BASIC
EFFECTS
DOM
ADVANCED
JQUERY CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 05: jQuery Attributes - hasClass()

Hàm hasClass() dùng để kiểm tra một đối tượng HTML có tồn tại className nào đó hay không?

1. Cú pháp hàm hasClass():

$('selector').hasClass(className)

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Kết quả: 

 • TRUE nếu đối tượng có class truyền vào
 • FALSE nếu đối tượng không có class truyền vào

2. Ví dụ sử dụng hàm hasClass()

Ví dụ 1: Giả sử tôi có một thẻ DIV như sau:

<div id="id-hasclass" class="demo testing"></div>
Bây giờ tôi có một số đoạn code jquery như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • alert($('#id-hasclass').hasClass('demo')); => TRUE vì thẻ div có class demo
 • alert($('#id-hasclass').hasClass('testing')); => TRUE vì thẻ div có class testing
 • alert($('#id-hasclass').hasClass('testing')); => TRUE vì thẻ div có class testing

Ví dụ 2: Cho 2 thẻ div với nội dung như sau:

<div class="yellow"></div>
<div class="red"></div>

Full code HTML

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Đổi màu nhé</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <script language="javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-2.0.0.min.js"></script>
    <style type="text/css">
      .yellow{
        background: yellow;
        height: 200px;
      }
      
      .red{
        background: red;
        height: 200px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="yellow"></div>
    <div class="red"></div>
    <input type="button" value="Đảo Ngược Màu" id="button-dao-nguoc"/>
  </body>
</html>

Hãy tạo một button, thêm sự kiện khi click vào button thì lập tức đổi màu của 2 thẻ div đó

Hướng giải:

Để giải bài này ta sẽ sử dụng một số hàm liên quan trong jquery đó là ham addClass và removeClass . Ta sẽ sử dụng sự kiện click trong jquery để thiết lập cho button có id là button-dao-nguoc.

Bài giải: Xem demo

$(document).ready(function(){

  // Nếu click vào button đảo ngược
  $('#button-dao-nguoc').click(function(){

    // Lấy đối tượng cần thực thi
    var object = $('div');

    // Lặp qua từng đối tượng object 
    for (var i = 0; i < object.length; i++){
      // Thực hiện đổi màu
      // nếu có class red thì đổi thành yello
      // nếu có calss yellow thì đổi thành red
      if ($(object[i]).hasClass('red')){
        $(object[i]).removeClass('red').addClass('yellow');
      }
      else if ($(object[i]).hasClass('yellow')){
        $(object[i]).removeClass('yellow').addClass('red');
      }
    }
  });
});

Ở bài giải này các bạn lưu ý rằng ví chúng ta có 2 thẻ div nên tôi đã phải dùng vòng lặp để lặp qua từng đối tượng. Nếu bạn không dùng vòng lặp thì mặc nhiên nó chỉ có tác dụng với thẻ div đầu tiên.

3. Lời kết

Bài này chỉ đưa ra những ví dụ nhỏ về cách sử dụng jquery hasClass để kiểm tra đối tượng HTML có class nào đó không? Hy vọng giúp được một số bạn mới tìm hiểu jquery.

Cùng chuyên mục:

Cách dùng .bind() trong JQuery

Cách dùng .bind() trong JQuery

Cách dùng .delegate() trong JQuery

Cách dùng .delegate() trong JQuery

slideUp() và slideDown() trong jQuery

slideUp() và slideDown() trong jQuery

Nếu nói đến hiệu ứng slide thì ta phải tìm đến những ...

fadeIn() và fadeOut() trong jQuery

fadeIn() và fadeOut() trong jQuery

Không giống như show và hide, fadeIn và fadeOut sẽ hiển thị hoặc mờ ...

Show() và Hide() trong jQuery

Show() và Hide() trong jQuery

Hàm hide chỉ đơn giản là thiết lập thuộc tính ...

jQuery selector là gì? Trọn bộ selector trong jQuery đầy đủ nhất

jQuery selector là gì? Trọn bộ selector trong jQuery đầy đủ nhất

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về Selector trong jQuery, đây là bài…

jQuery là gì? Cách viết jQuery cho người mới bắt đầu

jQuery là gì? Cách viết jQuery cho người mới bắt đầu

Trong công nghệ web 2.0 thì Javascript là một

Cách ẩn hiện nội dung khi click vào button trong jQuery

Cách ẩn hiện nội dung khi click vào button trong jQuery

Cách dùng All Selector (“*”) trong jQuery

Cách dùng All Selector (“*”) trong jQuery

Cách dùng All Selector (“*”) trong jQuery

Cách dùng :animated Selector trong jQuery

Cách dùng :animated Selector trong jQuery

Cách dùng :animated Selector trong jQuery

Cách dùng Attribute Contains Prefix Selector [name|=”value”] trong jQuery

Cách dùng Attribute Contains Prefix Selector [name|=”value”] trong jQuery

Cách dùng Attribute Contains Prefix Selector [name|=”value”] trong jQuery

Cách dùng Attribute Contains Selector [name*=”value”] trong jQuery

Cách dùng Attribute Contains Selector [name*=”value”] trong jQuery

Cách dùng Attribute Contains Selector [name*=”value”] trong jQuery

Cách dùng Attribute Contains Word Selector [name~=”value”] trong jQuery

Cách dùng Attribute Contains Word Selector [name~=”value”] trong jQuery

Cách dùng Attribute Contains Word Selector [name~=”value”] trong jQuery

Cách dùng Attribute Ends With Selector [name$=”value”] trong jQuery

Cách dùng Attribute Ends With Selector [name$=”value”] trong jQuery

Cách dùng Attribute Ends With Selector [name$=”value”] trong jQuery

Cách dùng Attribute Equals Selector [name=”value”] trong jQuery

Cách dùng Attribute Equals Selector [name=”value”] trong jQuery

Cách dùng Attribute Equals Selector [name=”value”] trong jQuery

Cách dùng Attribute Not Equal Selector [name!=”value”] trong jQuery

Cách dùng Attribute Not Equal Selector [name!=”value”] trong jQuery

Cách dùng Attribute Not Equal Selector [name!=”value”] trong jQuery

Cách dùng Attribute Starts With Selector [name^=”value”] trong jQuery

Cách dùng Attribute Starts With Selector [name^=”value”] trong jQuery

Cách dùng Attribute Starts With Selector [name^=”value”] trong jQuery

Cách dùng :button Selector trong jQuery

Cách dùng :button Selector trong jQuery

Cách dùng :button Selector trong jQuery

Cách dùng :checkbox Selector trong jQuery

Cách dùng :checkbox Selector trong jQuery

Cách dùng :checkbox Selector trong jQuery

Cách dùng :checked Selector trong jQuery

Cách dùng :checked Selector trong jQuery

Cách dùng :checked Selector trong jQuery

Top