CĂN BẢN
SERVER
MYSQL
MONGODB
MODULE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo database MySQL sử dụng Nodejs

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo database trong MySQL sử dụng Node.js. Mặc dù khi làm dự án thường sẽ có database sẵn rồi, nhưng vẫn có một số trường hợp bắt buộc sử dụng lệnh NodeJS để tạo database thì bạn sẽ áp dụng cách thực hiện ở bài này.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Lưu ý: Để hiểu hết nội dung của bài viết này bạn cần nên tìm hiểu về MySQL và các câu truy vấn hay dùng trước nha.

1. Lệnh Create Database trong MySQL

Database là tập hợp các dữ liệu được lưu trữ có cùng cấu trúc dữ liệu, database có thể lưu trữ bất cứ thứ gì gì danh sách bạn bè của bạn, những cuốn sách trong thư viện hay dữ liệu khách hàng của bạn. MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho phép bạn quản lý các database đươc dễ dàng hơn. Trong MySQL, bạn có thể tạo ra nhiều database khác nhau để dùng cho việc lưu trữ dữ liêu.

Database trong MySQL bao gồm các bảng chứa dữ liệu, MySQL lưu trữ dữ liệu trong các bảng, mỗi bảng gồm các trường, các trường đêu phải có cấu trúc nhất định. Để khởi tạo database trong MySQL chúng ta thường sử dụng cấu trúc:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

CREATE DATABASE freetuts

2. Database trong MySQL trong NodeJS

Chúng ta sẽ có hai thao tác chính, thứ nhất là tạo database và thứ hai là xóa database. Mỗi thao tác có những tham số riêng nên bạn phải hiểu để tránh bị nhầm lẫn.

Tạo Database

Như bên trên mình đề cập để khởi tạo database trong MySQL bạn chỉ cần dùng đoạn cấu trúc : CREATE DATABASE [tên_database]. Node.js cũng tương tự như vậy. Chúng ta cùng khởi tạo file app.js và tiên hành tạo bảng :

var mysql = require('mysql');
//Khởi tao kết nối với MySQL Server
var con = mysql.createConnection({
 host: "localhost",
 user: "root",
 password: "1234"
});
//Tiến hàng kết nối
con.connect(function(err) {
 if (err) throw err;
 //Kết nôi thành công
 console.log("Connected!");
 //Tiến hành khởi tạo databse
 con.query("CREATE DATABASE freetuts", function (err, result) {
  if (err) throw err;
  console.log("Database created");
 });
});

Khởi chạy chương trình bằng cách mở terminal và chạy dòng lệnh :

node app.js

Chúng ta sẽ thấy database có tên freetuts đã được khởi tạo thành công :

khoi tao databse trong nodejs png

Kiểm tra tồn tại trước khi tạo database

Nếu bạn khởi tạo theo các bên trên, nếu database đã tồn tại thì câu truy vấn sẽ trả về lỗi, để không hiển thị lỗi bạn cần kiểm tra xem database đã có hay chưa mới tiến hành khởi tạo:

Chúng ta cùng khởi tạo file app.js và tiên hành tạo bảng :

var mysql = require('mysql');
//Khởi tao kết nối với MySQL Server
var con = mysql.createConnection({
 host: "localhost",
 user: "root",
 password: "1234"
});
//Tiến hàng kết nối
con.connect(function(err) {
 if (err) throw err;
 //Kết nôi thành công
 console.log("Connected!");
 //Tiến hành khởi tạo databse
 con.query("CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] freetuts", function (err, result) {
  if (err) throw err;
  console.log("Database created");
 });
});

Khởi chạy chương trình bằng cách mở terminal và chạy dòng lệnh :

node app.js

Kết quả trả về tương tự như ví dụ trên, khác nhau là bạn chỉ có thể khởi tạo khi database đó chưa tồn tại.

Thêm các tùy chọn khi tạo database

Khi khởi tạo dattabase bạn còn có thể thêm một vài tùy chọn khi khởi tạo bằng câu lệnh như : CHARACTER, COLLATE

con.query("CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] database_name
[CHARACTER SET charset_name]
[COLLATE collation_name]", function (err, result) {
  if (err) throw err;
  console.log("Database created");
 });

Xóa database

Bạn có thể xóa database bằng cách sử dụng câu truy vấn : DROP DATABASE [database]. Chúng ta sẽ xóa database có tên freetuts vừa khởi tạo.

var mysql = require('mysql');
//Khởi tao kết nối với MySQL Server
var con = mysql.createConnection({
 host: "localhost",
 user: "root",
 password: "1234"
});
//Tiến hàng kết nối
con.connect(function(err) {
 if (err) throw err;
 //Kết nôi thành công
 console.log("Connected!");
 //Tiến hành xóa database
 con.query("DROP DATABASE freetuts", function (err, result) {
  if (err) throw err;
  console.log("Database deleted");
 });
});

Khởi chạy chương trình bằng cách mở terminal và chạy dòng lệnh :

node app.js

Bạn sẽ thấy database đã bị xóa, trước khi xóa một database bạn cần phải chắc chắn dữ liệu trong database không còn quan trọng =)))

Trên đây là những kiến thức cơ bản về cách khởi tạo và làm việc với Database trong Nodejs, nó cũng là phần bạn cần phải biết . Mong bài viết này có thể giúp ích cho bạn cho việc lập trình với Nodejs, cảm ơn bạn đã quan tâm bài viết này.

Cùng chuyên mục:

Cách gửi mail trong NodeJS có file đính kèm

Cách gửi mail trong NodeJS có file đính kèm

Crawl dữ liệu website bằng NodeJS cơ bản

Crawl dữ liệu website bằng NodeJS cơ bản

CORS là gì ? Xử lý CORS trong NodeJS

CORS là gì ? Xử lý CORS trong NodeJS

Chắc hẳn trong quá trình xử lý các request tới server thì một vài trường…

Xử lý form trong Express

Xử lý form trong Express

Xây dựng URL trong Express

Xây dựng URL trong Express

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách xây…

Populate trong Mongoose

Populate trong Mongoose

Error Handling & Debugging trong Socket.io

Error Handling & Debugging trong Socket.io

Namespaces & Rooms trong Socket.io

Namespaces & Rooms trong Socket.io

Middleware trong Mongoose

Middleware trong Mongoose

Create / Read / Update / Delete trong Mongoose

Create / Read / Update / Delete trong Mongoose

Validation trong Mongoose

Validation trong Mongoose

Subdocuments trong Mongooose

Subdocuments trong Mongooose

Documents trong Mongoose

Documents trong Mongoose

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về documents trong Mongoose

Models trong Mongoose

Models trong Mongoose

SchemaTypes trong Mongoose

SchemaTypes trong Mongoose

Schemas trong Mongoose

Schemas trong Mongoose

Mongoose trong NodeJS

Mongoose trong NodeJS

Làm việc với Table MySQL sử dụng Nodejs

Làm việc với Table MySQL sử dụng Nodejs

Kết nối với MongoDB trong NodeJS

Kết nối với MongoDB trong NodeJS

Giới thiệu MongoDB trong NodeJS

Giới thiệu MongoDB trong NodeJS

Top