SASS CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 15: Các hàm xử lý chuỗi trong SASS

SASS cung cấp khá nhiều các hàm có sẵn giúp cho việc lập trình trở nên đơn giản hơn. Nó chia ra làm nhiều loại như các hàm xử lý chuỗi, xử lý number, xử lý màu sắc, ... Tuy nhiên vì thời gian có hạn nên trong bài này mình chỉ giới thiệu một số hàm xử lý chuỗi.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Các hàm xử lý chuỗi trong SASS

Chúng ta có tổng cộng 8 hàm xử lý chuỗi hay sử dụng như sau:

Tên hàm Mô tả
unquote($string) Xóa các cặp quote ra khỏi chuỗi $string.
quote($string) Thêm cặp quote bao quanh chuỗi $string
str-length($string) Trả về tổng số ký tự của chuỗi $string
str-insert($string,$insert,$index) Thêm chuỗi $insert vào chuỗi $string tại vị trí $index
str-index($string, $substring) Kiểm tra vị trí xuất hiện chuỗi $subtring trong chuỗi $string
str-slice($string,$start-at,[$end-at]) Cắt chuỗi bắt đầu từ $start-at và kết thúc tại $end-at, trường hợp không truyền $end-at thì nó lấy đến cuối chuỗi.
to-upper-case($string) Chuyển chuỗi $string sang chữ in hoa
to-lower-case($string) Chuyển chuỗi $string sang chữ in thường

2. Ví dụ các hàm xử lý chuỗi trong SASS

Sau đây là một số ví dụ liên quan đến các hàm xử lý chuỗi trên.

unquote($str)

Xóa cặp quote ra khỏi chuỗi $str, trường hợp chuỗi không được quote thì trả về chuỗi gốc.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ:

unquote("foo") => foo
unquote(foo) => foo

quote($str)

Thêm cặp ngoặc kép quote bao quanh chuỗi $str, nếu chuỗi đã được quote thì nó không làm gì.

Ví dụ:

quote("foo") => "foo"
quote(foo) => "foo"

str-length($str)

Trả về chiều dài của chuỗi $str.

Ví dụ:

str-length("foo") => 3

str-insert($string, $insert, $index)

Thêm chuỗi $insert vào chuỗi $string tại vị trí $index.

Ví dụ:

str-insert("abcd", "X", 1) => "Xabcd"
str-insert("abcd", "X", 4) => "abcXd"
str-insert("abcd", "X", 5) => "abcdX"

str-index($string, $substring)

Tìm vị trí xuất hiện chuỗi $substring trong chuỗi $string, nếu tìm không thấy sẽ trả về giá trị NULL. 

Ví dụ:

str-index(abcd, a)  => 1
str-index(abcd, ab) => 1
str-index(abcd, X)  => null
str-index(abcd, c)  => 3

str-slice($string, $start-at, $end-at:-1)

Cắt chuỗi $string từ vị trí $start-at đến vị trí $end-at. Nếu giá trị của $end-at = -1 thì nó sẽ lấy đến cuối chuỗi (giá trị mặc định của $end-at là -1 ). Nếu giá trị nào mang số âm thì sẽ đếm ngược lại từ dưới lên.

Vi dụ:

str-slice("abcd", 2, 3)   => "bc"
str-slice("abcd", 2)      => "bcd"
str-slice("abcd", -3, -2) => "bc"
str-slice("abcd", 2, -2)  => "bc"

to-upper-case($string)

Chuyển chuỗi $string sang chữ in thường.

Ví dụ:

to-lower-case(ABCD) => abcd

to-lower-case($string)

Chuyển chuỗi $string sang chữ in hoa.

Ví dụ:

to-upper-case(abcd) => ABCD

3. Lời kết

Như vậy mình đã giới thiệu song các hàm có sẵn trong SASS dùng để xử lý chuỗi, bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu các hàm xử lý số (Number).

Cùng chuyên mục:

Mở đầu: Sự khác nhau giữa SASS và SCSS

Mở đầu: Sự khác nhau giữa SASS và SCSS

Khi bạn đọc series này bạn sẽ thấy mình giới thiệu và SASS mà lại…

Bài 16: Các hàm xử lý Number trong SASS

Bài 16: Các hàm xử lý Number trong SASS

Tiếp tục tìm hiểu các hàm có sẵn trong SASS và trong bài này chúng…

Bài 14: Function trong SASS

Bài 14: Function trong SASS

Function không còn xa lại gì trong các ngôn ngữ lập trình nhưng với SASS…

Bài 13: Vòng lặp each trong SASS

Bài 13: Vòng lặp each trong SASS

Ta đã biết vòng lặp foreach trong PHP dùng để lặp mảng và mỗi lần…

Bài 12: Vòng lặp while trong SASS

Bài 12: Vòng lặp while trong SASS

Vòng lặp for dùng để lặp cho những trường hợp ta biết trước tổng số…

Bài 11: Các toán tử hay dùng trong SASS

Bài 11: Các toán tử hay dùng trong SASS

SASS hỗ trợ khá nhiều toán tử không kém gì các ngôn ngữ lập trình,…

Bài 10: Vòng lặp for trong SASS

Bài 10: Vòng lặp for trong SASS

Vòng lặp là một khái niệm không còn xa lạ gì nữa với các bạn…

Bài 09: Lệnh if else trong SASS

Bài 09: Lệnh if else trong SASS

Còn khá nhiều kiến thức quan trọng của SASS mà bạn cần phải học và…

Bài 08: Tìm hiểu Mixin trong SASS

Bài 08: Tìm hiểu Mixin trong SASS

Mình đã từng code CSS cho nhiều trang và mình cũng phân chia và comment…

Bài 07: Nested Selector trong SASS

Bài 07: Nested Selector trong SASS

Như chúng ta biết hoạt động truy vấn các đối tượng HTML trong CSS sẽ…

Bài 06: Khai báo và sử dụng biến trong SASS

Bài 06: Khai báo và sử dụng biến trong SASS

Như mình đã nói SASS có những chức năng rất giống với một ngôn ngữ…

Bài 05: Tìm hiểu Place Holder trong SASS

Bài 05: Tìm hiểu Place Holder trong SASS

Trong bài này chúng ta tìm hiểu cách khai báo một Placer Hoder để cho…

Bài 04: Kế thừa extend trong SASS

Bài 04: Kế thừa extend trong SASS

Như một ngôn ngữ lập trình, SASS cho phép chúng kế thừa lẫn nhau và…

Bài 03: Các lệnh biên dịch file SASS thành file CSS

Bài 03: Các lệnh biên dịch file SASS thành file CSS

Nếu bạn không muốn sử dụng Netbeans và chức năng tự động generate của nó…

Bài 02: Cấu hình SASS trên Netbeans

Bài 02: Cấu hình SASS trên Netbeans

Sau khi cài đặt SASS xong thì chúng ta cần một editor để lập trình.…

Bài 01: SASS là gì? Cài đặt SASS trên Window

Bài 01: SASS là gì? Cài đặt SASS trên Window

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một công nghệ mới dành cho các frontend…

Top