REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component WeatherApp với state trong ReactJS

Trong bài tập này, mình sẽ xây dựng một ứng dụng thời tiết đơn giản sử dụng ReactJS. Component WeatherApp sẽ cho phép người dùng nhập tên thành phố và hiển thị nhiệt độ hiện tại thông qua một API thời tiết. Bạn sẽ có cơ hội thực hành việc sử dụng State, Lifecycle và kết nối với dữ liệu từ một nguồn bên ngoài.

Weather App trong ReactJS

Để sử dụng khóa API thực tế, bạn cần đăng ký và lấy khóa API từ trang web của OpenWeatherMap. Dưới đây là cách bạn có thể thay thế phần "YOUR_API_KEY" trong URL bằng khóa API thực tế:

Đăng ký và lấy khóa API:

 • Truy cập trang web https://openweathermap.org/api và đăng ký tài khoản nếu bạn chưa có.
 • Sau khi đăng ký và đăng nhập, vào trang API keys để tạo một khóa API mới.

Thay thế "YOUR_API_KEY" trong URL:

 • Khi bạn đã có khóa API, thay thế phần "YOUR_API_KEY" trong URL của bạn với khóa API thực tế bạn đã lấy được.
// src/components/WeatherApp.js
const fetchData = async () => {
 try {
  const response = await fetch(
   `https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=${city}&appid=YOUR_ACTUAL_API_KEY&units=metric`
  );

  // ... (phần còn lại của hàm)
 } catch (error) {
  // ... (phần còn lại của hàm)
 }
};

Bao gồm tất cả các file liên quan:

WeatherApp.js

// src/components/WeatherApp.js
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import './WeatherApp.css';

const WeatherApp = () => {
 const [city, setCity] = useState('');
 const [temperature, setTemperature] = useState(null);

 useEffect(() => {
  // Hàm fetchData để gửi yêu cầu API và cập nhật trạng thái nhiệt độ
  const fetchData = async () => {
   try {
    const response = await fetch(
     `https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=${city}&appid=YOUR_API_KEY&units=metric`
    );

    if (!response.ok) {
     throw new Error('City not found');
    }

    const data = await response.json();
    setTemperature(data.main.temp);
   } catch (error) {
    console.error('Error fetching weather data:', error.message);
    setTemperature(null);
   }
  };

  if (city) {
   fetchData();
  }
 }, [city]);

 // JSX để hiển thị component WeatherApp
 return (
  <div className="weather-app">
   <h2>Weather App</h2>
   <label htmlFor="cityInput">Enter City:</label>
   <input
    type="text"
    id="cityInput"
    value={city}
    onChange={(e) => setCity(e.target.value)}
   />
   {temperature !== null ? (
    <p>Current Temperature in {city}: {temperature}°C</p>
   ) : (
    <p>No data available</p>
   )}
  </div>
 );
};

export default WeatherApp;

WeatherApp.css

/* src/components/WeatherApp.css */

.weather-app {
 text-align: center;
 margin-top: 20px;
}

label {
 margin-right: 10px;
}

input {
 margin-bottom: 15px;
 padding: 5px;
}

p {
 font-size: 18px;
 font-weight: bold;
}

App.js

// src/App.js
import React from 'react';
import WeatherApp from './components/WeatherApp';
import './App.css';

function App() {
 return (
  <div className="App">
   <header className="App-header">
    <WeatherApp />
   </header>
  </div>
 );
}

export default App;

App.css

/* src/App.css */

.App {
 text-align: center;
}

.App-logo {
 height: 40vmin;
 pointer-events: none;
}

.App-header {
 background-color: #282c34;
 min-height: 100vh;
 display: flex;
 flex-direction: column;
 align-items: center;
 justify-content: center;
 font-size: calc(10px + 2vmin);
 color: white;
}

.App-link {
 color: #61dafb;
}

Trong trường hợp trên, bạn cần thay thế "YOUR_API_KEY" trong URL của API OpenWeatherMap bằng khóa API thực tế của bạn.

Đảm bảo bạn đã cài đặt fetch polyfill (hoặc sử dụng axios) nếu bạn đang phát triển ứng dụng trên trình duyệt cũ không hỗ trợ fetch.

Lưu ý: Việc sử dụng API thời tiết của OpenWeatherMap có thể đòi hỏi bạn phải đăng ký một tài khoản để nhận khóa API.

z5106409818407 a6680105dd208e5184c1ed637c5f712c jpg

Qua bài tập này, bạn đã có cơ hội thực hành và làm quen với các khái niệm quan trọng trong ReactJS. Việc tạo các component, quản lý props và state, cũng như tương tác với API là những kỹ năng quan trọng trong quá trình phát triển ứng dụng ReactJS. Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài tập và hy vọng bạn sẽ áp dụng những kỹ năng này vào các dự án thực tế của mình.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top