BASIC
CONDITIONAL
LOOPS
TRANSFER STATEMENTS
COLLECTION TYPES
ADVANCED
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Các kiểu dữ liệu trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một số kiểu dữ liệu thường dùng nhất trong ngôn ngữ lập trình Swift, bạn sẽ phải hiểu để tránh bị những lỗi ngớ ngẩn sau này.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Nói chung, trong bất kì một ngôn ngữ lập trình nào cũng sử dụng các kiểu dữ liệu như: integers, strings, characters, bool, ...

Khi chúng ta tao một biến trong ngôn ngữ lập trình Swift thì tự động nó sẽ yêu cầu bộ nhớ cung cấp một địa chỉ và kích thước để lưu trữ. Mỗi kiểu dữ liệu sẽ có kích thước khác nhau, nên tùy vào nhu cầu mà bạn khai báo cho đúng để tránh bị lãng phí.

1. Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Swift

Bảng dưới đây chính là một số kiểu dữ liệu cơ bản nhất trong Swift.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Kiểu dữ liệu Mô tả
Integer Int hoặc UInt là viết tắt của Integer và được sử dụng cho các số như 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta có thể sử dụng Int32, Int64 để xác định số nguyên có chữ ký 32 hoặc 64 bit, trong khi UInt32 hoặc UInt64 để xác định số nguyên không dấu 32 hoặc 64 bit biến. Ví dụ: 345566 và -345566.
Float Float được sử dụng để biểu diễn các số có giá trị phân số như 245.344 và v.v ... Nó được sử dụng để giữ các số có dấu thập phân lớn hơn hoặc nhỏ hơn như 3.14 và -455.3344..
Double Double là viết tắt của Double nghĩa là nếu chúng ta muốn phân bổ số lớn với giá trị phân số thì chúng ta sử dụng Double làm kiểu dữ liệu float. Chúng ta có thể sử dụng nó như một số dấu phẩy động 64 bit và Double chính xác hơn Float. Ví dụ: 345.344544 và -4554.3455543.
Bool Bool chỉ đại diện cho hai giá trị TRUE hoặc FALSE. Chúng ta có thể sử dụng Bool để kiểm tra xem điều kiện nhất định có đáp ứng hay không.
String Chuỗi là sự kết hợp của các ký tự. Chúng ta có thể xác định kiểu dữ liệu chuỗi bằng cách thêm dấu ngoặc kép vào văn bản như "Hello World".
Character Nó đại diện cho một ký tự trong bảng chữ cái như: "H", "e", "F"
Optional Nó đại diện cho một biến có thể giữ giá trị hoặc không có giá trị.

2. Kích thước các kiểu dữ liệu trong Swift

Bảng sau đây là các thông tin chi tiết về dung lượng bộ nhớ mà từng kiểu dữ liệu chiếm lấy và phạm vi giá trị tối thiểu & tối đa cho từng kiểu dữ liệu.

Kiểu Bộ nhớ Min & Max Range
Int8 1byte -127 to 127
UInt8 1byte 0 to 255
Int32 4bytes -2147483648 to 2147483647
UInt32 4bytes 0 to 4294967295
Int64 8bytes -9223372036854775808 to 9223372036854775807
UInt64 8bytes 0 to 18446744073709551615
Float 4bytes 1.2E-38 to 3.4E+38 (~6 digits)
Double 8bytes 2.3E-308 to 1.7E+308 (~15 digits)

3. Type Aliases

Trong Swift ta có thể sử dụng từ khóa typealiases để đặt lại tên cho một kiểu dữ liệu bất kì, điều kiện là kiểu dữ liệu đó phải tồn tại trong trình biên dịch. Cú pháp như sau:

typealias <Name> = <type>

Sau đây là ví dụ đơn giản về việc sử dụng typealias để đặt lại tên cho kiểu String.

typealias PersonName = String
var Name : PersonName =  "Freetuts"
print(Name)

Đoạn code này sẽ cho ra kết quả như sau:

Freetuts

4. Type Safety

Swift là ngôn ngữ rất nghiêm khắc về kiểu dữ liệu. Bạn không thể gán một giá trị kiểu INT cho một biến được xác định kiểu String.

Giả sử nếu chúng ta xác định biến với kiểu dữ liệu String và nếu chúng ta cố gắng truyền một giá trị số nguyên thì trình biên dịch sẽ đưa ra lỗi như sau, vì swift là ngôn ngữ an toàn kiểu và nó thực hiện kiểm tra kiểu trong khi biên dịch mã và gắn cờ ngay tai vị trí lỗi.

swift type safe program example result png

5. Toán tử gán

Đây là toán tử cơ bản và dễ hiểu nhất. Để gán một giá trị cho một biến nào đó thì ta sử dụng dấu bằng =.

Ví dụ: Sau đây là ví dụ đơn giản để gán và xem giá trị biến.

var varA = 53453
print(varA)

var varB = 53453.453453
print(varB)

var varC = 53 + 0.45353
print(varC)

Kết quả:

53453
53453.453453
53.45353

Trên là danh sách những kiểu dữ liệu thường gặp nhất trong quá trình lập trình Swift. Nếu bạn đã từng học qua một ngôn ngữ bất kì nào khác thì sẽ rất dễ hiểu.

Cùng chuyên mục:

Giới thiệu Collection trong Swift

Giới thiệu Collection trong Swift

Trong bài này mình sẽ giới thiệu một số collection trong Swift

Lệnh continue trong Swift

Lệnh continue trong Swift

Trong bài này mình sẽ nói đến lệnh continue trong Swift

Lệnh break trong Swift

Lệnh break trong Swift

Trong bài này mình sẽ giới thiệu một lệnh có công dụng rất hay, đó…

Vòng lặp Repeat-While trong Swift

Vòng lặp Repeat-While trong Swift

Trong bài này mình sẽ giới thiệu đến một vòng lặp rất đặc biệt, đó…

Vòng lặp while trong Swift

Vòng lặp while trong Swift

Trong bài này bạn sẽ được học vòng lặp while trong Swift,

Vòng lặp For-In trong Swift

Vòng lặp For-In trong Swift

Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu vòng lặp for trong Swift, vậy…

Vòng lặp For trong Swift

Vòng lặp For trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu vòng lặp for trong Swift.

Tuples trong Swift

Tuples trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu kiểu dữ liệu Tuple trong Swift

Switch Case trong Swift

Switch Case trong Swift

Trong bài này mình sẽ nói về lệnh rẻ nhánh switch case trong Swift.

Toán tử ba ngôi trong Swift

Toán tử ba ngôi trong Swift

Trong bài này mình sẽ giới thiệu toán tử ba ngôi trong Swift

Lệnh if else trong Swift

Lệnh if else trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh rẻ nhánh If trong Swift

Characters trong Swift

Characters trong Swift

Trong bài này mình sẽ nói rõ hơn về kiểu dữ liệu kí tự character…

Chuỗi String trong Swift

Chuỗi String trong Swift

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về kiểu dữ liệu chuỗi trong…

Các toán tử trong Swift

Các toán tử trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu các toán tử trong lập trình Swift

Hằng số (Constants) trong Swift

Hằng số (Constants) trong Swift

Trong bài này bạn sẽ được học cách sử dụng hằng số trong Swift

Khai báo biến trong Swift

Khai báo biến trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về biến (variable) và cách khai báo…

Cú pháp cơ bản của Swift (Comment, Variable, Constants)

Cú pháp cơ bản của Swift (Comment, Variable, Constants)

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về cú pháp cơ bản…

Cài đặt XCode Editor và viết chương trình Hello World

Cài đặt XCode Editor và viết chương trình Hello World

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt XCode Editor

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Swift

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Swift

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu những điều cơ bản nhất về…

Top