Bài 04: Mối liên hệ giữa Javascript và NodeJS

Để các bạn hiểu rõ hơn về NodeJS thì trong bài này mình sẽ trình bày mối quan hệ giữa Javascript và NodeJS nói chung và thể hiện rõ bản chất nền tảng của NodeJS được xây dựng từ Javascript nói riêng. 

1. Nền tảng NodeJS là Javascript

Khi lập trình với NodeJS bạn sử dụng hoàn toàn cú pháp của Javascript, vì vậy nếu bạn chưa rành về Javascript thì mình khuyên bạn nên học nó trước khi bắt đầu học NodeJS. Để học Javascript thì bạn có thể tham khảo series Javascript căn bản.

Sau đây mình sẽ trình bày lại một số kiến thức căn bản để các bạn hiểu rõ hơn.

Trước tiên bạn tạo một thư mục nodejs-course ngoài desktop và một file basic.js nằm trong thư mục nodejs-course. Sau đó bạn bât chương trình NodeJS Prompt lên và nhập vào đoạn code sau rồi nhấn Enter.

cd desktop/nodejs-course

Đoạn code này sẽ đưa con trỏ tới folder nodejs-course ngoài desktop.

Lưu ý là bạn giữ nguyên cửa sổ này để chúng ta thực hành nhé.

Khai báo và sử dụng biến:

Bạn mở file basic.js lên và nhập vào đoạn code sau:

/// Khai báo biến
var website = 'freetuts.net';

// In giá trị của biến
console.log(website);

Ok bây giờ bạn mở chương trình prompt lên và nhập đoạn code sau rồi nhấn Enter.

node basic.js

Kết quả nó sẽ in giá trị của biến website lên màn hình.

Lệnh kiểm tra điều kiện if else:

Bây giờ bạn sửa lại nội dung của file basic.js như sau:

/// Variable
var website = 'freetuts.net';

// If else
if (website === 'freetuts.net'){
    console.log('This is Cuong\'s blog');
}
else{
    console.log('This is Cuong\'s blog');
}

Chạy đoạn code sau trong prompt để thực thi đoạn code trên:

node basic.js

Kết quả như sau:

Vòng lặp:

Tương tự như Javascript bạn có thể lặp mảng bằng các vòng lặp for, while, do while, ...

Bạn đổi lại nội dung file basic.js như sau:

var domains = [
    'freetuts.net',
    'qa.freetuts.net'
];

for (var i = 0; i < domains.length; i++){
    console.log(domains[i]);
}

Ok, bạn chạy đoạn code sau trong prompt để thực thi file basic.js.

node basic.js

Và kết quả sẽ như giao diện dưới đây:

Kết luận:

Như vậy việc lập trình trong NodeJ cũng tương tự như trong Javascript. Tuy nhiên trong NodeJS vẫn có tích hợp một số module riêng nên chỉ sử dụng được trong NodeJS chứ trong Javascript không sử dụng được, chi tiết vấn đề này chúng ta sẽ tìm hiểu ở các bài tiếp theo.

Còn nhiều vấn đề nữa như các kiểu dữ liệu, các hàm xử lý các kiểu dữ liệu thì các bạn tự tìm hiểu lấy vì mình đã trình bày khá kỹ trong series học Javascript căn bản rồi.

2. Lời kết

Rõ ràng việc học NodeJS là bắt buộc phải học Javascript nên nếu bạn chưa rành về các kỹ thuật lập trình Javascript căn bản thì sẽ là điều bất lợi rất lớn. Riêng những bạn đã rành về Javascript và PHP thì học NodeJS sẽ rất nhanh bởi bạn đã có một nền tảng kỹ thuật làm backend lẫn frontend.

-------------------#####-------------------

DOWNLOAD TÀI LIỆU NODEJS

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net