CĂN BẢN
SERVER
MYSQL
MONGODB
MODULE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chương trình quản lý học sinh trong NodeJS

Như vậy ở bài thứ 5 mình đã giới thiệu sơ lược cách hoạt động của Module node-persist, vậy thì trong bài này chúng ta tiếp tục thực hành sử dụng module này để xây dựng một ứng dụng đơn giản đó là ứng dụng quản lý sinh viên. Trong ứng dụng này chúng ta chủ yếu sử dụng LocalStorage để lưu trữ danh sách sinh viên, đồng thời ta sẽ xây dựng các thao tác thêm, xóa, sửa sinh viên.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Vì trong bài này chúng ta đang thực hành căn bản nên các thao tác tạm thời do chúng ta tự kích hoạt nhé, sau này khi viết ứng dụng thực tiễn thì ta mới cho người dùng thực hiện.

1. Thư viện quản lý sinh viên NodeJS

Đề bài: Hãy viết chương trình quản lý sinh viên đơn giản bằng NodeJS gồm các chức năng sau:

 • Hiển thị danh sách sinh viên
 • Thêm mới sinh viên
 • Xóa sinh viên
 • Sửa sinh viên

Để đơn giản thì mỗi sinh viên ta sẽ lưu mã sinh viên và tên sinh viên.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Bài giải:

Nếu bạn chưa cài đặt node-persist thì hãy cài đặt nó trước đi nhé.

Bạn tạo một file tên là node-persist.js nằm ngoài thư mục gốc D:/nodejs-freetuts/, lúc này để chạy file này thì trong Command Prompt bạn cd đến thư mục này và gõ lệnh sau:

node node-persist.js

Ok, bây giờ ta sẽ lần lượt liệt kê các hàm theo yêu cầu của đề bài.

// Load module node-persist
var storage = require('node-persist');

// Hàm khởi tạo
// Load dữ liệu đã lưu trên ổ đĩa
storage.initSync({
  dir : "students" // cấu hình nơi lưu trữ dữ liệu nằm trong thư mục students
});

// Hàm lấy danh sách sinh viên
function getAllStudents()
{
  
}


// Hàm lấy chi tiết sinh viên
function getStudent(studentId)
{
  
}


// Hàm thêm một sinh viên
function addStudent(id, fullname)
{
  
}

// Hàm xóa sinh viên
function removeStudent(studentId)
{
  
}

// Hàm sửa sinh viên
function editStuent(studentId, studentName)
{
  
}

// Hàm hiển thị danh sách sinh viên
function showStudents()
{
  
}

Và sau đây là nội dung của từng hàm.

Load thư viện:

// Load module node-persist
var storage = require('node-persist');

// Hàm khởi tạo
// Load dữ liệu đã lưu trên ổ đĩa
storage.initSync({
  dir : "students"
});

Lấy danh sách sinh viên:

// Hàm lấy danh sách sinh viên
function getAllStudents()
{
  // Lấy sinh viên từ nơi lưu trữ
  var students = storage.getItemSync('students');
  
  // Nếu không có sinh viên nào thì trả về một mảng rỗng
  if (typeof students === "undefined"){
    return [];
  }
  
  // Ngược lại sẽ trả về danh sách sinh viên
  return students;
}

Lấy chi tiết một sinh viên:

// Hàm lấy chi tiết sinh viên theo id của sinh viên
function getStudent(studentId)
{
  // Lấy danh sách sinh viên
  var students = getAllStudents();
  
  // Biến lưu trữ sinh viên được tìm thấy
  var matchedStudent = null;
  
  // Lặp để tìm sinh viên
  for (var i = 0; i < students.length; i++){
    if (students[i].id === studentId){
      matchedStudent = students[i];
      break;
    }
  }
  
  return matchedStudent;
}

Thêm một sinh viên:

// Hàm thêm một sinh viên
function addStudent(id, fullname)
{
  var students = getAllStudents();
  
  students.push({
    id : id,
    fullname : fullname
  });
  
  storage.setItemSync('students', students);
}

Xóa sinh viên:

// Hàm xóa sinh viên
function removeStudent(studentId)
{
  var students = getAllStudents();
  
  for (var i = 0; i < students.length; i++){
    if (students[i].id === studentId){
      students.splice(i, 1);
    }
  }
  
  storage.setItemSync('students', students);
}

Sửa sinh viên:

// Hàm sửa sinh viên
function editStuent(studentId, studentName)
{
  var students = getAllStudents();

  for (var i = 0; i < students.length; i++){
    if (students[i].id === studentId){
      students[i].fullname = studentName;
    }
  }
  
  storage.setItemSync('students', students);
}

Hiển thị danh sách sinh viên:

// Hàm hiển thị danh sách sinh viên
function showStudents()
{
  var students = getAllStudents();
  students.forEach(function(student){
    console.log('Student: ' + student.fullname + ' (' + student.id + ')');
  });
}

Trong các hàm trên bạn thấy mình sử dụng vòng lặp để duyệt qua từng sinh viên và kiểm tra điều kiện và xử lý theo đề bài. Hy vọng bạn hiểu các hàm trên.

2. Cách sử dụng thư viện trên

Bây giờ bạn bổ sung phía dưới cùng một đoạn code như sau:

// Thêm sinh viên
addStudent(1, 'Cuong');
addStudent(2, 'Kinh');
addStudent(3, 'Chinh');
addStudent(4, 'Quyen');

// Hiển thị danh sách sinh viên
showStudents();

Chạy lên kết quả sẽ như hình dưới đây:

quan ly sinh vien nodejs png

Tương tự để xóa một học sinh có id là 1 thì bạn sử dụng hàm sau:

removeStudent('1');

Tương tự cho các hàm còn lại.

3. Lời kết

Như vậy là chúng ta đã sử dụng thư viện node-persist để xây dựng thành công ứng dụng quản lý học sinh, đây là một ứng dụng đơn giản và chạy theo kiểu dạng console, nghĩa là các thao tác do bạn tự gõ ra. Nếu bạn nào thấy mình dạy hơi chậm thì mình cũng xin ghi nhận, và mình cũng giải thích luôn la do mình soạn theo kiểu step by step và có video nên rất phù hợp với newbie, bạn nào Pro thì có thể tự học sẽ nhanh hơn.

Cùng chuyên mục:

Cách gửi mail trong NodeJS có file đính kèm

Cách gửi mail trong NodeJS có file đính kèm

Crawl dữ liệu website bằng NodeJS cơ bản

Crawl dữ liệu website bằng NodeJS cơ bản

CORS là gì ? Xử lý CORS trong NodeJS

CORS là gì ? Xử lý CORS trong NodeJS

Chắc hẳn trong quá trình xử lý các request tới server thì một vài trường…

Xử lý form trong Express

Xử lý form trong Express

Xây dựng URL trong Express

Xây dựng URL trong Express

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách xây…

Populate trong Mongoose

Populate trong Mongoose

Error Handling & Debugging trong Socket.io

Error Handling & Debugging trong Socket.io

Namespaces & Rooms trong Socket.io

Namespaces & Rooms trong Socket.io

Middleware trong Mongoose

Middleware trong Mongoose

Create / Read / Update / Delete trong Mongoose

Create / Read / Update / Delete trong Mongoose

Validation trong Mongoose

Validation trong Mongoose

Subdocuments trong Mongooose

Subdocuments trong Mongooose

Documents trong Mongoose

Documents trong Mongoose

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về documents trong Mongoose

Models trong Mongoose

Models trong Mongoose

SchemaTypes trong Mongoose

SchemaTypes trong Mongoose

Schemas trong Mongoose

Schemas trong Mongoose

Mongoose trong NodeJS

Mongoose trong NodeJS

Làm việc với Table MySQL sử dụng Nodejs

Làm việc với Table MySQL sử dụng Nodejs

Kết nối với MongoDB trong NodeJS

Kết nối với MongoDB trong NodeJS

Giới thiệu MongoDB trong NodeJS

Giới thiệu MongoDB trong NodeJS

Link xoilac mới nhất, xem bóng đá hôm nay, Bóng đá xoilac tv,
Top