REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component TodoList với state là một mảng todos trong ReactJS

Trong bài tập này, mình sẽ tạo một component ReactJS có tên là TodoList. Component này sẽ có một trạng thái todos để theo dõi danh sách công việc. Mình sẽ hiển thị danh sách công việc và cung cấp khả năng thêm công việc mới. Mỗi công việc có thể được đánh dấu là đã hoàn thành hoặc chưa hoàn thành.

Tạo một component ReactJS có tên là TodoList

Bước 1: Tạo Component TodoList

Mở file src/components/TodoList.js và thêm nội dung sau:

// src/components/TodoList.js
import React, { useState } from 'react';
import './TodoList.css';

const TodoList = () => {
 // Sử dụng hook useState để tạo trạng thái todos, khởi tạo là một mảng rỗng
 const [todos, setTodos] = useState([]);
 // Sử dụng hook useState để tạo trạng thái input, khởi tạo là một chuỗi rỗng
 const [input, setInput] = useState('');

 // Hàm xử lý sự kiện khi nhấn Enter để thêm công việc mới
 const handleKeyDown = (e) => {
  if (e.key === 'Enter') {
   // Kiểm tra input có giá trị không rỗng
   if (input.trim() !== '') {
    // Thêm công việc mới vào mảng todos
    setTodos([...todos, { text: input, completed: false }]);
    // Xóa giá trị trong input
    setInput('');
   }
  }
 };

 // Hàm xử lý sự kiện khi đánh dấu công việc là đã hoàn thành hoặc chưa hoàn thành
 const toggleTodo = (index) => {
  const newTodos = [...todos];
  newTodos[index].completed = !newTodos[index].completed;
  setTodos(newTodos);
 };

 // Cấu trúc JSX để hiển thị component TodoList
 return (
  <div className="todo-list">
   <h2>Todo List</h2>
   <div className="todos">
    {todos.map((todo, index) => (
     <div
      key={index}
      className={`todo ${todo.completed ? 'completed' : ''}`}
      onClick={() => toggleTodo(index)}
     >
      {todo.text}
     </div>
    ))}
   </div>
   <input
    type="text"
    placeholder="Add a new todo..."
    value={input}
    onChange={(e) => setInput(e.target.value)}
    onKeyDown={handleKeyDown}
   />
  </div>
 );
};

export default TodoList;

Bước 2: Tạo File CSS

Tạo một file mới có tên là TodoList.css trong thư mục src/components. Thêm các quy tắc CSS để tùy chỉnh giao diện của TodoList:

/* src/components/TodoList.css */

.todo-list {
 text-align: center;
 margin-top: 20px;
}

h2 {
 color: #333;
}

.todos {
 display: flex;
 flex-direction: column;
 align-items: center;
}

.todo {
 padding: 10px;
 border: 1px solid #ddd;
 margin-top: 10px;
 cursor: pointer;
 transition: background-color 0.3s ease;
}

.todo:hover {
 background-color: #f4f4f4;
}

.completed {
 text-decoration: line-through;
}

Bước 3: Sử dụng Component trong App

Mở file src/App.js và sửa nội dung như sau:

// src/App.js
import React from 'react';
import TodoList from './components/TodoList';
import './App.css';

function App() {
 return (
  <div className="App">
   <header className="App-header">
    <TodoList />
   </header>
  </div>
 );
}

export default App;

Bước 4: Chạy ứng dụng

Mở terminal và chạy ứng dụng bằng lệnh:

npm start

Ứng dụng sẽ mở trên http://localhost:3000 và hiển thị component TodoList với khả năng thêm công việc mới và đánh dấu công việc đã hoàn thành.

z5101976872220 e2057c6621045abf9e2525a4f9afd794 jpg

Trong bài tập này, mình đã tạo thành công một component TodoList để quản lý danh sách công việc. Sử dụng hook useState giúp chúng ta quản lý trạng thái một cách dễ dàng. mình đã thêm khả năng thêm công việc mới và đánh dấu công việc đã hoàn thành.

CSS được sử dụng để tạo giao diện thân thiện với người dùng, với các hiệu ứng khi di chuột qua công việc và đánh dấu công việc đã hoàn thành.

Hy vọng rằng bài tập này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách quản lý trạng thái và tạo ứng dụng ReactJS có tính tương tác cao. Hãy tiếp tục học và phát triển kỹ năng của bạn!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top