CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm time() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm time() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để trả về thời gian lịch hiện tại.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm time() là hàm có sẵn trong thư viện ctime, vì vậy trước khi sử dụng nó chúng ta cần khai báo thư viện đã nhé: #include<ctime>

Cú pháp hàm time() trong C/ C++

Hàm time() trong C++ trả về thời gian lịch hiện tại dưới dạng một đối tượng kiểu time_t.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

time_t time(time_t* arg);

Hàm time() nhận một con trỏ đến đối tượng time_t làm đối số của nó. Sau đó trả về thời gian lịch hiện tại dưới dạng giá trị của kiểu time_t.

Trong đó:

  • arg: con trỏ tới một đối tượng time_t (nếu không phải null) lưu trữ thời gian.

Hàm trả về:

  • Khi thành công, hàm time() trả về thời gian lịch hiện tại dưới dạng giá trị của kiểu time_t.
  • Khi thất bại, nó trả về -1 được chuyển thành kiểu time_t.

Ví dụ: Giả sử chúng ta có biến curr_time là thời gian hiện tại và chúng ta muốn nó trả về thời gian hiện tại dưới dạng time_t (số giây).

time_t curr_time;

curr_time = time(NULL);

Cách dùng hàm time() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng hàm time() để minh họa cho cách dùng của nó. Cụ thể mình sẽ hiển thị số giây đã trôi qua kể từ 1/1/1970 đến hiện tại.

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <cstdio>
using namespace std;
int main() {
  //khai báo biến current_time để trả về giá trị dạng time_t
  time_t current_time;
  //sử dụng hàm time() để hiển thị current_time
	current_time = time(NULL);
	cout << current_time << " giây đã trôi qua kể từ 00:00:00 GMT, Jan 1, 1970";

  cout<<"\n----------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

time 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm time() trong C/ C++. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm khác trong thư viện ctime, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top