BASIC
CONDITIONAL
LOOPS
TRANSFER STATEMENTS
COLLECTION TYPES
ADVANCED
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT
Thông báo trang web đã đổi chủ: Chúng tôi sẽ sàn lọc nội dung, loại bỏ các bài viết vi phạm.

Lệnh continue trong Swift

Trong bài này mình sẽ nói đến lệnh continue trong Swift, đây là lệnh dùng để kiểm soát luồng hoạt động của các vòng lặp, nó cho phép bạn bỏ qua một lần lặp nào đó trong Swift.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Cú pháp lệnh Continue trong Swift

Khi làm việc với vòng lặp hoặc các câu lệnh kiểm tra điều kiện như if else, có thể bạn muốn bỏ qua một số câu lệnh nào đó bên trong vòng lặp hoặc dừng ngay lập tức.

Nếu dừng ngay lập tức thì có thể sử dụng lệnh Break. Còn nếu muốn bỏ qua một số lệnh phía dưới và tiếp tục lần lặp tiếp theo thì hãy sử dụng lệnh Continue.

Câu lệnh continue dừng việc thực thi các câu lệnh bên trong vòng lặp hoặc một câu lệnh switch. Sau đó nó tiếp tục kiểm tra điều kiện lặp cho lần tiếp theo.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cú pháp của câu lệnh continue là:

continue

Xem lưu đồ hoạt động dưới đây:

swift continue jpg

2. Các ví dụ lệnh Continue trong Swift

Bây giờ ta sẽ làm một vài ví dụ cụ thể hơn về cách hoạt động của lệnh continue trong ngôn ngữ lập trình Swift.

Đầu tiên hãy tham khảo khi kết hợp continue trong vòng lặp for.

Continue trong vòng lặp For

for i in 1...5 {
  if i == 4 {
    continue
  }
  print("i = \(i)")
}

Kết quả:

i = 1
i = 2
i = 3
i = 5

Quan sát kết quả cho thấy thiếu đi dòng in ra số 4 i = 4. Tại sao lại như vậy? Bạn hãy quan sát code sẽ thấy dòng lệnh này đã bỏ qua lần lặp thứ 4 và tiếp tục cho lần lặp thứ 5. Đấy là lý do tại sao nó có in ra giá trị 5.

if i == 4 {
  continue
}

Continue trong vòng lặp While

var intialLevel:Int = -5, finalLevel:Int = 2
var currentLevel:Int = intialLevel

while currentLevel < finalLevel {
  if intialLevel < 0 {
    print("Level phải lớn hơn hoặc bằng 0")
    print("Bỏ qua")
    intialLevel = 0
    currentLevel = intialLevel
    continue //Bỏ qua các đoạn code phía dưới cho lần lặp này
  }
  currentLevel += 1
  print("Level tiếp theo")
}
print("Bên ngoài vòng lặp")

Kết quả:

Level phải lớn hơn hoặc bằng 0
Bỏ qua
Level tiếp theo
Level tiếp theo
Bên ngoài vòng lặp

Trong chương trình trên giá trị của intialLevel lúc đầu là -5, đây là một số âm nên câu lệnh if intialLevel < 0 được chạy, lúc này continue đã bỏ qua các dòng phía dưới.

Continue trong vòng lặp lồng nhau

Tương tự như lệnh break, lệnh continue chỉ có hiệu lực cho vòng lặp hiện tại mà thôi.

for j in 1...2 {
  for i in 1...5 {
    if i == 4 {
      continue
    }
    print("i = \(i)")
  }
  print("j = \(j)")
}

Kết quả:

i = 1
i = 2
i = 3
i = 5
j = 1
i = 1
i = 2
i = 3
i = 5

Trong chương trình trên, continue nằm bên trong lệnh if if i == 4 chỉ bỏ qua việc thực hiện câu lệnh print("i = \ (i)") của vòng lặp for thứ hai, nó không bỏ qua việc thực hiện vòng lặp bên ngoài for i in 1 ... 5.

Nếu bạn muốn lệnh continue này bỏ qua cả vòng lặp bên ngoài thì có thể sử dụng thẻ label như hình ảnh minh họa sau:

swift labeled continue jpg

Continue kết hợp với Label

outerloop: for j in 1...2 {
  innerloop: for i in 1...5 {
    if i == 4 {
      continue outerloop
    }
    print("i = \(i)")
  }
  print("j = \(j)")
}

Dòng continue outerloop đã giúp chương trình nhảy tới nhãn outerloop nên kết quả sẽ như sau:

i = 1
i = 2
i = 3
i = 1
i = 2
i = 3

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách sử dụng lệnh continue trong Swift. Khi làm các ứng dụng thực tế thì lệnh này cũng được sử dụng rất thường xuyên. Cả lệnh Break cũng vậy.

Cùng chuyên mục:

Giới thiệu Collection trong Swift

Giới thiệu Collection trong Swift

Trong bài này mình sẽ giới thiệu một số collection trong Swift

Lệnh break trong Swift

Lệnh break trong Swift

Trong bài này mình sẽ giới thiệu một lệnh có công dụng rất hay, đó…

Vòng lặp Repeat-While trong Swift

Vòng lặp Repeat-While trong Swift

Trong bài này mình sẽ giới thiệu đến một vòng lặp rất đặc biệt, đó…

Vòng lặp while trong Swift

Vòng lặp while trong Swift

Trong bài này bạn sẽ được học vòng lặp while trong Swift,

Vòng lặp For-In trong Swift

Vòng lặp For-In trong Swift

Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu vòng lặp for trong Swift, vậy…

Vòng lặp For trong Swift

Vòng lặp For trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu vòng lặp for trong Swift.

Tuples trong Swift

Tuples trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu kiểu dữ liệu Tuple trong Swift

Switch Case trong Swift

Switch Case trong Swift

Trong bài này mình sẽ nói về lệnh rẻ nhánh switch case trong Swift.

Toán tử ba ngôi trong Swift

Toán tử ba ngôi trong Swift

Trong bài này mình sẽ giới thiệu toán tử ba ngôi trong Swift

Lệnh if else trong Swift

Lệnh if else trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh rẻ nhánh If trong Swift

Characters trong Swift

Characters trong Swift

Trong bài này mình sẽ nói rõ hơn về kiểu dữ liệu kí tự character…

Chuỗi String trong Swift

Chuỗi String trong Swift

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về kiểu dữ liệu chuỗi trong…

Các toán tử trong Swift

Các toán tử trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu các toán tử trong lập trình Swift

Hằng số (Constants) trong Swift

Hằng số (Constants) trong Swift

Trong bài này bạn sẽ được học cách sử dụng hằng số trong Swift

Khai báo biến trong Swift

Khai báo biến trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về biến (variable) và cách khai báo…

Các kiểu dữ liệu trong Swift

Các kiểu dữ liệu trong Swift

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một số kiểu dữ liệu thường dùng…

Cú pháp cơ bản của Swift (Comment, Variable, Constants)

Cú pháp cơ bản của Swift (Comment, Variable, Constants)

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về cú pháp cơ bản…

Cài đặt XCode Editor và viết chương trình Hello World

Cài đặt XCode Editor và viết chương trình Hello World

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt XCode Editor

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Swift

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Swift

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu những điều cơ bản nhất về…

Top