CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm asctime() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm asctime() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để chuyển đổi thời gian lịch trong C / C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm asctime() là hàm có sẵn trong thư viện ctime, vì vậy trước khi sử dụng nó chúng ta cần khai báo thư viện đã nhé: #include<ctime>

Cú pháp hàm asctime() trong C/ C++

Hàm asctime() trong C++ được sử dụng để chuyển đổi thời gian lịch đã cho của cấu trúc tm thành biểu diễn ký tự.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

char* asctime(const struct tm * time_ptr);

Trong đó:

  • time_ptr: con trỏ tới một đối tượng tm cần chuyển đổi.

Hàm asctime() nhận một con trỏ đến đối tượng tm làm tham số của nó. Hàm trả về một biểu diễn văn bản cho một thời gian lịch nhất định có dạng:

Www Mmm dd hh:mm:ss yyyy
Kiểu Mô tả Thu được từ Gái trị
Www 3 chữ cái ngày trong tuần time_ptr->tm_wday Thứ hai đến chủ nhật
Mmm Tên 3 tháng gồm 3 chữ cái time_ptr->tm_mon Tháng 1 đến tháng 12
dd Ngày có hai chữ số trong tháng time_ptr->tm_mday 01 đến 31
hh Giờ có 2 chữ số time_ptr->tm_hour 00 đén 23
mm Phút có hai chữ số time_ptr->tm_min 00 đến 59
ss Giây có hai chữ s time_ptr->tm_sec 00 đến 59
yyyy Năm có 4 chữ số time_ptr->tm_year + 1900 Số 4 chữ số

Hàm trả về một con trỏ đến biểu diễn ký tự của thời gian nhất định.

Ví dụ: Giả sử chúng ta có biến curr_time là thời gian hiện tại và chúng ta muốn nó hiển thị theo kiểu localtime thì khai báo như sau:

asctime(localtime(&curr_time));

Cách dùng hàm asctime() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng hàm asctime() để minh họa cho cách dùng của nó.

#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;
int main() {
  //khai báo một biến curr_time
  time_t curr_time;
  //sử dụng hàm time để gán ngày giờ hiện tại cho curr_time
	time(&curr_time);
  //sử dụng hàm asctime() để format ngày giờ theo kiểu localtime
	cout << "Ngày giờ hiện tại là: " << asctime(localtime(&curr_time));

  cout<<"\n----------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

asctime 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm asctime() trong C/ C++. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm khác trong thư viện ctime, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

[STL] Danh sách các hàm Algorithm thường dùng trong C++

[STL] Danh sách các hàm Algorithm thường dùng trong C++

[STL] Cách tìm kiếm và xóa phần tử của một container trong C++

[STL] Cách tìm kiếm và xóa phần tử của một container trong C++

[STL] Cách sắp xếp một vector trong C++

[STL] Cách sắp xếp một vector trong C++

Top