LARAVEL TUTORIALS
10 thủ thuật Lavavel giúp bạn code nhanh hơn! Routing trong Laravel, cách tạo Route và sử dung AZ Tạo Middleware trong Laravel đơn giản trong 5 phút Xử lý Authentication và Authorization trong Laravel Event và listener trong Laravel, cách tạo và quản lý cơ bản nhất Tạo broadcast event trong Laravel dễ dàng trong 10 phút Xử lý Form Validation trong Laravel từ A - Z Cách tạo Session và cookie trong Laravel dễ dàng như ăn cháo Top 10 Package Lavavel thường dùng trong dự án Laravel Sử dụng Task trong Laravel đơn giản trong 10 phút. Cách tạo API trong Laravel đơn giản chỉ trong 5 phút Cách tạo job trong Laravel sao cho hiệu quả? Queues trong Laravel, dùng để xử lý các tác vụ mất nhiều thời gian Cache trong Laravel, các loại Cache thường dùng trong Laravel Redis trong Laravel, biết cách sử dung Redis Laravel trong 5 phút Sử dụng Memcache trong Laravel tăng tốc độ truy cập website Unit Test trong Laravel, thực hành tạo testing Laravel A-Z 10 thủ thuật tối ưu quá trình Testing trong Laravel Top 7 thư viện Testing Laravel được dùng nhiều nhất Testbench và Orchestra Testbench trong Laravel, kiểm thử Laravel dễ dàng Cách dùng Browser Testing (Laravel Dusk) trong Laravel Cách tạo test case cho Controller trong Laravel Cách tạo test case cho Model trong Laravel Cách tạo Database Testing trong Laravel Real-time web applications là gì ? Tầm quan trọng trong Laravel Laravel WebSockets, các bước tạo WebSockets trong Laravel Cách dùng Socket.io trong Laravel để tạo ứng dụng realtime Dùng Server-Sent Events trong Laravel để làm ứng dụng realtime Cách dùng Long polling trong Laravel để cải thiện trải nghiệm Cách tích hợp Vue.js vào Laravel và làm một ứng dụng căn bản Task Scheduling là gì? Cấu hình Task Scheduling trong Laravel Cách dùng Queue trong laravel để tạo tác vụ bất đồng bộ Cách dùng Event Sourcing trong Laravel Cách sử dụng CQRS trong Laravel từ A đến Z đơn giản Sử dụng Service Container trong Laravel dễ dàng Cách xử lý đa ngôn ngữ trong Laravel dễ dàng Tìm hiểu và sử dụng Service Provider trong Laravel Facades là gì? Cách dùng Facades trong Laravel Cách sử dụng Email Verification trong Laravel Cách dùng URL Generation trong Larevel Cách sử dụng Error Handling trong Laravel Cách dùng Encryption và decryption trong Laravel Cách sử dụng Relationships trong Laravel Bài 01: Laravel là gì? Hướng dẫn cài đặt laravel trên windows Sử dụng Event trong Laravel Một cách quản lý filter trong Laravel
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách dùng Browser Testing (Laravel Dusk) trong Laravel

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm, tính năng và lợi ích của việc sử dụng Browser Testing trong Laravel. Chúng ta sẽ đi sâu vào cách thức tạo các test case và kiểm thử các chức năng của ứng dụng web sử dụng Laravel Dusk, một công cụ Browser Testing được tích hợp sẵn trong Laravel.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Browser Testing trong Laravel là gì?

Browser Testing trong Laravel là một trong những phương pháp kiểm thử tự động của ứng dụng web, được tích hợp sẵn trong framework Laravel. Với Browser Testing, bạn có thể kiểm tra và đảm bảo chất lượng của ứng dụng web một cách tự động thông qua việc giả lập và điều khiển các trình duyệt web (như Google Chrome, Firefox, Safari,..) để thực hiện các thao tác trên giao diện người dùng (UI) và kiểm tra các kết quả trả về.

Tính năng nổi bật của Browser Testing trong Laravel bao gồm:

 • Giả lập các trình duyệt web để thực hiện các thao tác trên giao diện người dùng của ứng dụng.
 • Hỗ trợ cú pháp giống với các test case khác trong Laravel, dễ dàng thực hiện các tác vụ kiểm thử.
 • Có khả năng kiểm thử nhiều trình duyệt khác nhau, giúp đảm bảo tính tương thích của ứng dụng với các trình duyệt khác nhau.
 • Cho phép tương tác với các thành phần UI của ứng dụng, ví dụ như click vào button, điền dữ liệu vào form, kiểm tra kết quả hiển thị,...

Việc sử dụng Browser Testing trong Laravel mang lại nhiều lợi ích cho quá trình phát triển và kiểm thử ứng dụng web, giúp đảm bảo chất lượng và tăng tính tin cậy của sản phẩm.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Các công cụ cần thiết cho Browser Testing

 • Laravel Dusk: Đây là một công cụ tự động hóa trình duyệt độc lập được tích hợp sẵn trong Laravel và hỗ trợ các trình duyệt phổ biến như Google Chrome, Firefox, Safari và Microsoft Edge. Laravel Dusk cho phép bạn tạo ra các kịch bản tự động hóa trình duyệt để thực hiện các tác vụ như đăng nhập, điều hướng trang và kiểm tra các phần tử trên trang web.
 • PHPUnit: Đây là một framework kiểm thử đơn vị được sử dụng để thực hiện các kiểm thử đơn vị trên mã nguồn của ứng dụng Laravel. PHPUnit cung cấp các tính năng như kiểm tra xem mã nguồn của bạn có đúng cú pháp hay không, kiểm tra các hàm và phương thức của bạn, và tạo ra các báo cáo về các lỗi và cảnh báo.
 • Selenium: Đây là một công cụ tự động hóa trình duyệt được sử dụng để kiểm tra các ứng dụng web. Selenium cho phép bạn tạo ra các kịch bản tự động hóa để thực hiện các tác vụ trên trình duyệt và kiểm tra các phần tử trên trang web. Selenium hỗ trợ các trình duyệt như Google Chrome, Firefox, Safari và Microsoft Edge.

Ví dụ, để kiểm tra tính năng đăng nhập của ứng dụng Laravel của bạn trên các trình duyệt khác nhau, bạn có thể sử dụng Laravel Dusk để tạo ra các kịch bản tự động hóa để đăng nhập vào ứng dụng và kiểm tra xem bạn có thể truy cập vào trang chủ sau khi đăng nhập thành công hay không. Bạn có thể sử dụng PHPUnit để kiểm tra xem mã nguồn của ứng dụng của bạn có đúng cú pháp hay không và sử dụng Selenium để kiểm tra tính năng của ứng dụng trên các trình duyệt khác nhau.

2. Laravel Dusk trong laravel là gì?

Browser testing with Laravel DUsk Banner 1 jpg

Laravel Dusk là một công cụ testing tự động end-to-end (E2E) được tích hợp sẵn trong framework Laravel. Nó cho phép các nhà phát triển kiểm tra toàn bộ ứng dụng web của mình thông qua giao diện người dùng giống như một người dùng thực sự truy cập vào trang web đó.

Laravel Dusk sử dụng trình duyệt Google Chrome để tự động tương tác với các thành phần trên giao diện người dùng, chẳng hạn như click, scroll, fill form và kiểm tra dữ liệu đầu vào/đầu ra. Nó giúp đơn giản hóa quá trình testing và đảm bảo rằng ứng dụng hoạt động như mong đợi trên mọi trình duyệt và thiết bị khác nhau.

Laravel Dusk cũng cho phép chạy các test case trên môi trường sản phẩm và môi trường staging, giúp đảm bảo tính nhất quán và độ chính xác của ứng dụng trước khi phát hành sản phẩm cho người dùng cuối.

Cài đặt Laravel Dusk

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng Laravel Dusk để thực hiện Browser Testing

Laravel Dusk là công cụ được tích hợp sẵn trong Laravel để tự động hóa kiểm thử trình duyệt. Để cài đặt Laravel Dusk, bạn có thể chạy lệnh sau trong terminal:

composer require --dev laravel/dusk

Sau khi cài đặt xong, chúng ta cần khởi tạo Laravel Dusk bằng lệnh sau:

php artisan dusk:install

Cấu hình Laravel Dusk

Tạo file .env.dusk.local

Laravel Dusk sử dụng môi trường thử nghiệm riêng của nó, vì vậy bạn cần tạo một tệp .env.dusk.local để cấu hình các thông số cần thiết cho môi trường thử nghiệm này. Bạn có thể sao chép nội dung từ tệp .env và thay đổi một số giá trị cho phù hợp với môi trường thử nghiệm, ví dụ:

APP_URL=http://localhost:8000
DB_CONNECTION=sqlite
DB_DATABASE=:memory:

Tạo trình duyệt

Laravel Dusk sử dụng một số trình duyệt để thực hiện kiểm thử trên trang web. Bạn có thể cấu hình Laravel Dusk để sử dụng trình duyệt Chrome hoặc Firefox. Để tạo một trình duyệt, bạn có thể sử dụng lệnh artisan dusk:chrome hoặc artisan dusk:firefox.

Ví dụ:

php artisan dusk:chrome

Tạo test case

Sau khi cài đặt Laravel Dusk, ta có thể tạo test case bằng cách sử dụng lệnh Artisan:

php artisan dusk:make MyTestCase

Viết test case

Sau khi tạo test case, ta có thể viết các kịch bản kiểm thử trong phương thức "test" của test case.

Ví dụ:

<?php

namespace Tests\Browser;

use Tests\DuskTestCase;
use Laravel\Dusk\Browser;
use Illuminate\Foundation\Testing\DatabaseMigrations;

class MyTestCase extends DuskTestCase
{
  use DatabaseMigrations;

  public function testExample()
  {
    $this->browse(function (Browser $browser) {
      $browser->visit('/')
          ->assertSee('Welcome');
    });
  }
}

Trong ví dụ trên, test case kiểm tra xem trang chủ của ứng dụng có chứa từ "Welcome" hay không.

Chạy test case

Để chạy test case, ta sử dụng lệnh sau:

php artisan dusk

Lệnh này sẽ chạy tất cả các test case được đặt trong thư mục /tests/Browser.

Trên đây là các bước cơ bản để tạo test case cho ứng dụng web sử dụng Browser Testing.

Laravel Dusk cung cấp cho chúng ta một số ưu điểm như

 • Cho phép testing toàn bộ ứng dụng web thông qua giao diện người dùng, giống như một người dùng thực sự.
 • Hỗ trợ viết test case đơn giản, dễ dàng sử dụng và hiệu quả.
 • Cho phép chạy test case trên nhiều trình duyệt và thiết bị khác nhau.
 • Đảm bảo tính nhất quán và độ chính xác của ứng dụng trên môi trường sản phẩm và môi trường staging.

Tuy nhiên, khi sử dụng Laravel Dusk cũng có thể gặp phải một số lỗi phổ biến như:

 • Không tìm thấy các thành phần trên giao diện người dùng, dẫn đến lỗi test case.
 • Trình duyệt không tương tác được với các thành phần trên giao diện người dùng, do đó không thể kiểm tra được chức năng của ứng dụng.

3. Câu hỏi về Browser Testing (Laravel Dusk) trong Laravel

Tại sao chúng ta cần Browser Testing trong quá trình phát triển ứng dụng web?

Browser Testing là một phương pháp quan trọng để đảm bảo tính ổn định và chất lượng của ứng dụng web. Trong quá trình phát triển ứng dụng web, có thể xảy ra nhiều lỗi và sai sót khác nhau khi đưa ứng dụng của bạn từ môi trường phát triển sang môi trường sản xuất. Browser Testing giúp bạn tìm ra các lỗi này trước khi ứng dụng được triển khai trên môi trường sản xuất, giúp bạn tiết kiệm thời gian và giảm thiểu chi phí sửa chữa.

Laravel Dusk là gì và những ưu điểm của nó là gì?

Laravel Dusk là một công cụ kiểm thử tự động được tích hợp sẵn trong Laravel framework, giúp cho việc kiểm thử ứng dụng web trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Một số ưu điểm của Laravel Dusk bao gồm:

 • Sử dụng trình duyệt thực tế như Chrome hoặc Firefox để kiểm tra, giúp đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của kiểm thử.
 • Dễ dàng để cài đặt và sử dụng vì nó được tích hợp sẵn trong Laravel framework.
 • Hỗ trợ nhiều tính năng như kiểm tra phản hồi của API, thao tác với cookies và sessions.
 • Cung cấp cho bạn khả năng lưu các trạng thái của trình duyệt giữa các lần kiểm thử khác nhau.

Các bước để cài đặt và cấu hình Laravel Dusk trong ứng dụng Laravel?

Để cài đặt và cấu hình Laravel Dusk trong ứng dụng Laravel, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Cài đặt Laravel Dusk thông qua Composer.
 • Bước 2: Thêm dusk vào danh sách các service providers trong file config/app.php.
 • Bước 3: Tạo một file .env.dusk.local để cấu hình các biến môi trường cho Laravel Dusk.
 • Bước 4: Cấu hình Laravel Dusk trong file DuskTestCase.php.

4. Kết bài viết

Trong bài viết này, chúng tôi đã cung cấp cho bạn một hướng dẫn chi tiết về cách cấu hình và sử dụng Dusk Testing trong Laravel. Chúng tôi đã bao gồm các bước để cài đặt và cấu hình Dusk, viết các test case và chạy chúng để kiểm tra ứng dụng của bạn. Bằng cách sử dụng Dusk Testing, bạn có thể đảm bảo rằng ứng dụng web của bạn hoạt động như mong đợi và tránh được các lỗi không mong muốn.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng Browser Testing (Laravel Dusk) trong Laravel và giúp bạn hoàn thiện quá trình kiểm thử ứng dụng của bạn một cách hiệu quả hơn.

Cùng chuyên mục:

Cách sử dụng Relationships trong Laravel

Cách sử dụng Relationships trong Laravel

Cách dùng Encryption và decryption trong Laravel

Cách dùng Encryption và decryption trong Laravel

Cách sử dụng Error Handling trong Laravel

Cách sử dụng Error Handling trong Laravel

Cách dùng URL Generation trong Larevel

Cách dùng URL Generation trong Larevel

Cách sử dụng Email Verification trong Laravel

Cách sử dụng Email Verification trong Laravel

Facades là gì? Cách dùng Facades trong Laravel

Facades là gì? Cách dùng Facades trong Laravel

Tìm hiểu và sử dụng Service Provider trong Laravel

Tìm hiểu và sử dụng Service Provider trong Laravel

Sử dụng Service Container trong Laravel dễ dàng

Sử dụng Service Container trong Laravel dễ dàng

Cách xử lý đa ngôn ngữ trong Laravel dễ dàng

Cách xử lý đa ngôn ngữ trong Laravel dễ dàng

Cách sử dụng CQRS trong Laravel từ A đến Z đơn giản

Cách sử dụng CQRS trong Laravel từ A đến Z đơn giản

Cách dùng Event Sourcing trong Laravel

Cách dùng Event Sourcing trong Laravel

Task Scheduling là gì? Cấu hình Task Scheduling trong Laravel

Task Scheduling là gì? Cấu hình Task Scheduling trong Laravel

Cách dùng Queue trong laravel để tạo tác vụ bất đồng bộ

Cách dùng Queue trong laravel để tạo tác vụ bất đồng bộ

Cách tích hợp Vue.js vào Laravel và làm một ứng dụng căn bản

Cách tích hợp Vue.js vào Laravel và làm một ứng dụng căn bản

Cách dùng Long polling trong Laravel để cải thiện trải nghiệm

Cách dùng Long polling trong Laravel để cải thiện trải nghiệm

Dùng Server-Sent Events trong Laravel để làm ứng dụng realtime

Dùng Server-Sent Events trong Laravel để làm ứng dụng realtime

Cách dùng Socket.io trong Laravel để tạo ứng dụng realtime

Cách dùng Socket.io trong Laravel để tạo ứng dụng realtime

Laravel WebSockets, các bước tạo WebSockets trong Laravel

Laravel WebSockets, các bước tạo WebSockets trong Laravel

Real-time web applications là gì ? Tầm quan trọng trong Laravel

Real-time web applications là gì ? Tầm quan trọng trong Laravel

Cách tạo Database Testing trong Laravel

Cách tạo Database Testing trong Laravel

Top