CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm floor() trong C/C++

Hàm floor() trong C/C++ được sử dụng để làm tròn số thực về giá trị nguyên gần nhất không vượt qua giá trị ban đầu, trong khi các hàm trong thư viện float.h cung cấp các công cụ để xử lý và thao tác với số thực một cách chính xác và linh hoạt.

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu sâu hơn về cách sử dụng hàm floor() và các hàm xử lý số thực trong thư viện float.h, cùng với các ví dụ minh họa và ứng dụng thực tế của chúng.

Cú pháp của hàm floor() trong C/C++

Cú pháp tổng quát của hàm floor()

double floor(double x);

Trong đó:

 • x: Giá trị số thực cần làm tròn xuống.

Tham số của hàm floor()

 • x: Giá trị số thực cần làm tròn xuống.

Giá trị trả về của hàm floor()

 • Hàm floor() trả về giá trị số nguyên lớn nhất mà không vượt qua giá trị số thực ban đầu.

Cách sử dụng hàm floor() trong C/C++

Sử dụng hàm floor() để làm tròn xuống

Hàm floor() làm tròn giá trị số thực về giá trị nguyên gần nhất không vượt qua giá trị ban đầu.

Ví dụ về cách sử dụng hàm floor()

#include <iostream>
#include <cmath>

int main() {
  double num1 = 3.7;
  double num2 = -2.8;
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  // Sử dụng hàm floor() để làm tròn xuống
  double rounded_num1 = floor(num1);
  double rounded_num2 = floor(num2);

  std::cout << "Giá trị sau khi làm tròn xuống của " << num1 << " là: " << rounded_num1 << std::endl;
  std::cout << "Giá trị sau khi làm tròn xuống của " << num2 << " là: " << rounded_num2 << std::endl;

  return 0;
}

Output:

Giá trị sau khi làm tròn xuống của 3.7 là: 3
Giá trị sau khi làm tròn xuống của -2.8 là: -3

Trong ví dụ này:

 • Mình sử dụng hàm floor() để làm tròn xuống giá trị của num1 và num2.
 • Đầu ra là giá trị số nguyên gần nhất không vượt qua giá trị ban đầu.

So sánh hàm floor() với các hàm khác trong C/C++

So sánh với hàm ceil()

 • Hàm floor(): Làm tròn số thực về giá trị nguyên gần nhất không vượt qua giá trị ban đầu.
 • Hàm ceil(): Làm tròn số thực về giá trị nguyên gần nhất vượt qua giá trị ban đầu.

So sánh với các phương pháp làm tròn khác

 • Round to nearest (làm tròn đến gần nhất): Làm tròn số thực về giá trị nguyên gần nhất, với quy tắc làm tròn lên hoặc xuống tùy thuộc vào phần thập phân.
 • Truncate (cắt bỏ): Làm tròn số thực bằng cách loại bỏ phần thập phân, không làm tròn.

Sự lựa chọn giữa các phương pháp làm tròn sẽ phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của từng bài toán và cách mà số thực được xử lý.

Ví dụ về việc sử dụng hàm floor() trong C/C++

Sử dụng hàm floor() trong tính toán tài chính

 • Trong tính toán tài chính, việc làm tròn xuống về giá trị nguyên gần nhất có thể được sử dụng để xác định các khoản thanh toán, lãi suất hoặc giá trị tài sản. Ví dụ, khi tính toán lãi suất hàng tháng cho một khoản vay, ta có thể sử dụng hàm floor() để làm tròn xuống số tiền trả lãi hàng tháng cho phù hợp với yêu cầu của ngân hàng hoặc hợp đồng tín dụng.
#include <iostream>
#include <cmath>

int main() {
  double loan_amount = 10000.50; // Số tiền vay
  double monthly_interest_rate = 0.025; // Lãi suất hàng tháng
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  // Tính lãi suất hàng tháng và làm tròn xuống về giá trị nguyên gần nhất
  double monthly_interest = floor(loan_amount * monthly_interest_rate);

  std::cout << "Lãi suất hàng tháng là: " << monthly_interest << std::endl;

  return 0;
}

Output:

Lãi suất hàng tháng là: 250

Trong ví dụ này, mình sử dụng hàm floor() để làm tròn xuống giá trị của lãi suất hàng tháng tính từ số tiền vay và tỷ lệ lãi suất hàng tháng.

Ứng dụng của hàm floor() trong lĩnh vực khoa học

 • Trong lĩnh vực khoa học, hàm floor() thường được sử dụng để xử lý và làm tròn các dữ liệu số thực trong quá trình tính toán và phân tích dữ liệu. Ví dụ, trong việc xử lý dữ liệu từ các thiết bị đo lường như cảm biến nhiệt độ, áp suất, hoặc trong tính toán liên quan đến vật lý, hóa học, toán học, hàm floor() có thể được sử dụng để chuyển đổi dữ liệu số thực thành các giá trị số nguyên gần nhất để phù hợp với mô hình tính toán hoặc phân tích của các nhà nghiên cứu.
#include <iostream>
#include <cmath>
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  double temperature_celsius = 26.78; // Nhiệt độ đo được từ cảm biến
  int rounded_temperature; // Nhiệt độ làm tròn xuống

  // Làm tròn nhiệt độ xuống về giá trị nguyên gần nhất
  rounded_temperature = floor(temperature_celsius);

  std::cout << "Nhiệt độ làm tròn xuống: " << rounded_temperature << " độ Celsius" << std::endl;

  return 0;
}

Output:

Nhiệt độ làm tròn xuống: 26 độ Celsius

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng hàm floor() để làm tròn nhiệt độ đo được từ cảm biến xuống về giá trị nguyên gần nhất. Điều này có thể hữu ích trong việc xử lý dữ liệu đo lường trong các nghiên cứu khoa học.

Kết bài

Trên đây là những điều cơ bản về hàm floor() trong ngôn ngữ lập trình C/C++, cũng như các ứng dụng thực tế của nó trong tính toán tài chính và lĩnh vực khoa học. Việc hiểu và sử dụng đúng cách hàm này sẽ giúp bạn thực hiện các phép tính và xử lý dữ liệu một cách chính xác và hiệu quả.

Nếu bạn cần hỗ trợ hoặc có thêm câu hỏi, đừng ngần ngại hỏi mình nhé!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top