TESTING FUNDAMENTALS
TYPES OF TESTING
TESTCASE DEVELOPMENT
TESTING TECHNIQUES
TEST MANAGEMENT & CONTROL
DEFECTS
AGILE
TESTING DIFFERENT DOMAINS
WHITEBOX TESTING
PERFORMANCE TESTING
ADVANCE TESTING TOPICS
FAQ
TESTING TYPES - MEGA LIST
TOOLS
CHECK!
CERTIFICATION
LIVE TESTING PROJECT
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Các tài liệu kiểm thử

Tài liệu kiểm thử bao gồm các tài liệu cần được xây dựng trước hoặc trong quá trình kiểm thử phần mềm. Tài liệu kiểm thử phần mềm giúp ước lượng được lượng nguồn lực cần thiết (effort), phạm vi kiểm thử, theo dõi yêu cầu, v.v. Bài viết này sẽ mô tả một số các tài liệu được sử dụng liên quan đến kiểm thử phần mềm.
Dưới đây là một số các tài liệu được sử dụng trong kiểm thử phần mềm:
 • Kế hoạch kiểm thử (Test Plan)
 • Kịch bản kiểm thử (Test Scenario)
 • Trường hợp kiểm thử (Test Case)
 • Ma trận nhập xuất (Traceability Matrix)

1. Test Plan

Kế hoạch kiểm thử sẽ vạch ra chiến lược được sử dụng để kiểm thử một ứng dụng phần mềm, các tài nguyên sẽ được sử dụng, môi trường kiểm thử ,trong đó các trường hợp sẽ được kiểm thử, các giới hạn của kiểm thử và lên lịch kiểm thử. Thông thường trưởng nhóm QA sẽ chịu trách nhiệm viết một kế hoạch kiểm thử.
Một kế hoạch kiểm thử bao gồm:
 • Giới thiệu về tài liệu kế hoạch kiểm thử phần mềm
 • Các giả định trong kiểm thử phần mềm
 • Danh sách các trường hợp kiểm thử có trong kiểm thử phần mềm
 • Danh sách tính năng cần kiểm thử
 • Những phương pháp cần sử dụng trong kiểm thử phần mềm
 • Danh sách các trường hợp đặc biệt cần được kiểm thử
 • Các nguồn lực được phân bổ để kiểm thử phần mềm
 • Những rủi ro liên quan trong quá trình kiểm thử
 • Lịch trình cụ thể cho các task, các mốc cần đạt được

2. Test Scenario

Test Scanario là một chuỗi các lưu ý phần nào của phần mềm sẽ được kiểm thử.  Các kịch bản kiểm thử được sử dụng để đảm bảo tất cả luồng xử lý được kiểm thử đầu tới cuối. Một chúc năng cụ thể của phần mềm có thể có ít nhất một kịch bản kiểm thử có đến hàng trăm trường hợp kiểm thử tùy thuộc vào độ phức tạp của phần mềm.
Thuật ngữ "kịch bản kiểm thử" và "các trường hợp kiểm thử" được sử dụng thay thế cho nhau, tuy nhiên một kịch bản kiểm thử có nhiều bước, trong khi trường hợp kiểm thử có một bước duy nhất. Từ những quan điểm này, các kịch bản kiểm thử là các trường hợp kiểm thử, nhưng chúng bao gồm một số trường hợp kiểm thử và trình tự mà chúng phải được thực thi. 

3. Test Case

Các test cases bao gồm một tập hợp các bước, điều kiện và đầu vào có thể được sử dụng trong khi thực hiện kiểm thử các tác vụ. Mục đích chính là để đảm bảo liệu một phần mềm có thể đúng hoặc sai về chức năng hoặc các khía cạnh khác hay không. Có nhiều loại kiểm thử như kiểm thử chức năng, phủ định, lỗi, trường hợp kiểm tra vật lý, trường hợp kiểm tra logic, trường hợp kiểm tra giao diện người dùng,…
Hơn nữa, các test cases  được viết để theo dõi phạm vi kiểm thử của phần mềm. Nói chung, không có mẫu chính thức nào có thể được sử dụng trong khi viết các test cases. Tuy nhiên, các thành phần sau luôn có sẵn và được thêm vào mọi test cases:
 • Test case ID
 • Module sản phẩm
 • Phiên bản sản phẩm
 • Lịch sử sửa đổi
 • Mục đích
 • Giả định
 • Điều kiện tiền đề
 • Các bước thực hiện
 • Kết quả thực tế
 • Kết quả dự kiến
 • Điều kiên sau
Nhiều trường hợp kiểm thử có thể bắt nguồn từ một kịch bản thử nghiệm duy nhất. Ngoài ra, đôi khi nhiều test cases được viết cho một phần mềm đơn lẻ được gọi chung là bộ kiểm thử (test suites).

4. Traceability Matrix

Traceability Matrix (hay Requirement Traceability Matrix - RTM) là một bảng được sử dụng để theo dõi các yêu cầu trong vòng đời phát triển phần mềm. Nó có thể được sử dụng để tìm nhữngthay đổi trước đó (như các yêu cầu tới thiết kế hoặc viết code) hoặc ngược lại (từ viết code  tới các yêu cầu). Có nhiều mẫu do người dùng xác định cho RTM.
Mỗi yêu cầu trong tài liệu RTM được liên kết với trường hợp kiểm thử liên quan để kiểm tra có thể thực hiện theo các yêu cầu đã để ra. Hơn nữa Bug ID cũng được thêm vào và được liên kết với các yêu cầu liên quan và các testcases. Mục tiêu chính của ma trận này là:
 • Đảm bảo phần mềm được phát triển theo các yêu cầu đã đề ra.
 • Giúp tìm ra nguyên nhân gốc rễ của lỗi.
 • Giúp theo dõi các tài nguyên được phát triển trong các giai đoạn khác nhau của vòng đời phát triển phần mềm.

Cùng chuyên mục:

Giám sát và kiểm soát kiểm thử

Giám sát và kiểm soát kiểm thử

Trong khi nhóm thực hiện các nhiệm vụ được giao, Test Manager cần giám sát…

Tài liệu kiểm thử

Tài liệu kiểm thử

Tài liệu kiểm thử giúp nhóm kiểm thử ước tính effort kiểm thử cần thiết,…

Cách tạo Test Plan

Cách tạo Test Plan

Test Plan là một tài liệu chi tiết mô tả chiến lược kiểm thử, Mục…

Tổ chức nhóm kiểm thử

Tổ chức nhóm kiểm thử

Tổ chức nhóm kiểm thử là một trong những nhiệm vụ phức tạp nhất trong…

Phân tích rủi ro dự án và giải pháp trong quản lý kiểm thử

Phân tích rủi ro dự án và giải pháp trong quản lý kiểm thử

Khi thực hiện dự án, luôn có những rủi ro tiềm ẩn. Để giảm thiểu…

Quy trình quản lý kiểm thử

Quy trình quản lý kiểm thử

Quản lý kiểm thử (Test Management) bao gồm chuỗi nhiều hoạt động. Có hai phần…

Vai trò và Trách nhiệm của Test Manager

Vai trò và Trách nhiệm của Test Manager

Trước khi bắt đầu kiểm thử một dự án, bạn nên biết vai trò của…

Kiểm thử Use Case

Kiểm thử Use Case

Là một tester, bạn đã hiểu rõ về Use Case hay Kiểm thử Use Case…

Kỹ thuật kiểm thử chuyển đổi trạng thái

Kỹ thuật kiểm thử chuyển đổi trạng thái

Chuyển đổi trạng thái (State Transition) trong kiểm thử là gì? Khi nào sử dụng…

Kỹ thuật kiểm thử bảng quyết định

Kỹ thuật kiểm thử bảng quyết định

Bảng quyết định là một trong những kỹ thuật kiểm thử phầm mềm. Vậy Kiểm…

Kỹ thuật Phân tích giá trị biên và phân vùng tương đương

Kỹ thuật Phân tích giá trị biên và phân vùng tương đương

Chúng ta cần sử dụng các kỹ thuật đặc biệt để lựa chọn test cases…

Kỹ thuật kiểm thử phần mềm

Kỹ thuật kiểm thử phần mềm

Kỹ thuật kiểm thử giúp giảm số lượng các test cases được thực hiện trong…

Test Case Template

Test Case Template

Test cases là đơn vị nhỏ nhất trong kế hoạch kểm thử, mô tả các…

Thủ thuật để tạo dữ liệu kiểm thử

Thủ thuật để tạo dữ liệu kiểm thử

Data được sử dụng trong kiểm thử mô tả các điều kiện tiền đề của…

Cách tạo Requirements Traceability Matrix - RTM

Cách tạo Requirements Traceability Matrix - RTM

Requirements Traceability Matrix - RTM là gì? Traceability Test Matrix bao gồm những loại nào?…

Cơ sở kiểm thử - Test basis

Cơ sở kiểm thử - Test basis

Cơ sở kiểm thử - Test Basis là nguồn để tạo ra các test cases.…

Cách viết Test Cases

Cách viết Test Cases

Test Case là tập hợp các hành động được thực thi để xác minh một…

Kịch bản kiểm thử - Test Scenario

Kịch bản kiểm thử - Test Scenario

Test Scenario tuy không còn mới mẻ nhưng không ít người còn mơ hồ về…

Kiểm thử phi chức năng

Kiểm thử phi chức năng

Kiểm thử phi chức năng liên quan đến việc kiểm thử phần mềm từ những…

Kiểm thử hồi quy

Kiểm thử hồi quy

Kiểm thử hồi quy - Regression Testing rất quan trọng, đặc biệt là trong những…

Top