BASIC
CONDITIONAL
LOOPS
TRANSFER STATEMENTS
COLLECTION TYPES
ADVANCED
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tuples trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu kiểu dữ liệu Tuple trong Swift. Việc sử dụng Tuple trong Swift sẽ giúp ta gom nhóm nhiều giá trị lại với nhau, tạo thành một dạng danh sách.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Tuples trong Swift có loại nào?

Trong Swift hiện có hai loại tuples chính, thứ nhất là loại có đặt tên key (Named Tuples) và thứ hai là loại không đặt tên (Unnamed Tuples). Tùy theo nhu cầu mà bạn chọn loại phù hợp với dự án của mình.

Nếu bạn đã từng học qua mảng trong PHP thì có thể so sánh với mảng có chỉ mục và mảng kết hợp. Hoặc bạn đã từng học qua JSON Javascript thì nó giống như mảng Array và Object.

Unnamed Tuples

Trong Swift ta sử dụng dạng unnamed Tuples để lưu trữ danh sách các dữ liệu mà không có đặt tên, mỗi giá trị sẽ được cách nhau bằng dấu phẩy.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn về loại này.

let userInfo = ("Suresh Dasari", 200)
Or
var userinfo:(String, Int) = ("Suresh Dasari", 200)

Trong ví dụ này mình đã tạo một Tuple gồm hai giá trị, đầu tiên là kiểu String và thứ hai là kiểu Int. Bạn có thể khai báo bằng hai cách trên đều đúng.

Named Tuples

Giống với tên của nó, loai này bạn sẽ đặt tên cho từng giá trị trong tuple. Cách này nhìn rất tường minh và rất dễ hiểu, bạn có thể xem ví dụ dưới đây để hiểu hơn.

let userinfo = (name: "Suresh Dasari", id: 200)
Or
var userinfo:(name:String, id:Int) = ("Suresh Dasari", 200)

Mình đã định nghĩa hai key là nameid cho hai giá trị trên.

Bạn có thể đặt tên key bất kì, miễn là chữ cái tiếng Anh không có dấu và ký tự đặc biệt.

2. Làm việc với Tuples trong Swift

Là một loại dữ liệu đặc biệt nên nó sẽ hỗ trợ chúng ta cách truy xuất các phần tử trong Tuples, cách thêm tuple mới và xóa tuple ra khỏi danh sách.

Ví dụ dưới đây thể hiện một số thao tác trong Tupe thường gặp nhất.

// Khởi tao và truy xuất Tupe đơn giản
let tp1 = ("Suresh Dasari", 200)
print(tp1.0) // phần tử đầu tiên
print(tp1.1) // phần tử thứ hai

let tp2 = (5, 10, 7)
print(tp2)

// Khai báo hai biến gán giá trị 
// lần lượt cho phần tử trong tuple
let (uname,uid) = tp1
let result = uname +", "+ uid
print(result)

// Sử dụng (_) to bỏ qua phần tử Tuple thứ hai
let (onlyname,_) = tp1
print(onlyname)

// Truy xuất loại named tuple
let un = (name: "Suresh Dasari", id: 200)
print(un.name)
print(un.id)

3. Ví dụ sử dụng Switch Case với Tuple

Sau đây là ví dụ đơn giản về việc sử dụng tuple với câu lệnh Switch Case trong ngôn ngữ lập trình swift.

let coordinates: (x: Int, y: Int, z: Int) = (3, 2, 5)

switch coordinates {

  case (0, 0, 0):
    print("Origin")

  case (_, 2, 5):
    print("On x axis.")

  case (1, _, 0):
    print("On y axis.")
    
  case (1, 2, _):

    print("On z axis.")
  default:
    print("Somewhere in space")
}

Chạy chương trình này ta sẽ thu được kết quả như sau:

On x axis.

Nguyên nhân là do tại case thứ hai ta đã sử dụng một giá trị bỏ qua (_, 2, 5) nên viẹc so khớp ở đây là hoàn toàn đúng.

Đây là cách chúng ta có thể sử dụng các bộ dữ liệu Tuple trong ngôn ngữ lập trình Swift để gom nhóm nhiều giá trị đơn thành một giá trị ghép để sử dụng nó trong các ứng dụng dựa trên yêu cầu của chúng ta.

Cùng chuyên mục:

Giới thiệu Collection trong Swift

Giới thiệu Collection trong Swift

Trong bài này mình sẽ giới thiệu một số collection trong Swift

Lệnh continue trong Swift

Lệnh continue trong Swift

Trong bài này mình sẽ nói đến lệnh continue trong Swift

Lệnh break trong Swift

Lệnh break trong Swift

Trong bài này mình sẽ giới thiệu một lệnh có công dụng rất hay, đó…

Vòng lặp Repeat-While trong Swift

Vòng lặp Repeat-While trong Swift

Trong bài này mình sẽ giới thiệu đến một vòng lặp rất đặc biệt, đó…

Vòng lặp while trong Swift

Vòng lặp while trong Swift

Trong bài này bạn sẽ được học vòng lặp while trong Swift,

Vòng lặp For-In trong Swift

Vòng lặp For-In trong Swift

Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu vòng lặp for trong Swift, vậy…

Vòng lặp For trong Swift

Vòng lặp For trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu vòng lặp for trong Swift.

Switch Case trong Swift

Switch Case trong Swift

Trong bài này mình sẽ nói về lệnh rẻ nhánh switch case trong Swift.

Toán tử ba ngôi trong Swift

Toán tử ba ngôi trong Swift

Trong bài này mình sẽ giới thiệu toán tử ba ngôi trong Swift

Lệnh if else trong Swift

Lệnh if else trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh rẻ nhánh If trong Swift

Characters trong Swift

Characters trong Swift

Trong bài này mình sẽ nói rõ hơn về kiểu dữ liệu kí tự character…

Chuỗi String trong Swift

Chuỗi String trong Swift

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về kiểu dữ liệu chuỗi trong…

Các toán tử trong Swift

Các toán tử trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu các toán tử trong lập trình Swift

Hằng số (Constants) trong Swift

Hằng số (Constants) trong Swift

Trong bài này bạn sẽ được học cách sử dụng hằng số trong Swift

Khai báo biến trong Swift

Khai báo biến trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về biến (variable) và cách khai báo…

Các kiểu dữ liệu trong Swift

Các kiểu dữ liệu trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một số kiểu dữ liệu thường dùng…

Cú pháp cơ bản của Swift (Comment, Variable, Constants)

Cú pháp cơ bản của Swift (Comment, Variable, Constants)

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về cú pháp cơ bản…

Cài đặt XCode Editor và viết chương trình Hello World

Cài đặt XCode Editor và viết chương trình Hello World

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt XCode Editor

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Swift

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Swift

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu những điều cơ bản nhất về…

Top