Hàm YEAR trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm YEAR trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm YEAR trả về một năm có bốn chữ số (dưới dạng số) với giá trị ngày.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm YEAR trong SQL Server (Transact-SQL) là:

YEAR( date_value )

Trong đó:

  • date_value: Ngày để trích xuất năm có bốn chữ số.

3. Version

Hàm YEAR có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

  • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

SELECT YEAR('2019/04/06');
Ket qua: 2019

SELECT YEAR('2018/04/061 15:05');
Ket qua: 2018

SELECT YEAR('2017/04/061 15:05:15.65');
Ket qua: 2017

 

Nguồn: freetuts.net

Xem thêm

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP