CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm asctime() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm asctime() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để chuyển đổi thời gian lịch trong C / C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm asctime() là hàm có sẵn trong thư viện ctime, vì vậy trước khi sử dụng nó chúng ta cần khai báo thư viện đã nhé: #include<ctime>

Cú pháp hàm asctime() trong C/ C++

Hàm asctime() trong C++ được sử dụng để chuyển đổi thời gian lịch đã cho của cấu trúc tm thành biểu diễn ký tự.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

char* asctime(const struct tm * time_ptr);

Trong đó:

  • time_ptr: con trỏ tới một đối tượng tm cần chuyển đổi.

Hàm asctime() nhận một con trỏ đến đối tượng tm làm tham số của nó. Hàm trả về một biểu diễn văn bản cho một thời gian lịch nhất định có dạng:

Www Mmm dd hh:mm:ss yyyy
Kiểu Mô tả Thu được từ Gái trị
Www 3 chữ cái ngày trong tuần time_ptr->tm_wday Thứ hai đến chủ nhật
Mmm Tên 3 tháng gồm 3 chữ cái time_ptr->tm_mon Tháng 1 đến tháng 12
dd Ngày có hai chữ số trong tháng time_ptr->tm_mday 01 đến 31
hh Giờ có 2 chữ số time_ptr->tm_hour 00 đén 23
mm Phút có hai chữ số time_ptr->tm_min 00 đến 59
ss Giây có hai chữ s time_ptr->tm_sec 00 đến 59
yyyy Năm có 4 chữ số time_ptr->tm_year + 1900 Số 4 chữ số

Hàm trả về một con trỏ đến biểu diễn ký tự của thời gian nhất định.

Ví dụ: Giả sử chúng ta có biến curr_time là thời gian hiện tại và chúng ta muốn nó hiển thị theo kiểu localtime thì khai báo như sau:

asctime(localtime(&curr_time));

Cách dùng hàm asctime() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng hàm asctime() để minh họa cho cách dùng của nó.

#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;
int main() {
  //khai báo một biến curr_time
  time_t curr_time;
  //sử dụng hàm time để gán ngày giờ hiện tại cho curr_time
	time(&curr_time);
  //sử dụng hàm asctime() để format ngày giờ theo kiểu localtime
	cout << "Ngày giờ hiện tại là: " << asctime(localtime(&curr_time));

  cout<<"\n----------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

asctime 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm asctime() trong C/ C++. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm khác trong thư viện ctime, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Trong lập trình C/C++, struct (struct collection) là một tập hợp các biến ...

Top