Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Hàm localtime() trong C / C++

Hàm localtime() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm localtime() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để chuyển đổi thời gian dưới dạng localtime (giờ địa phương).

Hàm localtime() là hàm có sẵn trong thư viện ctime, vì vậy trước khi sử dụng nó chúng ta cần khai báo thư viện đã nhé: #include<ctime>

Cú pháp hàm localtime() trong C/ C++

Hàm localtime() trong C++ chuyển đổi thời gian đã cho kể từ kỷ nguyên thành thời gian lịch được biểu thị dưới dạng localtime (giờ địa phương).

Cú pháp:

tm* localtime(const time_t* time_pretr);

Hàm localtime() nhận một con trỏ kiểu time_t làm đối số của nó và trả về một đối tượng con trỏ của cấu trúc tm. Giá trị được trả về bởi hàm localtime() là giờ cục bộ (local time).

Sau đó, giờ, phút và giây có thể được truy cập bằng tm_hour, tm_min và tm_sec.

Trong đó:

  • time_ptr: con trỏ đến một đối tượng time_t cần chuyển đổi.

Hàm trả về:

  • Khi thành công, hàm localtime () trả về một con trỏ đến một đối tượng tm.
  • Khi thất bại, một con trỏ null được trả về.

Cách dùng hàm localtime() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng hàm localtime() để minh họa cho cách dùng của nó.

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <cstdio>
using namespace std;
int main() {
  //khai báo biến curr_time để biểu diễn thời gian hiện tại
  time_t curr_time;
	curr_time = time(NULL);
  //sử dụng hàm localtime() để chuyển đổi format cho curr_time
	tm *tm_local = localtime(&curr_time);
  //sử dụng con trỏ tm_local để gọi giờ phút giây và hiển thị ra màn hình
	cout << "Giờ cục bộ hiện tại: " << tm_local->tm_hour << ":" << tm_local->tm_min << ":" << tm_local->tm_sec;

  cout<<"\n----------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

localtime 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm localtime() trong C/ C++. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm khác trong thư viện ctime, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách các hàm
Hàm asctime() trong C / C++
Hàm ctime() trong C / C++
Hàm localtime() trong C / C++
Hàm time() trong C / C++
Hàm gmtime() trong C / C++
Hàm clock() trong C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP