CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm time() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm time() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để trả về thời gian lịch hiện tại.

Hàm time() là hàm có sẵn trong thư viện ctime, vì vậy trước khi sử dụng nó chúng ta cần khai báo thư viện đã nhé: #include<ctime>

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp hàm time() trong C/ C++

Hàm time() trong C++ trả về thời gian lịch hiện tại dưới dạng một đối tượng kiểu time_t.

Cú pháp:

time_t time(time_t* arg);

Hàm time() nhận một con trỏ đến đối tượng time_t làm đối số của nó. Sau đó trả về thời gian lịch hiện tại dưới dạng giá trị của kiểu time_t.

Trong đó:

  • arg: con trỏ tới một đối tượng time_t (nếu không phải null) lưu trữ thời gian.

Hàm trả về:

  • Khi thành công, hàm time() trả về thời gian lịch hiện tại dưới dạng giá trị của kiểu time_t.
  • Khi thất bại, nó trả về -1 được chuyển thành kiểu time_t.

Ví dụ: Giả sử chúng ta có biến curr_time là thời gian hiện tại và chúng ta muốn nó trả về thời gian hiện tại dưới dạng time_t (số giây).

time_t curr_time;

curr_time = time(NULL);

Cách dùng hàm time() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng hàm time() để minh họa cho cách dùng của nó. Cụ thể mình sẽ hiển thị số giây đã trôi qua kể từ 1/1/1970 đến hiện tại.

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <cstdio>
using namespace std;
int main() {
  //khai báo biến current_time để trả về giá trị dạng time_t
  time_t current_time;
  //sử dụng hàm time() để hiển thị current_time
	current_time = time(NULL);
	cout << current_time << " giây đã trôi qua kể từ 00:00:00 GMT, Jan 1, 1970";

  cout<<"\n----------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

time 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm time() trong C/ C++. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm khác trong thư viện ctime, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Trong lập trình C/C++, struct (struct collection) là một tập hợp các biến ...

Top