Home > Học Swift > Swift căn bản > Hằng số (Constants) trong Swift

Hằng số (Constants) trong Swift

Trong bài này bạn sẽ được học cách sử dụng hằng số trong Swift, đây cung là một biến nhưng nó có một đặc điểm đặc biệt hơn, đó là bạn không thể thay đổi giá trị cho hằng.

1. Hằng số trong Swift là gì?

Trong swift, hằng số được sử dụng để tạo các biến có giá trị cố định trong toàn bộ ứng dụng, và nó sẽ sinh ra lỗi nếu bạn cố gắng sửa đổi giá trị cho nó. Chúng ta có thể lưu trữ hầu hết các loại dữ liệu khác nhau trong hằng số như số nguyên, chuỗi, ký tự, bool, v.v.

Bất cứ khi nào chúng ta tạo một hằng số trong ngôn ngữ lập trình Swift, bộ nhớ sẽ tự động cấp phát một địa chỉ và một không gian lưu trữ có dung lượng đúng với kiểu dữ liệu mà nó đang lưu trữ trong bộ nhớ.

Khai báo hằng số

Nếu var là từ khóa dùng khai báo biến thì let là từ khóa dùng để khai báo hằng số. Cú pháp như sau:

let <nameofConstant> = <Initial Value>

Hãy xem ví dụ sau:

let str = "Welcome to Freetuts.net"
print(strr)

Chạy ví dụ này bạn sẽ nhận kết quả là:

Welcome to Freetuts.net

Vậy cách phân biệt duy nhất giữa hằng số và biến trong code là từ khóa varlet.

Gán kiểu giá trị cho hằng

Tương tự, bạn cũng có thể xác định kiểu dữ liệu cho hằng để ràng buộc, tránh trường hợp lập trình viên gán sai dữ liệu.

Cú pháp như sau:

let conName: <data type> = <initial value>

Ví dụ: Tạo hằng số có tên là str, kiểu dữ liệu bắt buộc để lưu trữ cho hằng này là String.

let str: String = "Welcome to Freetuts"
print(strr)

Tương tự, dưới đây cũng là một ví dụ với kiểu Float.

let number: Float = 2334.5664
print(number)

2. Cách đặt tên hằng trong Swift

Cũng tương tự như biến thôi, bạn phải đặt tên hằng đúng với cách đặt tên trong biến.

Ví dụ: Một số trường hợp đặt tên hằng.

let val123 = "Welcome"
print(val123)

let _sampleVal = "Freetuts"

print(_sampleVal)

let 你好= "你好世界"
print(你好)

Chạy lên kết quả sẽ như sau:

Welcome
Freetuts
你好世界

3. Thực hiện phép toán trên hằng

Trong Swift, bạn không thể thay đổi giá trị cho hằng số, nhưng bạn hoàn toàn có thể sử dụng giá trị của các hằng số để áp dụng vào chương trình của mình.

Ví dụ dưới đây dùng để nối hai chuỗi và gán giá trị vào một hằng số khác.

let var1 = "Welcome to "
let var2 = "Tutlane"

let result = var1 + var2
print(result)

Hoặc bạn cũng có thể dùng kiểu nội suy như sau:

let var1 = "Welcome to "
let var2 = "Tutlane"
print("/(var1) /(var2)")

Cả hai ví dụ này đều cho kết quả như nhau, đó là:

Welcome to Tutlane

Để in giá trị của hằng số lên màn hình thì ta sử dụng hàm print.

Như vậy là chúng ta đã học xong cú pháp và cách khai báo hằng số trong lập trình Swift. Đây là kiến thức quá quen thuộc với bạn rồi phải không nào? Vì hầu như ai khi bắt đầu học Swift đều đã từng học qua một ngôn ngữ khác.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP