REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component ImageCarousel với state bằng ReactJS

Trong bài tập này, mình sẽ tạo một component Image Carousel trong ReactJS sử dụng state và lifecycle. Image Carousel là một phần quen thuộc trong nhiều ứng dụng web, cho phép người dùng duyệt qua nhiều hình ảnh một cách thuận tiện. Mình sẽ sử dụng useState để theo dõi vị trí hiện tại của hình ảnh và sử dụng useEffect để xử lý việc lặp lại quá trình khi đến hình ảnh cuối cùng.

Image Carousel trong ReactJS

File và cấu trúc dự án

Hãy bắt đầu bằng việc tạo các file và thư mục cần thiết cho dự án của mình:

z5106465112995 9ed7758550fd79f80731c24904e67e82 jpg

ImageCarousel.js - Component Image Carousel

// src/components/ImageCarousel.js
import React, { useState } from 'react';
import './ImageCarousel.css';

const ImageCarousel = () => {
 const [currentImageIndex, setCurrentImageIndex] = useState(0);

 const images = [
  'https://example.com/image1.jpg',
  'https://example.com/image2.jpg',
  'https://example.com/image3.jpg',
  // Thêm đường dẫn URL hình ảnh khác nếu cần
 ];

 const handleNextImage = () => {
  setCurrentImageIndex((prevIndex) => (prevIndex + 1) % images.length);
 };

 const currentImageUrl = images[currentImageIndex];

 return (
  <div className="image-carousel">
   <img src={currentImageUrl} alt={`Ảnh ${currentImageIndex + 1}`} />
   <button onClick={handleNextImage}>Tiếp Theo</button>
  </div>
 );
};

export default ImageCarousel;

ImageCarousel.css - CSS cho Image Carousel

/* src/components/ImageCarousel.css */

.image-carousel {
 text-align: center;
 margin-top: 20px;
}

img {
 max-width: 100%;
 border: 2px solid #ddd;
 border-radius: 8px;
 margin-bottom: 15px;
}

button {
 padding: 10px;
 font-size: 16px;
 cursor: pointer;
 background-color: #007bff;
 color: white;
 border: none;
 border-radius: 4px;
}

button:hover {
 background-color: #0056b3;
}

App.js - File chính của ứng dụng

// src/App.js
import React from 'react';
import ImageCarousel from './components/ImageCarousel';
import './App.css';

function App() {
 return (
  <div className="App">
   <header className="App-header">
    <ImageCarousel />
   </header>
  </div>
 );
}

export default App;

Kết quả:

z5106458514071 c6bb4530938431721188120ce2841d13 jpg

z5106458707488 7dd7152d8ea1ecf803360cf29f9d005f jpg

Với bài tập này, mình đã tạo thành công một Image Carousel sử dụng ReactJS, một cách tuyệt vời để hiển thị và duyệt qua nhiều hình ảnh một cách dễ dàng. Bạn có thể tùy chỉnh nó bằng cách thêm hoặc thay đổi các đường dẫn URL của hình ảnh theo nhu cầu của ứng dụng của bạn. Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài tập!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

React Router cơ bản

React Router cơ bản

Có thể khẳng định rằng những trang SPA (single page application) hiện đang rất phổ…

useEffect trong React Hooks

useEffect trong React Hooks

Trong bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về useEffect trong React Hooks.…

Top