REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Rate Limiting và Throttling trong ReactJS

Rate limiting giới hạn số lượng yêu cầu mà một ứng dụng có thể gửi đến một API trong một khoảng thời gian nhất định, trong khi throttling giới hạn tốc độ gửi yêu cầu. Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu cách xử lý rate limiting throttling trong ứng dụng ReactJS khi gửi yêu cầu API.

Bước 1: Cài đặt Thư viện Axios

npm install axios

Bước 2: Tạo Axios Instance với Interceptors

Tạo một Axios instance để gửi yêu cầu API với các interceptor để xử lý rate limiting hoặc throttling.

// api.js
import axios from 'axios';

const api = axios.create({
 baseURL: 'https://api.example.com/',
});

// Thêm interceptor cho request trước khi gửi
api.interceptors.request.use((config) => {
 // Thực hiện logic xử lý rate limiting/throttling ở đây
 // Ví dụ: kiểm tra xem đã gửi bao nhiêu yêu cầu trong một khoảng thời gian nhất định và tạm dừng việc gửi yêu cầu nếu vượt quá giới hạn
 return config;
}, (error) => {
 return Promise.reject(error);
});

// Thêm interceptor cho response sau khi nhận được
api.interceptors.response.use((response) => {
 // Thực hiện các xử lý với response như thông báo lỗi khi vượt quá giới hạn
 return response;
}, (error) => {
 return Promise.reject(error);
});

export default api;

Bước 3: Sử dụng API trong ứng dụng ReactJS

Sau khi đã tạo Axios instance, bạn có thể sử dụng nó trong các thành phần của ứng dụng ReactJS để gửi các yêu cầu API.

// ExampleComponent.js
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import api from './api';

const ExampleComponent = () => {
 const [data, setData] = useState(null);
 const [isLoading, setIsLoading] = useState(true);

 useEffect(() => {
  const fetchData = async () => {
   try {
    const response = await api.get('/endpoint');
    setData(response.data);
   } catch (error) {
    console.error('Error fetching data:', error);
   } finally {
    setIsLoading(false);
   }
  };

  fetchData();
 }, []);

 return (
  <div>
   {isLoading ? (
    <p>Loading...</p>
   ) : (
    <div>
     {data && (
      <div>
       {/* Hiển thị dữ liệu từ API */}
       <h2>Data from API</h2>
       <p>{data}</p>
      </div>
     )}
    </div>
   )}
  </div>
 );
};

export default ExampleComponent;

Bước 4: Kiểm tra và tối ưu

Kiểm tra ứng dụng của bạn để đảm bảo rằng việc xử lý rate limiting và throttling hoạt động như mong đợi và tối ưu hóa nếu cần thiết để cải thiện hiệu suất hoặc tính ổn định của ứng dụng.

Bằng cách này, bạn có thể xử lý các vấn đề về rate limiting và throttling khi gửi nhiều yêu cầu đến API trong ứng dụng ReactJS của mình và đảm bảo rằng ứng dụng của bạn tuân thủ các giới hạn của API.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top