REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component Clock có chứa state là currentTime trong ReactJS

Trong bài tập này, mình sẽ tạo một component ReactJS có tên là Clock. Component này sẽ chứa một trạng thái currentTime và hiển thị thời gian hiện tại. Đặc biệt, chúng ta sẽ cập nhật thời gian này mỗi giây bằng cách sử dụng lifecycle method setInterval.

Tạo một component Clock có chứa state là currentTime trong ReactJS

Bước 1: Tạo Component Clock

Mở file src/components/Clock.js và thêm nội dung sau:

// src/components/Clock.js
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import './Clock.css';

const Clock = () => {
 // Sử dụng hook useState để tạo trạng thái currentTime, khởi tạo là thời gian hiện tại
 const [currentTime, setCurrentTime] = useState(new Date());

 // useEffect sẽ được gọi mỗi khi component được render hoặc khi state thay đổi
 useEffect(() => {
  // setInterval để cập nhật currentTime mỗi giây
  const intervalId = setInterval(() => {
   setCurrentTime(new Date());
  }, 1000);

  // Hủy bỏ interval khi component bị unmount
  return () => clearInterval(intervalId);
 }, []); // [] đảm bảo useEffect chỉ chạy sau lần render đầu tiên

 // Cấu trúc JSX để hiển thị component Clock
 return (
  <div className="clock">
   <p>Current Time: {currentTime.toLocaleTimeString()}</p>
  </div>
 );
};

export default Clock;

Giải thích:

useState Hook:

 • const [currentTime, setCurrentTime] = useState(new Date());: Sử dụng hook useState để tạo trạng thái currentTime, khởi tạo là thời gian hiện tại.

useEffect Hook:

 • useEffect(() => { /*...*/ }, []);: Sử dụng hook useEffect để thực hiện các side effects. Trong trường hợp này, nó được sử dụng để thiết lập một setInterval để cập nhật currentTime mỗi giây.

setInterval và clearInterval:

 • const intervalId = setInterval(() => { setCurrentTime(new Date()); }, 1000);: Sử dụng setInterval để gọi hàm và cập nhật currentTime mỗi giây.
 • return () => clearInterval(intervalId);: Trong useEffect, clearInterval được sử dụng để hủy bỏ interval khi component bị unmount để tránh memory leak.

Cấu trúc JSX:

 • <div className="clock">: Một thẻ <div> với class là "clock" để tạo một vùng chứa cho các phần tử bên trong.
 • <p>Current Time: {currentTime.toLocaleTimeString()}</p>: Hiển thị thời gian hiện tại dưới dạng văn bản, sử dụng toLocaleTimeString để định dạng thời gian theo địa phương người dùng.

Bước 2: Tạo File CSS

Tạo một file mới có tên là Clock.css trong thư mục src/components. Thêm các quy tắc CSS để tùy chỉnh giao diện của Clock:

/* src/components/Clock.css */

.clock {
 text-align: center;
 margin-top: 20px;
 padding: 20px;
 background-color: #f4f4f4;
 border-radius: 8px;
 box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

p {
 font-size: 24px;
 font-weight: bold;
 color: #333;
}

Bước 3: Sử dụng Component trong App

Mở file src/App.js và sửa nội dung như sau:

// src/App.js
import React from 'react';
import Clock from './components/Clock';
import './App.css';

function App() {
 return (
  <div className="App">
   <header className="App-header">
    <Clock />
   </header>
  </div>
 );
}

export default App;

Bước 4: Chạy ứng dụng

Mở terminal và chạy ứng dụng bằng lệnh:

npm start

Ứng dụng sẽ mở trên http://localhost:3000 và hiển thị component Clock với thời gian hiện tại và được cập nhật mỗi giây.

z5099707573511 5766db5bc8523994400a7ee6aa0dba7b jpg

Trong bài tập này, mình đã học cách sử dụng useState useEffect hooks trong ReactJS để quản lý trạng thái và thực hiện các side effects. Mình đã tạo thành công một component Clock có chứa trạng thái currentTime, hiển thị thời gian hiện tại và cập nhật nó mỗi giây bằng cách sử dụng lifecycle method setInterval.

Việc này giúp mình hiểu rõ hơn về cách quản lý trạng thái và lifecycle trong ReactJS, điều quan trọng trong việc phát triển ứng dụng ReactJS thực tế. Đồng thời, mình đã áp dụng CSS để tùy chỉnh giao diện của component.

Hy vọng rằng bài tập này đã giúp bạn nắm vững kiến thức và sẽ hỗ trợ bạn trong việc xây dựng các ứng dụng ReactJS của mình. Hãy tiếp tục học và phát triển kỹ năng lập trình ReactJS của bạn. Cảm ơn bạn đã tham gia và chúc bạn thành công!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

React Router cơ bản

React Router cơ bản

Có thể khẳng định rằng những trang SPA (single page application) hiện đang rất phổ…

Top