REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component ShoppingCart với state bằng ReactJS

Trong bài tập này, mình sẽ xây dựng một ứng dụng Shopping Cart trong ReactJS sử dụng state và lifecycle. ShoppingCart sẽ giúp người dùng quản lý giỏ hàng của họ, thêm hoặc xóa sản phẩm, và hiển thị tổng giá tự động. Dưới đây là cấu trúc file và mã nguồn cho bài tập này.

Shopping Cart trong ReactJS

File và cấu trúc dự án

Hãy bắt đầu bằng việc tạo các file và thư mục cần thiết cho dự án của mình:

z5108139588572 bf8e55d8d1a7170733dcde4013bf0953 jpg

ShoppingCart.js - Component Shopping Cart

// src/components/ShoppingCart.js
import React, { useState } from 'react';
import ProductItem from './ProductItem';
import './ShoppingCart.css';

const ShoppingCart = () => {
 const [cartItems, setCartItems] = useState([
  { id: 1, name: 'Product 1', price: 20 },
  { id: 2, name: 'Product 2', price: 30 },
  // Thêm các sản phẩm khác nếu cần
 ]);

 const [totalPrice, setTotalPrice] = useState(0);

 const handleAddToCart = (product) => {
  setCartItems((prevItems) => [...prevItems, product]);
  updateTotalPrice();
 };

 const handleRemoveFromCart = (productId) => {
  setCartItems((prevItems) => prevItems.filter(item => item.id !== productId));
  updateTotalPrice();
 };

 const updateTotalPrice = () => {
  const total = cartItems.reduce((total, item) => total + item.price, 0);
  setTotalPrice(total);
 };

 return (
  <div className="shopping-cart">
   <h2>Giỏ Hàng</h2>
   <div className="cart-items">
    {cartItems.map((item) => (
     <ProductItem key={item.id} product={item} onRemove={handleRemoveFromCart} />
    ))}
   </div>
   <p>Tổng Giá: ${totalPrice}</p>
  </div>
 );
};

export default ShoppingCart;

Giải thích:

Trong component này, chúng ta sử dụng useState để quản lý hai trạng thái chính là cartItems (mảng sản phẩm trong giỏ hàng) và totalPrice (tổng giá của các sản phẩm trong giỏ hàng).

Hàm handleAddToCart(product)

 • Trong component này, chúng ta sử dụng useState để quản lý hai trạng thái chính là cartItems (mảng sản phẩm trong giỏ hàng) và totalPrice (tổng giá của các sản phẩm trong giỏ hàng).

Hàm handleAddToCart(product)

 • Hàm này xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng dựa trên ID và sau đó cập nhật tổng giá.

Hàm updateTotalPrice()

 • Hàm này tính toán tổng giá bằng cách sử dụng reduce trên mảng cartItems và sau đó cập nhật totalPrice.

JSX Rendering

 • Ở đây, chúng ta hiển thị danh sách các sản phẩm trong giỏ hàng và tổng giá.

ProductItem.js - Component Product Item

// src/components/ProductItem.js
import React from 'react';

const ProductItem = ({ product, onRemove }) => {
 return (
  <div className="product-item">
   <p>{product.name} - ${product.price}</p>
   <button onClick={() => onRemove(product.id)}>Xóa</button>
  </div>
 );
};

export default ProductItem;

ShoppingCart.css - CSS cho Shopping Cart

/* src/components/ShoppingCart.css */

.shopping-cart {
 text-align: center;
 margin-top: 20px;
}

.cart-items {
 display: flex;
 flex-wrap: wrap;
 justify-content: center;
}

.product-item {
 border: 1px solid #ddd;
 border-radius: 8px;
 margin: 10px;
 padding: 10px;
}

button {
 padding: 5px;
 margin-top: 5px;
 cursor: pointer;
 background-color: #dc3545;
 color: white;
 border: none;
 border-radius: 4px;
}

button:hover {
 background-color: #c82333;
}

App.js - File chính của ứng dụng

// src/App.js
import React from 'react';
import ShoppingCart from './components/ShoppingCart';
import './App.css';

function App() {
 return (
  <div className="App">
   <header className="App-header"
    <ShoppingCart />
   </header>
  </div>
 );
}

export default App;

Kết quả:

z5108131816421 22adaed367dc7e44571f11521398c5ac jpg

z5108138621144 cb08bbefa7a222b929fceb7f80df6d9a jpg

Với bài tập này, minh đã tạo thành công một ứng dụng Shopping Cart sử dụng ReactJS. Người dùng có thể thêm hoặc xóa sản phẩm từ giỏ hàng và tổng giá sẽ được cập nhật tự động. Bạn có thể tùy chỉnh nó bằng cách thêm hoặc thay đổi danh sách sản phẩm trong giỏ hàng. Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài tập!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top