Home > Học Swift > Swift căn bản

Swift căn bản

ngon ngu swift jpg

Trong phần này bạn sẽ được học kiến thức liên quan đến Swift căn bản nằm trong chuyên mục Học Swift, nếu có vấn đề thắc mắc thì hãy liên hệ admin để được hướng dẫn.

Các bài viết được cập nhật liên tục, vì vậy hãy bookmark lại trên trình duyệt web để sau này khỏi mất công tìm kiếm nhé.

Basic
Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Swift
Cài đặt XCode Editor và viết chương trình Hello World
Cú pháp cơ bản của Swift (Comment, Variable, Constants)
Các kiểu dữ liệu trong Swift
Khai báo biến trong Swift
Hằng số (Constants) trong Swift
Các toán tử trong Swift
Chuỗi String trong Swift
Characters trong Swift
Conditional
Lệnh if else trong Swift
Toán tử ba ngôi trong Swift
Switch Case trong Swift
Tuples trong Swift
Loops
Vòng lặp For trong Swift
Vòng lặp For-In trong Swift
Vòng lặp while trong Swift
Vòng lặp Repeat-While trong Swift
Transfer Statements
Lệnh break trong Swift
Lệnh continue trong Swift
Collection Types
Giới thiệu Collection trong Swift
Advanced

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP