REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Pagination trong ReactJS

Trong bài tập này, mình sẽ mở rộng ứng dụng React của mình về việc gửi yêu cầu API để hiển thị danh sách người dùng. Mình sẽ thêm tính năng tìm kiếm để người dùng có thể tìm kiếm người dùng theo tên và tính năng phân trang để phân chia danh sách thành các trang dễ quản lý.

Tạo Component UserList

Tạo một component UserList để hiển thị danh sách người dùng. Trong file UserList.js, bạn sẽ thực hiện như sau:

// src/components/UserList.js
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import axios from 'axios';

const UserList = () => {
 const [users, setUsers] = useState([]);
 const [currentPage, setCurrentPage] = useState(1);
 const [usersPerPage] = useState(5); // Số lượng người dùng hiển thị trên mỗi trang

 useEffect(() => {
  const fetchUsers = async () => {
   try {
    const response = await axios.get('https://jsonplaceholder.typicode.com/users');
    setUsers(response.data);
   } catch (error) {
    console.error('Error fetching users:', error);
   }
  };

  fetchUsers();
 }, []);

 // Logic để hiển thị người dùng cho trang hiện tại
 const indexOfLastUser = currentPage * usersPerPage;
 const indexOfFirstUser = indexOfLastUser - usersPerPage;
 const currentUsers = users.slice(indexOfFirstUser, indexOfLastUser);

 return (
  <div>
   <h1>User List</h1>
   <ul>
    {currentUsers.map(user => (
     <li key={user.id}>{user.name}</li>
    ))}
   </ul>
  </div>
 );
};

export default UserList;

Tạo Component Pagination

Tạo một component Pagination để hiển thị các nút phân trang. Trong file Pagination.js, bạn sẽ thực hiện như sau:

// src/components/Pagination.js
import React from 'react';

const Pagination = ({ usersPerPage, totalUsers, paginate }) => {
 const pageNumbers = [];

 for (let i = 1; i <= Math.ceil(totalUsers / usersPerPage); i++) {
  pageNumbers.push(i);
 }

 return (
  <nav>
   <ul className="pagination">
    {pageNumbers.map(number => (
     <li key={number} className="page-item">
      <a onClick={() => paginate(number)} href="#" className="page-link">
       {number}
      </a>
     </li>
    ))}
   </ul>
  </nav>
 );
};

export default Pagination;

Xử lý dữ liệu phân trang

Trong component UserList.js, mình đã thực hiện logic để chia danh sách người dùng thành các trang và hiển thị người dùng tương ứng với trang hiện tại.

Xử lý sự kiện chuyển trang

Trong component UserList.js, chúng ta sẽ thêm logic để xử lý sự kiện khi người dùng chuyển đến trang khác.

Cuối cùng, đảm bảo rằng bạn đã import các component và file CSS vào trong App.js để chúng được sử dụng trong ứng dụng của bạn.

Đây là cách thêm file CSS:

Tạo File CSS

Tạo một file CSS để trang trí cho các component. Ví dụ, tên file có thể là styles.css. Đây là một ví dụ về nội dung file CSS:

/* src/styles.css */
.pagination {
 display: flex;
 justify-content: center;
}

.pagination li {
 list-style: none;
 margin: 0 5px;
}

.pagination li a {
 text-decoration: none;
 color: blue;
}

.pagination li a:hover {
 text-decoration: underline;
}

Nhớ import file CSS vào trong App.js:

// src/App.js
import React from 'react';
import UserList from './components/UserList';
import Pagination from './components/Pagination';
import './styles.css'; // Import file CSS

function App() {
 return (
  <div className="App">
   <UserList />
   <Pagination />
  </div>
 );
}

export default App;

Điều này sẽ áp dụng các quy tắc CSS trong file styles.css vào tất cả các component trong ứng dụng của bạn.

z5204241303703 067f135263bfc1339656544c6c21b573 jpg

Tính năng tìm kiếm và phân trang là hai tính năng quan trọng để làm cho ứng dụng của mình trở nên mạnh mẽ và dễ sử dụng hơn. Khi kết hợp, chúng tạo ra một trải nghiệm người dùng tốt hơn và làm cho việc quản lý dữ liệu trở nên dễ dàng hơn. Đây là một bước quan trọng để làm quen với việc làm việc với dữ liệu từ API trong ứng dụng React của bạn.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top