Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Hàm time() trong C / C++

Hàm time() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm time() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để trả về thời gian lịch hiện tại.

Hàm time() là hàm có sẵn trong thư viện ctime, vì vậy trước khi sử dụng nó chúng ta cần khai báo thư viện đã nhé: #include<ctime>

Cú pháp hàm time() trong C/ C++

Hàm time() trong C++ trả về thời gian lịch hiện tại dưới dạng một đối tượng kiểu time_t.

Cú pháp:

time_t time(time_t* arg);

Hàm time() nhận một con trỏ đến đối tượng time_t làm đối số của nó. Sau đó trả về thời gian lịch hiện tại dưới dạng giá trị của kiểu time_t.

Trong đó:

  • arg: con trỏ tới một đối tượng time_t (nếu không phải null) lưu trữ thời gian.

Hàm trả về:

  • Khi thành công, hàm time() trả về thời gian lịch hiện tại dưới dạng giá trị của kiểu time_t.
  • Khi thất bại, nó trả về -1 được chuyển thành kiểu time_t.

Ví dụ: Giả sử chúng ta có biến curr_time là thời gian hiện tại và chúng ta muốn nó trả về thời gian hiện tại dưới dạng time_t (số giây).

time_t curr_time;

curr_time = time(NULL);

Cách dùng hàm time() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng hàm time() để minh họa cho cách dùng của nó. Cụ thể mình sẽ hiển thị số giây đã trôi qua kể từ 1/1/1970 đến hiện tại.

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <cstdio>
using namespace std;
int main() {
  //khai báo biến current_time để trả về giá trị dạng time_t
  time_t current_time;
  //sử dụng hàm time() để hiển thị current_time
	current_time = time(NULL);
	cout << current_time << " giây đã trôi qua kể từ 00:00:00 GMT, Jan 1, 1970";

  cout<<"\n----------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

time 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm time() trong C/ C++. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm khác trong thư viện ctime, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách các hàm
Hàm asctime() trong C / C++
Hàm ctime() trong C / C++
Hàm localtime() trong C / C++
Hàm time() trong C / C++
Hàm gmtime() trong C / C++
Hàm clock() trong C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP