REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Real-time Updates trong ReactJS

Trong bài tập này, mình sẽ sử dụng WebSocket hoặc một cơ chế real-time khác để cập nhật tự động dữ liệu từ API khi có sự thay đổi từ phía máy chủ.

Mình sẽ tiếp tục phát triển ứng dụng của mình bằng cách tích hợp tính năng real-time updates vào.

Bước 1: Tạo kết nối WebSocket

Trong component App.js, mình sẽ tạo một kết nối WebSocket với máy chủ và lắng nghe các sự kiện để cập nhật dữ liệu khi có thay đổi.

// src/App.js
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import axios from 'axios';
import './App.css';

function App() {
 const [data, setData] = useState([]);

 useEffect(() => {
  const fetchData = async () => {
   const response = await axios.get('https://example.com/api/data');
   setData(response.data);

   // Tạo kết nối WebSocket
   const ws = new WebSocket('wss://example.com/ws');

   // Lắng nghe sự kiện khi có dữ liệu mới từ máy chủ
   ws.onmessage = event => {
    const newData = JSON.parse(event.data);
    setData(newData);
   };

   // Đóng kết nối khi component bị hủy
   return () => {
    ws.close();
   };
  };

  fetchData();
 }, []);

 return (
  <div className="App">
   <h1>Real-time Updates</h1>
   <ul>
    {data.map(item => (
     <li key={item.id}>{item.name}</li>
    ))}
   </ul>
  </div>
 );
}

export default App;

Bước 2: Cấu hình WebSocket phía máy chủ

Trên phía máy chủ, bạn cần cấu hình WebSocket để lắng nghe và truyền dữ liệu khi có sự thay đổi.

// Server-side WebSocket configuration
const WebSocket = require('ws');

const wss = new WebSocket.Server({ port: 8080 });

wss.on('connection', ws => {
 ws.on('message', message => {
  // Xử lý và trả lời yêu cầu từ client (nếu cần)
 });

 // Gửi dữ liệu mới cho tất cả client khi có sự thay đổi
 setInterval(() => {
  const newData = generateData(); // Hàm này tạo dữ liệu mới
  wss.clients.forEach(client => {
   if (client.readyState === WebSocket.OPEN) {
    client.send(JSON.stringify(newData));
   }
  });
 }, 1000);
});

Kết quả:

Dữ liệu sẽ được cập nhật tự động trên giao diện người dùng khi có sự thay đổi từ phía máy chủ. Khi có sự thay đổi từ máy chủ, dữ liệu mới sẽ được gửi đến client và cập nhật tự động trên giao diện người dùng mà không cần phải làm mới trang.

Kết bài

Trong bài tập này, mình đã học cách tích hợp real-time updates trong ứng dụng ReactJS bằng cách sử dụng WebSocket. Bằng cách này, ứng dụng của mình có thể tự động cập nhật dữ liệu từ máy chủ mỗi khi có sự thay đổi, cải thiện trải nghiệm người dùng và giữ cho thông tin luôn luôn được cập nhật.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top