CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm round() trong C/C++

Hàm round() trong C/C++ là một công cụ mạnh mẽ giúp thực hiện việc này một cách dễ dàng và chính xác. Trong phần này, mình sẽ tìm hiểu về cách sử dụng hàm round(), từ cú pháp cơ bản đến các ví dụ minh họa của nó. Hãy cùng đi freetuts.net vào chi tiết của chủ đề này để hiểu rõ hơn về vai trò và ý nghĩa của hàm round() trong C/C++.

Cú pháp của hàm round() trong C/C++

Cú pháp tổng quát của hàm round()

Trong C/C++, cú pháp tổng quát của hàm round() như sau:

double round(double x);

Hàm round() nhận một số thực (double) làm đối số và trả về một số nguyên (int) hoặc số thực (double), là kết quả sau khi làm tròn số.

Tham số của hàm round()

 • Tham số của hàm round() là một số thực (double) cần được làm tròn.

Giá trị trả về của hàm round()

 • Giá trị trả về của hàm round() có thể là một số nguyên (int) hoặc số thực (double), tùy thuộc vào cách hiểu của C/C++ về hàm này. Đối với một số nguyên, hàm round() trả về số nguyên gần nhất với giá trị số thực đã cho. Đối với một số thực, hàm round() trả về số nguyên gần nhất với giá trị số thực đã cho.

Đây là cú pháp cơ bản và cách tham số được sử dụng và giá trị trả về của hàm round() trong C/C++.

Cách sử dụng hàm round() trong C/C++

Làm tròn số thực với hàm round()

 • Hàm round() được sử dụng để làm tròn một số thực đến số nguyên gần nhất. Nó hoạt động bằng cách làm tròn số thực dương đến số nguyên gần nhất phía trên và làm tròn số thực âm đến số nguyên gần nhất phía dưới.
 • Khi số thực cách một số nguyên nửa, hàm round() sẽ làm tròn số thực đến số nguyên lớn hơn.

Xử lý các trường hợp đặc biệt như số âm, số 0, v.v.

 • Khi làm tròn số thực âm, hàm round() sẽ làm tròn số thực đến số nguyên gần nhất phía dưới.
 • Khi làm tròn số 0, hàm round() sẽ trả về 0.
 • Hàm round() có thể xử lý số thực với các giá trị rất lớn hoặc rất nhỏ mà không gây ra lỗi hoặc tràn số.

Ví dụ về cách sử dụng hàm round()

Dưới đây là một số ví dụ minh họa về cách sử dụng hàm round() trong C/C++:

#include <iostream>
#include <cmath>

int main() {
  double num1 = 3.4;
  double num2 = -2.7;

  // Làm tròn số thực đến số nguyên gần nhất
  int roundedNum1 = round(num1);
  int roundedNum2 = round(num2);
  //Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  std::cout << "Số thực gốc: " << num1 << ", Sau khi làm tròn: " << roundedNum1 << std::endl;
  std::cout << "Số thực gốc: " << num2 << ", Sau khi làm tròn: " << roundedNum2 << std::endl;

  return 0;
}

Output:

Số thực gốc: 3.4, Sau khi làm tròn: 3
Số thực gốc: -2.7, Sau khi làm tròn: -3

Trong ví dụ này, mình sử dụng hàm round() để làm tròn hai số thực num1 và num2 đến số nguyên gần nhất.

Lưu ý khi sử dụng hàm round() trong C/C++

Các trường hợp đặc biệt cần chú ý

 • Hàm round() chỉ làm tròn số thực đến số nguyên gần nhất. Điều này có nghĩa là nó không làm tròn đến số nguyên lớn nhất hoặc nhỏ nhất.
 • Khi làm tròn số thực chính xác 0.5, kết quả có thể bị ảnh hưởng bởi cách mà hệ thống làm tròn (có thể làm tròn lên hoặc làm tròn xuống), tùy thuộc vào môi trường thực thi.

Hạn chế của hàm round()

 • Hàm round() có thể không phù hợp cho một số trường hợp cụ thể, như khi cần làm tròn đến một số chẵn hoặc lẻ gần nhất.
 • Trong một số trường hợp, việc làm tròn số thực có thể dẫn đến sự mất mát thông tin, đặc biệt là trong các ứng dụng yêu cầu tính toán chính xác.

Ví dụ về việc sử dụng hàm round() trong C/C++

Sử dụng hàm round() trong tính toán tài chính

Trong tính toán tài chính, việc làm tròn số có thể làm giảm sai số và làm cho kết quả gần với thực tế hơn. Ví dụ, khi tính toán lãi suất hoặc giá trị hiện tại của một khoản đầu tư, việc làm tròn số có thể làm cho các con số trở nên dễ đọc và hiểu hơn cho người dùng.

#include <iostream>
#include <cmath>

int main() {
  double principal = 1000.50; // Số tiền gốc
  double rate = 0.05;     // Lãi suất hàng năm
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  // Tính toán lãi suất cuối kỳ và làm tròn đến hai chữ số thập phân
  double interest = principal * rate;
  interest = round(interest * 100) / 100;

  std::cout << "Lãi suất cuối kỳ: " << interest << std::endl;

  return 0;
}

Output:

Lãi suất cuối kỳ: 50.03

Ứng dụng của hàm round() trong lĩnh vực đồ họa

Trong đồ họa máy tính, hàm round() thường được sử dụng để làm tròn các giá trị pixel, điều này làm cho hình ảnh trở nên mịn màng hơn và tránh được hiện tượng nhòe khi phóng to hoặc thu nhỏ ảnh.

#include <iostream>
#include <cmath>

int main() {
  // Giả sử có một điểm ảnh ở vị trí (1.5, 2.7)
  double x = 1.5;
  double y = 2.7;
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  // Làm tròn vị trí pixel gần nhất
  int pixel_x = round(x);
  int pixel_y = round(y);

  std::cout << "Vị trí pixel: (" << pixel_x << ", " << pixel_y << ")" << std::endl;

  return 0;
}

Output:

Vị trí pixel: (2, 3)

Kết bài

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu về hàm round() trong C/C++. Mình đã xem xét cú pháp của hàm, cách sử dụng nó để làm tròn số thực, và các lưu ý khi sử dụng. Đồng thời,mình đã thấy các ví dụ minh họa về việc áp dụng hàm round() trong các lĩnh vực khác nhau như tính toán tài chính và đồ họa máy tính.

Việc hiểu và biết cách sử dụng hàm round() sẽ giúp mình thực hiện các phép tính toán chính xác hơn và ứng dụng nó trong các tình huống thực tế một cách hiệu quả.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top