REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component Counter có chứa một state là count bằng ReactJS

Trong bài tập này, mình sẽ tạo một component ReactJS có tên là Counter. Component này sẽ chứa một trạng thái là count, và sẽ hiển thị giá trị của count cùng với hai nút "Increment" và "Decrement". Khi người dùng nhấn vào nút tương ứng, giá trị của count sẽ tăng hoặc giảm.

Bước 1: Tạo Component Counter

Mở file src/components/Counter.js và thêm nội dung sau:

// src/components/Counter.js
import React, { useState } from 'react';
import './Counter.css';

const Counter = () => {
 // Hook useState để quản lý trạng thái 'count'
 const [count, setCount] = useState(0);

 // Hàm tăng giá trị của count
 const increment = () => {
  setCount(count + 1);
 };

 // Hàm giảm giá trị của count
 const decrement = () => {
  setCount(count - 1);
 };

 // Cấu trúc JSX để hiển thị component Counter
 return (
  <div className="counter">
   <p>Count: {count}</p>
   <button onClick={increment}>Tăng</button>
   <button onClick={decrement}>Giảm</button>
  </div>
 );
};

export default Counter;

Giải thích:

Câu lệnh Import:

 • import React, { useState } from 'react';: Import React và hook useState từ thư viện 'react'. Hook useState được sử dụng để quản lý trạng thái trong các component hàm.

Functional Component: Counter:

 • const [count, setCount] = useState(0);: Khai báo một biến trạng thái count bằng cách sử dụng hook useState, khởi tạo giá trị là 0. setCount là hàm cho phép cập nhật trạng thái.

 • const increment = () => { setCount(count + 1); };: Định nghĩa một hàm increment mà khi được gọi, tăng giá trị của count lên 1.

 • const decrement = () => { setCount(count - 1); };: Định nghĩa một hàm decrement mà khi được gọi, giảm giá trị của count đi 1.

 • return (...): Trả về một cấu trúc JSX để hiển thị giao diện của component Counter.

  • <div className="counter">: Một thẻ <div> với class là "counter" để tạo một vùng chứa cho các phần tử bên trong.

  • <p>Count: {count}</p>: Hiển thị giá trị của count trong một đoạn văn bản.

  • <button onClick={increment}>Tăng</button>: Nút "Tăng" với sự kiện onClick gọi hàm increment khi nút được nhấn.

  • <button onClick={decrement}>Giảm</button>: Nút "Giảm" với sự kiện onClick gọi hàm decrement khi nút được nhấn.

Bước 2: Tạo File CSS

Tạo một file mới có tên là Counter.css trong thư mục src/components. Thêm các quy tắc CSS để tùy chỉnh giao diện của Counter:

/* src/components/Counter.css */

.counter {
 text-align: center;
 margin-top: 20px;
 color: black;
}

p {
 font-size: 18px;
 margin-bottom: 10px;
}

button {
 font-size: 16px;
 margin: 0 5px;
 padding: 8px 16px;
 cursor: pointer;
 background-color: #007bff;
 color: #fff;
 border: none;
 border-radius: 4px;
}

button:hover {
 background-color: #0056b3;
}

Bước 3: Sử dụng Component trong App

Mở file src/App.js và sửa nội dung như sau:

// src/App.js
import React from 'react';
import Counter from './components/Counter';
import './App.css';

function App() {
 return (
  <div className="App">
   <header className="App-header">
    <Counter />
   </header>
  </div>
 );
}

export default App;

Bước 4: Chạy ứng dụng

Mở terminal và chạy ứng dụng bằng lệnh:

npm start

Ứng dụng sẽ mở trên http://localhost:3000 và hiển thị component Counter với giá trị khởi tạo là 0 và hai nút "Increment" và "Decrement".

z5099632663304 fc61d2436354c7297d890950ac00facc jpg

Trong bài tập này, mình đã tạo thành công một component ReactJS có tên là Counter. Component này sử dụng hook useState để quản lý trạng thái, và hiển thị giá trị của count cùng với hai nút "Tăng" và "Giảm". Khi người dùng nhấn vào các nút này, giá trị của count sẽ được cập nhật tương ứng.

Mình đã thực hành việc sử dụng hook useState, định nghĩa các hàm để thay đổi trạng thái, và tích hợp component này vào ứng dụng ReactJS chính.

Việc làm quen với quản lý trạng thái và cập nhật giao diện người dùng dựa trên sự thay đổi của trạng thái là một phần quan trọng trong việc xây dựng các ứng dụng ReactJS động và tương tác.

Hy vọng rằng bạn đã có một trải nghiệm học tốt và sẽ áp dụng kiến thức này vào các dự án ReactJS của bạn trong tương lai.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

React Router cơ bản

React Router cơ bản

Có thể khẳng định rằng những trang SPA (single page application) hiện đang rất phổ…

Top