REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Loading Indicator trong ReactJS

Trong bài tập này, mình sẽ thêm tính năng hiển thị một biểu tượng hoặc thông báo loading trong ứng dụng React của mình khi dữ liệu đang được tải từ API. Điều này sẽ giúp cải thiện trải nghiệm người dùng và làm cho họ cảm thấy thoải mái hơn khi sử dụng ứng dụng của mình.

Bước 1: Tạo Component UserList

Trong component UserList, mình sẽ thêm một state isLoading để theo dõi trạng thái của việc tải dữ liệu từ API. Khi dữ liệu đang được tải, mình sẽ hiển thị biểu tượng loading. Sau khi dữ liệu đã được tải xong, chúng ta sẽ ẩn biểu tượng loading và hiển thị danh sách người dùng.

// src/components/UserList.js
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import axios from 'axios';

const UserList = () => {
 const [users, setUsers] = useState([]);
 const [isLoading, setIsLoading] = useState(true);

 useEffect(() => {
  const fetchUsers = async () => {
   try {
    const response = await axios.get('https://jsonplaceholder.typicode.com/users');
    setUsers(response.data);
    setIsLoading(false); // Ẩn biểu tượng loading khi dữ liệu đã được tải xong
   } catch (error) {
    console.error('Error fetching users:', error);
   }
  };

  fetchUsers();
 }, []);

 return (
  <div>
   <h1>User List</h1>
   {isLoading ? ( // Kiểm tra nếu đang tải dữ liệu
    <div>Loading...</div> // Hiển thị biểu tượng loading
   ) : (
    <ul>
     {users.map(user => (
      <li key={user.id}>{user.name}</li>
     ))}
    </ul>
   )}
  </div>
 );
};

export default UserList;

Bước 2: Cập nhật CSS

Nếu bạn muốn tùy chỉnh giao diện của biểu tượng loading, bạn có thể cập nhật file CSS của mình. Dưới đây là một ví dụ đơn giản:

/* styles.css */
.loading {
 display: flex;
 justify-content: center;
 align-items: center;
 height: 100px;
 font-size: 20px;
}

Bước 3: Import CSS và sử dụng trong App

Đảm bảo bạn import file CSS vào trong component App.js để áp dụng các quy tắc CSS đã được cập nhật:

// src/App.js
import React from 'react';
import UserList from './components/UserList';
import './styles.css'; // Import file CSS

function App() {
 return (
  <div className="App">
   <UserList />
  </div>
 );
}

export default App;

Trong bài tập này, mình đã học cách hiển thị một biểu tượng hoặc thông báo loading trong ứng dụng React khi dữ liệu đang được tải từ API. Điều này giúp cải thiện trải nghiệm người dùng và cho họ biết rằng dữ liệu đang được xử lý.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top