BASIC
CONDITIONAL
LOOPS
TRANSFER STATEMENTS
COLLECTION TYPES
ADVANCED
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT
Thông báo trang web đã đổi chủ: Chúng tôi sẽ sàn lọc nội dung, loại bỏ các bài viết vi phạm.

Các toán tử trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu các toán tử trong lập trình Swift như: Toán tử toán học - toán tử so sánh - toán tử logic và cuối cùng sẽ học độ ưu tiên giữa các toán tử.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong swift, toán tử là các ký hiệu được sử dụng để thực hiện các phép toán trên các toán hạng đã cho như cộng, trừ, chia và nhân dựa trên các yêu cầu của chúng tôi.

Trong ngôn ngữ lập trình Swift, chúng có sẵn một số loại toán tử khác nhau để thực hiện các hoạt động khác nhau như:

 • Toán tử số học
 • Toán tử gán
 • Toán tử so sánh
 • Toán tử logic
 • Toán tử phạm vi

1. Toán tử toán học trong Swift

Đây là những toán tử được dùng để tính toán trong toán học như: cộng - trừ - nhân - chia.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Toán tử Ví dụ
Cộng (+) 1 + 10 = 11
Trừ (-) 1 - 10 = -9
Nhân (*) 30 * 10 = 300
Chia (/) 30 / 10 = 3

Sau đây là ví dụ đơn giản về việc sử dụng các toán tử số học trong ngôn ngữ lập Swift.

let add = 3 + 65
print(add)
let subtract = 33 - 11
print(subtract)
let multiply = 22 * 4
print(multiply)
let divide = 26 / 2
print(divide)

Khi chạy chương trình này bạn sẽ nhận kết quả sau:

68
22
88
13

Bạn cũng có thể thực hiện nối chuỗi bằng toán tử cộng.

"Welcome to "+"Freetuts" = "Welcome to Freetuts"

Bây giờ hãy xem ví dụ dưới đây để biết cách áp dụng trên các biến.

let add1 = 9
let add2 = 10
let result = add1 + add2
print(result)

Chạy chương trình này sẽ cho kết quả là: 19.

2. Toán tử gán trong Swift

Các toán tử gán trong Swift được sử dụng để gán, cập nhật hoặc khởi tạo các giá trị của các toán hạngdựa trên yêu cầu của bài toán.

Sau đây là các loại toán tử gán khác nhau có sẵn trong ngôn ngữ lập trình Swift.

Operator Description Example
= Gán giá trị toán hạng bên phải cho toán hạng bên trái z = x + y
+= Thêm toán hạng bên phải vào toán hạng bên trái và gán giá trị cho toán hạng bên trái x += y (x = x+y)
-= Trừ toán hạng bên phải từ toán hạng bên trái và gán giá trị cho toán hạng bên trái x -= y (x = x-y)
*= Nhân toán hạng tay trái với toán hạng tay phải và gán giá trị cho toán hạng tay trái x *= y (x = x*y)
/= Chia toán hạng bên trái với toán hạng bên phải và gán giá trị cho toán hạng bên trái x /= y ( x = x/y)
%= Chia lấy dư toán hạng tay trái với toán hạng tay phải và gán giá trị cho toán hạng tay trái x %= y (x = x%y)

Sau đây là ví dụ đơn giản về việc sử dụng các toán tử gán trong ngôn ngữ lập trình Swift.

let x = 10
var y = 100
x = y
print(x)

let a = 10
let b = 3
a += b
print(a)

let m = 20
let n = 10
m *= n
print(m)

let h = 26
let i = 2
h /= i
print(h)

Kết quả:

100
13
200
13

3. Toán tử chia lấy dư

Chia lấy dư là toán tử chia hai số với nhau và trả về phần dư không chia hết. Chúng ta có một toán tử duy nhất đó là %.

Ví dụ
let modulo = 27 % 10
print(modulo)

let min = -27 % 10
print(min)

Khi chúng ta thực hiện chương trình swift ở trên, nó sẽ trả về kết quả như hiển thị bên dưới.

7
-7

4. Toán tử gán kiểu hợp nhất

Thực ra nó cũng là một loại toán tử gán như ở phần 2, chỉ là mình muốn đưa ra thêm một vài ví dụ cho bạn hiểu hơn mà thôi.

Đây là toán tử dùng kết hợp với toán tử =.

 • +=
 • -=
 • *=
 • /=
a += 1 (tương đương với a = a + 1)
b -= 1 (tương đương với b = b - 1)

Xem ví dụ dưới đây sẽ hiểu rõ hơn.

var c = 0
c += 1
print(c)

c -= 1
print(c)

c += 5
print(c)

c -= 2
print(c)

Kết quả:

1
0
5
3

5. Toán tử so sánh trong Swift

Toán tử so sánh là những toán tử dùng để so sánh giá trị giữa vế phải và vế trái, sau đó trả về kết quả là TRUE hoặc FALSE.

Operator Description Example
(==) Bằng x == y
(!=) Khác x != y
(>) Lớn hơn x > y
(<) Bé hơn x < y
(>=) Lớn hơn hoặc bằng x >= y
(<=) Bé hơn hoặc bằng x <= y
Ví dụ
let e = (3 == 4)
print(e)

let ne = (3 != 4)
print(ne)

let gt = (3 > 4)
print(gt)

let lt = (3 < 4)
print(lt)

let lte = (3 <= 4)
print(lte)

let gte = (3 >= 4)
print(gte)
False
True
False
True
True
False

6. Toán tử Logic trong Swift

Toán tử logic cũng trả về giá trị TRUE hoạc FALSE.

Trong Swift, chúng ta thường sử dụng ba toán tử logic, đó là:

 • Logical NOT (!x)
 • Logical AND (x && y)
 • Logical OR (x || y)

Mình sẽ không giải thích quá nhiều vì nó rất căn bản, nó tương tự như những ngôn ngữ lập trình khác.

Trên là danh sách những toán tử thường gặp nhất trong ngôn ngữ lập trình Swift. Bài này mình sẽ dừng ở đây, hẹn gặp lại các bạn ở bài tiếp theo.

Cùng chuyên mục:

Giới thiệu Collection trong Swift

Giới thiệu Collection trong Swift

Trong bài này mình sẽ giới thiệu một số collection trong Swift

Lệnh continue trong Swift

Lệnh continue trong Swift

Trong bài này mình sẽ nói đến lệnh continue trong Swift

Lệnh break trong Swift

Lệnh break trong Swift

Trong bài này mình sẽ giới thiệu một lệnh có công dụng rất hay, đó…

Vòng lặp Repeat-While trong Swift

Vòng lặp Repeat-While trong Swift

Trong bài này mình sẽ giới thiệu đến một vòng lặp rất đặc biệt, đó…

Vòng lặp while trong Swift

Vòng lặp while trong Swift

Trong bài này bạn sẽ được học vòng lặp while trong Swift,

Vòng lặp For-In trong Swift

Vòng lặp For-In trong Swift

Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu vòng lặp for trong Swift, vậy…

Vòng lặp For trong Swift

Vòng lặp For trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu vòng lặp for trong Swift.

Tuples trong Swift

Tuples trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu kiểu dữ liệu Tuple trong Swift

Switch Case trong Swift

Switch Case trong Swift

Trong bài này mình sẽ nói về lệnh rẻ nhánh switch case trong Swift.

Toán tử ba ngôi trong Swift

Toán tử ba ngôi trong Swift

Trong bài này mình sẽ giới thiệu toán tử ba ngôi trong Swift

Lệnh if else trong Swift

Lệnh if else trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh rẻ nhánh If trong Swift

Characters trong Swift

Characters trong Swift

Trong bài này mình sẽ nói rõ hơn về kiểu dữ liệu kí tự character…

Chuỗi String trong Swift

Chuỗi String trong Swift

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về kiểu dữ liệu chuỗi trong…

Hằng số (Constants) trong Swift

Hằng số (Constants) trong Swift

Trong bài này bạn sẽ được học cách sử dụng hằng số trong Swift

Khai báo biến trong Swift

Khai báo biến trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về biến (variable) và cách khai báo…

Các kiểu dữ liệu trong Swift

Các kiểu dữ liệu trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một số kiểu dữ liệu thường dùng…

Cú pháp cơ bản của Swift (Comment, Variable, Constants)

Cú pháp cơ bản của Swift (Comment, Variable, Constants)

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về cú pháp cơ bản…

Cài đặt XCode Editor và viết chương trình Hello World

Cài đặt XCode Editor và viết chương trình Hello World

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt XCode Editor

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Swift

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Swift

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu những điều cơ bản nhất về…

Top