Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Hàm gmtime() trong C / C++

Hàm gmtime() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm gmtime() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để chuyển đổi thời gian đã cho hiển thị dưới dạng UTC.

Hàm gmtime() là hàm có sẵn trong thư viện ctime, vì vậy trước khi sử dụng nó chúng ta cần khai báo thư viện đã nhé: #include<ctime>

Cú pháp hàm gmtime() trong C/ C++

Hàm gmtime() trong C++ chuyển đổi thời gian đã cho kể từ kỷ nguyên thành thời gian lịch được biểu thị bằng giờ UTC.

Cú pháp:

tm* gmtime(const time_t* time_ptr);

Hàm gmtime() nhận một con trỏ kiểu time_t làm đối số của nó và trả về một đối tượng con trỏ kiểu tm. Giá trị được trả về bởi hàm gmtime() là thời gian ở múi giờ GMT.

Sau đó, giờ, phút và giây có thể được truy cập bằng tm_hour, tm_min và tm_sec tương ứng.

Trong đó:

  • time_ptr: con trỏ đến một đối tượng time_t cần chuyển đổi.

Hàm trả về:

  • Khi thành công, hàm gmtime() trả về một con trỏ đến một đối tượng tm.
  • Khi thất bại, một con trỏ null được trả về.

Ví dụ: Giả sử chúng ta có biến curr_time là thời gian hiện tại và chúng ta muốn nó hiển thị theo kiểu UTC thì khai báo như sau:

gmtime(&curr_time);

Cách dùng hàm gmtime() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng hàm gmtime() để minh họa cho cách dùng của nó. Cụ thể mình sẽ sử dụng hàm gmtime() để hiển thị ngày giờ hiện tại dưới dạng UTC.

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <cstdio>
using namespace std;
int main() {
  // khai báo biến curr_time để hiển thị ngày giờ hiện tại
  time_t curr_time;
	curr_time = time(NULL);
  //sử dụng hàm gmtime để hiện thị curr_tiem dưới dạng UTC
	tm *tm_gmt = gmtime(&curr_time);
	cout << "Thời gian hiện tại: " << tm_gmt->tm_hour << ":" << tm_gmt->tm_min << ":" << tm_gmt->tm_sec << " GMT";

  cout<<"\n----------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

gmtime 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm gmtime() trong C/ C++. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm khác trong thư viện ctime, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách các hàm
Hàm asctime() trong C / C++
Hàm ctime() trong C / C++
Hàm localtime() trong C / C++
Hàm time() trong C / C++
Hàm gmtime() trong C / C++
Hàm clock() trong C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP