CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm localtime() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm localtime() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để chuyển đổi thời gian dưới dạng localtime (giờ địa phương).

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm localtime() là hàm có sẵn trong thư viện ctime, vì vậy trước khi sử dụng nó chúng ta cần khai báo thư viện đã nhé: #include<ctime>

Cú pháp hàm localtime() trong C/ C++

Hàm localtime() trong C++ chuyển đổi thời gian đã cho kể từ kỷ nguyên thành thời gian lịch được biểu thị dưới dạng localtime (giờ địa phương).

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

tm* localtime(const time_t* time_pretr);

Hàm localtime() nhận một con trỏ kiểu time_t làm đối số của nó và trả về một đối tượng con trỏ của cấu trúc tm. Giá trị được trả về bởi hàm localtime() là giờ cục bộ (local time).

Sau đó, giờ, phút và giây có thể được truy cập bằng tm_hour, tm_min và tm_sec.

Trong đó:

  • time_ptr: con trỏ đến một đối tượng time_t cần chuyển đổi.

Hàm trả về:

  • Khi thành công, hàm localtime () trả về một con trỏ đến một đối tượng tm.
  • Khi thất bại, một con trỏ null được trả về.

Cách dùng hàm localtime() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng hàm localtime() để minh họa cho cách dùng của nó.

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <cstdio>
using namespace std;
int main() {
  //khai báo biến curr_time để biểu diễn thời gian hiện tại
  time_t curr_time;
	curr_time = time(NULL);
  //sử dụng hàm localtime() để chuyển đổi format cho curr_time
	tm *tm_local = localtime(&curr_time);
  //sử dụng con trỏ tm_local để gọi giờ phút giây và hiển thị ra màn hình
	cout << "Giờ cục bộ hiện tại: " << tm_local->tm_hour << ":" << tm_local->tm_min << ":" << tm_local->tm_sec;

  cout<<"\n----------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

localtime 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm localtime() trong C/ C++. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm khác trong thư viện ctime, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top