REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component ColorPicker có chứa state trong ReactJS

Trong bài tập này, mình sẽ tạo một component ReactJS có tên là ColorPicker. Component này sẽ có một trạng thái colors để theo dõi danh sách các màu. Mình sẽ hiển thị một hộp màu và cho phép người dùng chọn một màu từ danh sách. Khi một màu được chọn, tên của màu đó sẽ được hiển thị.

Tạo một component ReactJS có tên là ColorPicker

Bước 1: Tạo Component ColorPicker

Mở file src/components/ColorPicker.js và thêm nội dung sau:

// src/components/ColorPicker.js
import React, { useState } from 'react';
import './ColorPicker.css';

const ColorPicker = () => {
 // Sử dụng hook useState để tạo trạng thái colors, khởi tạo là một mảng các màu
 const [colors] = useState([
  { name: 'Red', code: '#FF0000' },
  { name: 'Green', code: '#00FF00' },
  { name: 'Blue', code: '#0000FF' },
  { name: 'Yellow', code: '#FFFF00' },
  { name: 'Purple', code: '#800080' },
 ]);

 // Sử dụng hook useState để tạo trạng thái selectedColor, khởi tạo là màu đầu tiên
 const [selectedColor, setSelectedColor] = useState(colors[0]);

 // Hàm xử lý sự kiện khi một màu được chọn
 const handleColorSelect = (color) => {
  setSelectedColor(color);
 };

 // Cấu trúc JSX để hiển thị component ColorPicker
 return (
  <div className="color-picker">
   <h2>Color Picker</h2>
   <div className="color-box">
    {colors.map((color, index) => (
     <div
      key={index}
      className="color"
      style={{ backgroundColor: color.code }}
      onClick={() => handleColorSelect(color)}
     ></div>
    ))}
   </div>
   <p>Selected Color: {selectedColor.name}</p>
  </div>
 );
};

export default ColorPicker;

Bước 2: Tạo File CSS

Tạo một file mới có tên là ColorPicker.css trong thư mục src/components. Thêm các quy tắc CSS để tùy chỉnh giao diện của ColorPicker:

/* src/components/ColorPicker.css */

.color-picker {
 text-align: center;
 margin-top: 20px;
}

h2 {
 color: #333;
}

.color-box {
 display: flex;
 justify-content: center;
 margin-top: 20px;
}

.color {
 width: 50px;
 height: 50px;
 margin: 0 10px;
 border: 2px solid #fff;
 cursor: pointer;
}

p {
 margin-top: 20px;
 font-weight: bold;
}

Bước 3: Sử dụng Component trong App

Mở file src/App.js và sửa nội dung như sau:

// src/App.js
import React from 'react';
import ColorPicker from './components/ColorPicker';
import './App.css';

function App() {
 return (
  <div className="App">
   <header className="App-header">
    <ColorPicker />
   </header>
  </div>
 );
}

export default App;

Bước 4: Chạy ứng dụng

Mở terminal và chạy ứng dụng bằng lệnh:

npm start

Ứng dụng sẽ mở trên http://localhost:3000 và hiển thị component ColorPicker với danh sách màu. Khi một màu được chọn, tên của màu đó sẽ được hiển thị.

z5102156470477 daa9def3220c1caf86dc218410322d3d jpg

Trong bài tập này, mình đã tạo thành công một component ColorPicker để cho phép người dùng chọn màu từ danh sách. Sử dụng hook useState để quản lý trạng thái mảng các màu và màu được chọn. CSS được sử dụng để tạo giao diện thân thiện với người dùng, với các ô màu có khả năng chọn.

Hy vọng rằng bài tập này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng useState để quản lý trạng thái trong ReactJS và tạo các component tương tác. Hãy tiếp tục học và phát triển kỹ năng của bạn!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top