CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm fabs() trong C/C++

Hàm fabs() trong C/C++ được sử dụng để tính giá trị tuyệt đối của một số thực. Trong lập trình, việc tính toán giá trị tuyệt đối thường rất hữu ích trong nhiều tình huống khác nhau, từ tính toán khoa học đến xử lý dữ liệu. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về hàm fabs() và cách sử dụng nó trong ngôn ngữ C/C++.

Để bắt đầu, hãy tìm hiểu về cú pháp và ý nghĩa của hàm fabs(), cùng những ví dụ minh họa để hiểu rõ hơn về ứng dụng của nó trong thực tế.

Cú pháp của hàm fabs() trong C/C++

Cú pháp tổng quát của hàm fabs():

Trong C:

double fabs(double x)

Trong C++:

double fabs(double x) hoặc float fabsf(float x) hoặc long double fabsl(long double x).

Tham số của hàm fabs()

 • Tham số x: Số thực cần tính giá trị tuyệt đối.

Giá trị trả về của hàm fabs()

 • Hàm fabs() trả về giá trị tuyệt đối của tham số x dưới dạng số thực (double, float, hoặc long double).

Ví dụ:

#include <iostream>
#include <cmath>

int main() {
  // Sử dụng hàm fabs() trong C++
  double number1 = -12.34;
  float number2 = -9.99;
  //Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  // Tính giá trị tuyệt đối của số thực
  double result1 = fabs(number1);
  float result2 = fabsf(number2);
  
  // In kết quả ra màn hình
  std::cout << "Giá trị tuyệt đối của " << number1 << " là: " << result1 << std::endl;
  std::cout << "Giá trị tuyệt đối của " << number2 << " là: " << result2 << std::endl;
  
  return 0;
}

Output:

Giá trị tuyệt đối của -12.34 là: 12.34
Giá trị tuyệt đối của -9.99 là: 9.99

Trong ví dụ trên, mình sử dụng hàm fabs() để tính giá trị tuyệt đối của hai số thực, một là double và một là float, và in kết quả ra màn hình.

Cách sử dụng hàm fabs() trong C/C++

Sử dụng hàm fabs() để tính giá trị tuyệt đối của một số thực

 • Hàm fabs() được sử dụng để tính giá trị tuyệt đối của một số thực, không quan tâm đến dấu của số đó.

Xử lý các trường hợp đặc biệt như số âm, số 0, v.v.

 • Hàm fabs() không quan tâm đến trường hợp số âm, số dương hay số 0. Nó sẽ trả về giá trị tuyệt đối của số mà không thay đổi dấu của nó.

Ví dụ về cách sử dụng hàm fabs()

#include <iostream>
#include <cmath>

int main() {
  // Ví dụ 1: Sử dụng hàm fabs() để tính giá trị tuyệt đối của một số âm
  double negative_number = -10.5;
  double absolute_value1 = fabs(negative_number);
  std::cout << "Giá trị tuyệt đối của " << negative_number << " là: " << absolute_value1 << std::endl;
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  // Ví dụ 2: Sử dụng hàm fabs() để tính giá trị tuyệt đối của một số dương
  double positive_number = 8.99;
  double absolute_value2 = fabs(positive_number);
  std::cout << "Giá trị tuyệt đối của " << positive_number << " là: " << absolute_value2 << std::endl;
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  // Ví dụ 3: Sử dụng hàm fabs() để tính giá trị tuyệt đối của số 0
  double zero = 0;
  double absolute_value3 = fabs(zero);
  std::cout << "Giá trị tuyệt đối của " << zero << " là: " << absolute_value3 << std::endl;

  return 0;
}

Output:

Giá trị tuyệt đối của -10.5 là: 10.5
Giá trị tuyệt đối của 8.99 là: 8.99
Giá trị tuyệt đối của 0 là: 0

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng hàm fabs() để tính giá trị tuyệt đối của các số âm, số dương và số 0. Kết quả trả về là giá trị tuyệt đối tương ứng với mỗi trường hợp.

Lưu ý khi sử dụng hàm fabs() trong C/C++

Các trường hợp đặc biệt cần chú ý

 • Hàm fabs() chỉ làm việc với các giá trị số thực (double, float, long double).
 • Trong một số trường hợp, việc sử dụng fabs() để xác định giá trị tuyệt đối của các số nguyên có thể dẫn đến kết quả không mong muốn.
 • Trong một số hệ thống, hàm fabs() có thể không chính xác với các giá trị cực lớn, có thể dẫn đến mất mát chính xác hoặc tràn số.

Hạn chế của hàm fabs()

 • Hàm fabs() chỉ làm việc với các giá trị số thực, không thể sử dụng trực tiếp với các giá trị số nguyên.
 • Khi sử dụng với các giá trị cực lớn, hàm fabs() có thể gặp phải các vấn đề về độ chính xác hoặc tràn số.

Để tránh các vấn đề này, cần kiểm tra cẩn thận và đảm bảo rằng hàm fabs() được sử dụng với các giá trị số thực và không gặp phải các trường hợp đặc biệt như tràn số.

Ví dụ về việc sử dụng hàm fabs() trong C/C++

Sử dụng hàm fabs() trong tính toán khoa học

 • Trong tính toán khoa học, hàm fabs() thường được sử dụng để tính toán các giá trị tuyệt đối của các biến liên quan đến vật lý, toán học và kỹ thuật.
 • Ví dụ: Trong vật lý, khi tính toán vận tốc, gia tốc hoặc các giá trị liên quan đến độ lớn của các đại lượng, việc sử dụng hàm fabs() để đảm bảo rằng các giá trị được xử lý đúng và không bị ảnh hưởng bởi dấu của chúng.

Ứng dụng của hàm fabs() trong lĩnh vực đồ họa

 • Trong lĩnh vực đồ họa máy tính, hàm fabs() có thể được sử dụng để tính toán khoảng cách giữa các điểm, tọa độ của các đối tượng, hoặc tính toán các giá trị độ lớn không âm.
 • Ví dụ: Trong việc vẽ đồ thị, việc tính toán khoảng cách giữa các điểm trên một đường cong hoặc tính toán độ lớn của các vector địa điểm, hàm fabs() có thể được sử dụng để đảm bảo rằng giá trị tính toán luôn là dương và không bị ảnh hưởng bởi dấu của chúng.

Ví dụ:

#include <iostream>
#include <cmath>

int main() {
  // A. Sử dụng hàm fabs() trong tính toán khoa học
  double velocity = -10.5; // Vận tốc âm
  double absolute_velocity = fabs(velocity);
  std::cout << "Vận tốc tuyệt đối: " << absolute_velocity << std::endl;
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  // B. Ứng dụng của hàm fabs() trong lĩnh vực đồ họa
  double point1_x = 3.5;
  double point1_y = 2.0;
  double point2_x = -1.5;
  double point2_y = 5.0;
  double distance = sqrt(pow(fabs(point1_x - point2_x), 2) + pow(fabs(point1_y - point2_y), 2));
  std::cout << "Khoảng cách giữa hai điểm: " << distance << std::endl;

  return 0;
}

Output:

Vận tốc tuyệt đối: 10.5
Khoảng cách giữa hai điểm: 5.83095

Trong ví dụ trên, hàm fabs() được sử dụng để tính toán giá trị tuyệt đối của vận tốc và khoảng cách giữa hai điểm trong không gian hai chiều.

Kết bài

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu về hàm fabs() trong ngôn ngữ lập trình C/C++. Mình đã tìm hiểu cú pháp của hàm, cách sử dụng nó để tính toán giá trị tuyệt đối của các số thực, và các ví dụ minh họa về cách áp dụng hàm fabs() trong thực tế.

Hàm fabs() là một công cụ quan trọng trong tính toán số học và đồ họa máy tính, giúp chúng ta xử lý các giá trị số thực một cách hiệu quả và chính xác.

Nắm vững kiến thức về hàm fabs() sẽ giúp bạn nâng cao kỹ năng lập trình và ứng dụng linh hoạt trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top