LARAVEL TUTORIALS
10 thủ thuật Lavavel giúp bạn code nhanh hơn! Routing trong Laravel, cách tạo Route và sử dung AZ Tạo Middleware trong Laravel đơn giản trong 5 phút Xử lý Authentication và Authorization trong Laravel Event và listener trong Laravel, cách tạo và quản lý cơ bản nhất Tạo broadcast event trong Laravel dễ dàng trong 10 phút Xử lý Form Validation trong Laravel từ A - Z Cách tạo Session và cookie trong Laravel dễ dàng như ăn cháo Top 10 Package Lavavel thường dùng trong dự án Laravel Sử dụng Task trong Laravel đơn giản trong 10 phút. Cách tạo API trong Laravel đơn giản chỉ trong 5 phút Cách tạo job trong Laravel sao cho hiệu quả? Queues trong Laravel, dùng để xử lý các tác vụ mất nhiều thời gian Cache trong Laravel, các loại Cache thường dùng trong Laravel Redis trong Laravel, biết cách sử dung Redis Laravel trong 5 phút Sử dụng Memcache trong Laravel tăng tốc độ truy cập website Unit Test trong Laravel, thực hành tạo testing Laravel A-Z 10 thủ thuật tối ưu quá trình Testing trong Laravel Top 7 thư viện Testing Laravel được dùng nhiều nhất Testbench và Orchestra Testbench trong Laravel, kiểm thử Laravel dễ dàng Cách dùng Browser Testing (Laravel Dusk) trong Laravel Cách tạo test case cho Controller trong Laravel Cách tạo test case cho Model trong Laravel Cách tạo Database Testing trong Laravel Real-time web applications là gì ? Tầm quan trọng trong Laravel Laravel WebSockets, các bước tạo WebSockets trong Laravel Cách dùng Socket.io trong Laravel để tạo ứng dụng realtime Dùng Server-Sent Events trong Laravel để làm ứng dụng realtime Cách dùng Long polling trong Laravel để cải thiện trải nghiệm Cách tích hợp Vue.js vào Laravel và làm một ứng dụng căn bản Task Scheduling là gì? Cấu hình Task Scheduling trong Laravel Cách dùng Queue trong laravel để tạo tác vụ bất đồng bộ Cách dùng Event Sourcing trong Laravel Cách sử dụng CQRS trong Laravel từ A đến Z đơn giản Sử dụng Service Container trong Laravel dễ dàng Cách xử lý đa ngôn ngữ trong Laravel dễ dàng Tìm hiểu và sử dụng Service Provider trong Laravel Facades là gì? Cách dùng Facades trong Laravel Cách sử dụng Email Verification trong Laravel Cách dùng URL Generation trong Larevel Cách sử dụng Error Handling trong Laravel Cách dùng Encryption và decryption trong Laravel Cách sử dụng Relationships trong Laravel Bài 01: Laravel là gì? Hướng dẫn cài đặt laravel trên windows Sử dụng Event trong Laravel Một cách quản lý filter trong Laravel
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách sử dụng Error Handling trong Laravel

Error Handling là một chủ đề quan trọng trong Laravel giúp cho việc xử lý các ngoại lệ trong ứng dụng trở nên dễ dàng hơn. Nó cho phép chúng ta xác định và xử lý các lỗi một cách chính xác và hiệu quả, đồng thời giúp cải thiện trải nghiệm người dùng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại ngoại lệ phổ biến trong Laravel, các hàm xử lý lỗi có sẵn trong class Handler, cách sử dụng các công cụ để kiểm tra và debug Error Handling trong Laravel, và tầm quan trọng của Error Handling trong Laravel. Cùng tìm hiểu để trở thành một nhà phát triển Laravel chuyên nghiệp!

Error Handling là gì?

maxresdefault 20 1 jpg

Error Handling

Error Handling (xử lý lỗi) là quá trình xử lý các lỗi hoặc ngoại lệ (exception) xảy ra trong quá trình thực thi một chương trình. Trong ngữ cảnh của phát triển phần mềm, Error Handling là một phần quan trọng trong việc phát triển ứng dụng ổn định, đảm bảo rằng các lỗi hoặc ngoại lệ không gây ra sự cố nghiêm trọng hoặc ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.

Trong Laravel, Error Handling được xử lý thông qua class Handler, được định nghĩa trong file app/Exceptions/Handler.php. Class này cung cấp một loạt các phương thức để xử lý các loại ngoại lệ phổ biến, bao gồm NotFoundHttpException, MethodNotAllowedHttpException, TokenMismatchException, v.v. Khi một ngoại lệ xảy ra trong quá trình thực thi ứng dụng, Laravel sẽ tự động gọi các phương thức này để xử lý ngoại lệ và trả về kết quả tương ứng.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Một trong những cách phổ biến để xử lý Error Handling trong Laravel là sử dụng các hàm xử lý lỗi được định nghĩa trong file app/Exceptions/Handler.php. Các hàm này có thể được sử dụng để xử lý các loại ngoại lệ cụ thể, ví dụ như trả về một trang lỗi 404 hoặc trả về một thông báo lỗi đơn giản.

Tầm quan trọng của Error Handling trong Laravel

Error Handling là một phần quan trọng trong việc phát triển ứng dụng Laravel, giúp đảm bảo ứng dụng hoạt động ổn định, bảo mật và cung cấp trải nghiệm tốt cho người dùng.

Tìm hiểu các loại ngoại lệ phổ biến trong Laravel

Các loại ngoại lệ bao gồm

ModelNotFoundException, NotFoundHttpException, AuthenticationException, ValidationException, MethodNotAllowedHttpException, v.v. chi tiết

Trong Laravel, có nhiều loại ngoại lệ phổ biến được sử dụng để xử lý các trường hợp lỗi khác nhau. Dưới đây là một số loại ngoại lệ phổ biến trong Laravel:

 • ModelNotFoundException: xảy ra khi không tìm thấy một mẫu dữ liệu (model) nào trong cơ sở dữ liệu. Thường được sử dụng để xử lý các yêu cầu truy vấn liên quan đến một mẫu dữ liệu cụ thể mà không tìm thấy trong cơ sở dữ liệu.
 • NotFoundHttpException: xảy ra khi URL không tồn tại trong ứng dụng. Thường được sử dụng để xử lý các yêu cầu HTTP không hợp lệ.
 • AuthenticationException: xảy ra khi xác thực người dùng không thành công. Thường được sử dụng để xử lý các yêu cầu liên quan đến đăng nhập hoặc xác thực người dùng.
 • ValidationException: xảy ra khi dữ liệu không hợp lệ hoặc không đáp ứng được các quy tắc xác thực. Thường được sử dụng để xử lý các yêu cầu đăng ký hoặc cập nhật thông tin người dùng.
 • MethodNotAllowedHttpException: xảy ra khi yêu cầu HTTP không hợp lệ vì phương thức yêu cầu không được hỗ trợ. Thường được sử dụng để xử lý các yêu cầu HTTP không hợp lệ.

Các loại ngoại lệ này cung cấp các phương thức để xử lý các trường hợp lỗi khác nhau và đảm bảo rằng ứng dụng Laravel hoạt động ổn định và bảo mật. Ngoài các loại ngoại lệ này, Laravel còn hỗ trợ nhiều loại ngoại lệ khác như TokenMismatchException, FileNotFoundException, và InvalidSignatureException.

Xây dựng các hàm xử lý lỗi cho các loại ngoại lệ trong Laravel

Bạn có thể định nghĩa các hàm này trong file app/Exceptions/handler.php. chi tiết

Trong Laravel, các hàm xử lý lỗi cho các loại ngoại lệ được định nghĩa trong file app/Exceptions/Handler.php. Các hàm này sẽ được gọi khi một ngoại lệ xảy ra trong ứng dụng. Dưới đây là một số hàm xử lý lỗi cho các loại ngoại lệ phổ biến trong Laravel:

public function render($request, Throwable $exception)

Hàm này được sử dụng để xử lý các ngoại lệ phổ biến trong Laravel. Nó trả về một HTTP response cho người dùng.

public function render($request, Throwable $exception)
{
  if ($exception instanceof ModelNotFoundException) {
    return response()->json([
      'error' => 'Resource not found'
    ], 404);
  }

  if ($exception instanceof AuthenticationException) {
    return redirect()->guest('login');
  }

  return parent::render($request, $exception);
}

Trong ví dụ này, nếu ngoại lệ là ModelNotFoundException, hàm render sẽ trả về một HTTP response với mã lỗi 404 và thông báo lỗi 'Resource not found'. Nếu ngoại lệ là AuthenticationException, hàm render sẽ chuyển hướng người dùng đến trang đăng nhập.

public function report(Throwable $exception)

Hàm này được sử dụng để ghi log các ngoại lệ xảy ra trong ứng dụng.

Ví dụ:

public function report(Throwable $exception)
{
  if ($exception instanceof CustomException) {
    // Ghi log thông tin ngoại lệ vào file error.log
    Log::channel('error')->error($exception->getMessage());
  }

  parent::report($exception);
}

Trong ví dụ này, nếu ngoại lệ là CustomException, hàm report sẽ ghi log thông tin ngoại lệ vào file error.log.

public function renderForConsole($output, Throwable $exception)

Hàm này được sử dụng để xử lý các ngoại lệ trong command-line interface (CLI).
Ví dụ:

public function renderForConsole($output, Throwable $exception)
{
  if ($exception instanceof CustomException) {
    $output->writeln('<error>' . $exception->getMessage() . '</error>');
    return 1;
  }

  return parent::renderForConsole($output, $exception);
}

Trong ví dụ này, nếu ngoại lệ là CustomException, hàm renderForConsole sẽ xuất ra thông báo lỗi vào command-line interface (CLI) và trả về mã lỗi 1. Nếu không, nó sẽ gọi phương thức renderForConsole của lớp cha.

Các hàm xử lý lỗi này cung cấp các cách tiếp cận khác nhau để xử lý các loại ngoại lệ khác nhau trong Laravel.

Sử dụng các hàm có sẵn trong class Handler để xử lý các loại ngoại lệ

Bạn có thể chỉnh sửa hàm render trong file app/Exceptions/Handler.php để xử lý các loại ngoại lệ tùy theo yêu cầu của dự án. chi tiết

Trong Laravel, class Handler trong file app/Exceptions/Handler.php cung cấp các hàm xử lý lỗi cho các loại ngoại lệ phổ biến. Bạn có thể sử dụng các hàm này để xử lý các loại ngoại lệ tùy theo yêu cầu của dự án. Dưới đây là một số ví dụ:

Xử lý ngoại lệ ModelNotFoundException

Nếu một Model không tồn tại trong cơ sở dữ liệu, một ModelNotFoundException sẽ được ném ra. Bạn có thể xử lý ngoại lệ này trong hàm render() bằng cách trả về một response 404.

public function render($request, Throwable $exception)
{
  if ($exception instanceof ModelNotFoundException) {
    return response()->view('errors.404', [], 404);
  }

  return parent::render($request, $exception);
}

Trong ví dụ này, chúng ta kiểm tra nếu ngoại lệ là ModelNotFoundException, trả về một view với mã lỗi 404.

Xử lý ngoại lệ AuthenticationException

Nếu một người dùng không được xác thực, một AuthenticationException sẽ được ném ra. Bạn có thể xử lý ngoại lệ này trong hàm render() bằng cách chuyển hướng người dùng đến trang đăng nhập.

public function render($request, Throwable $exception)
{
  if ($exception instanceof AuthenticationException) {
    return redirect()->guest('login');
  }

  return parent::render($request, $exception);
}

Trong ví dụ này, chúng ta kiểm tra nếu ngoại lệ là AuthenticationException, chuyển hướng người dùng đến trang đăng nhập.

Xử lý ngoại lệ ValidationException

Nếu dữ liệu được gửi lên không hợp lệ, một ValidationException sẽ được ném ra. Bạn có thể xử lý ngoại lệ này trong hàm render() bằng cách trả về các lỗi dữ liệu theo định dạng JSON.

public function render($request, Throwable $exception)
{
  if ($exception instanceof ValidationException) {
    return response()->json([
      'message' => 'The given data was invalid.',
      'errors' => $exception->errors()
    ], 422);
  }

  return parent::render($request, $exception);
}

Trong ví dụ này, chúng ta kiểm tra nếu ngoại lệ là ValidationException, trả về các lỗi dữ liệu theo định dạng JSON với mã lỗi 422.

Các hàm xử lý lỗi khác cũng có thể được sử dụng để xử lý các loại ngoại lệ phổ biến khác trong Laravel.

Kiểm tra và debug Error Handling trong Laravel

Bạn có thể sử dụng các công cụ và kỹ thuật như try-catch, log, dd(), dump(), v.v. để kiểm tra và debug lỗi trong quá trình xử lý Error Handling. chi tiết

Để kiểm tra và debug Error Handling trong Laravel, chúng ta có thể sử dụng các công cụ và kỹ thuật sau:

Try-Catch

Sử dụng cấu trúc try-catch để bắt các ngoại lệ xảy ra trong quá trình thực thi mã. Ví dụ:

try {
  // Code here
} catch (Exception $e) {
  // Handle exception here
}

Log

Sử dụng hệ thống ghi log của Laravel để ghi lại thông tin về các ngoại lệ xảy ra trong ứng dụng. Ví dụ:

use Illuminate\Support\Facades\Log;

try {
  // Code here
} catch (Exception $e) {
  Log::error($e->getMessage());
}

dd() và dump()

Sử dụng các hàm dd() hoặc dump() để in ra các giá trị của biến hoặc đối tượng trong quá trình thực thi mã. Ví dụ:

try {
  // Code here
} catch (Exception $e) {
  dd($e);
}

Thêm thông tin bổ sung vào các ngoại lệ

Chúng ta có thể sử dụng các hàm như setMessage() hoặc setStatusCode() để thêm thông tin bổ sung vào các ngoại lệ. Ví dụ:

use Illuminate\Http\Response;
use Illuminate\Validation\ValidationException;

try {
  // Code here
} catch (Exception $e) {
  throw ValidationException::withMessages([
    'field_name' => 'Error message',
  ])->status(Response::HTTP_BAD_REQUEST);
}

Tất cả các thông tin trên sẽ được ghi vào các file log của Laravel, bạn có thể xem chúng bằng cách truy cập vào thư mục storage/logs trong dự án Laravel của bạn.

Kết bài viết

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về chủ đề Error Handling trong Laravel - một chủ đề quan trọng đối với việc xử lý các ngoại lệ trong ứng dụng web. Chúng ta đã cùng nhau khám phá các loại ngoại lệ phổ biến trong Laravel như ModelNotFoundException, NotFoundHttpException, AuthenticationException, ValidationException, MethodNotAllowedHttpException và cách xử lý chúng bằng các hàm có sẵn trong class Handler.

Ngoài ra, chúng ta cũng đã tìm hiểu các công cụ và kỹ thuật để kiểm tra và debug Error Handling trong Laravel như try-catch, log, dd(), dump(), v.v. Bằng cách sử dụng những công cụ này, chúng ta có thể phát hiện và giải quyết các lỗi một cách nhanh chóng và chính xác.

Cuối cùng, chúng ta cũng đã nhận thấy tầm quan trọng của Error Handling trong Laravel và tầm quan trọng của việc đảm bảo rằng ứng dụng của chúng ta hoạt động một cách ổn định và không gặp phải các lỗi không mong muốn.

Hy vọng bài viết này đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về chủ đề Error Handling trong Laravel và có thể áp dụng những kiến thức này vào trong quá trình phát triển ứng dụng của mình.

Cùng chuyên mục:

Cách sử dụng Relationships trong Laravel

Cách sử dụng Relationships trong Laravel

Cách dùng Encryption và decryption trong Laravel

Cách dùng Encryption và decryption trong Laravel

Cách dùng URL Generation trong Larevel

Cách dùng URL Generation trong Larevel

Cách sử dụng Email Verification trong Laravel

Cách sử dụng Email Verification trong Laravel

Facades là gì? Cách dùng Facades trong Laravel

Facades là gì? Cách dùng Facades trong Laravel

Tìm hiểu và sử dụng Service Provider trong Laravel

Tìm hiểu và sử dụng Service Provider trong Laravel

Sử dụng Service Container trong Laravel dễ dàng

Sử dụng Service Container trong Laravel dễ dàng

Cách xử lý đa ngôn ngữ trong Laravel dễ dàng

Cách xử lý đa ngôn ngữ trong Laravel dễ dàng

Cách sử dụng CQRS trong Laravel từ A đến Z đơn giản

Cách sử dụng CQRS trong Laravel từ A đến Z đơn giản

Cách dùng Event Sourcing trong Laravel

Cách dùng Event Sourcing trong Laravel

Task Scheduling là gì? Cấu hình Task Scheduling trong Laravel

Task Scheduling là gì? Cấu hình Task Scheduling trong Laravel

Cách dùng Queue trong laravel để tạo tác vụ bất đồng bộ

Cách dùng Queue trong laravel để tạo tác vụ bất đồng bộ

Cách tích hợp Vue.js vào Laravel và làm một ứng dụng căn bản

Cách tích hợp Vue.js vào Laravel và làm một ứng dụng căn bản

Cách dùng Long polling trong Laravel để cải thiện trải nghiệm

Cách dùng Long polling trong Laravel để cải thiện trải nghiệm

Dùng Server-Sent Events trong Laravel để làm ứng dụng realtime

Dùng Server-Sent Events trong Laravel để làm ứng dụng realtime

Cách dùng Socket.io trong Laravel để tạo ứng dụng realtime

Cách dùng Socket.io trong Laravel để tạo ứng dụng realtime

Laravel WebSockets, các bước tạo WebSockets trong Laravel

Laravel WebSockets, các bước tạo WebSockets trong Laravel

Real-time web applications là gì ? Tầm quan trọng trong Laravel

Real-time web applications là gì ? Tầm quan trọng trong Laravel

Cách tạo Database Testing trong Laravel

Cách tạo Database Testing trong Laravel

Cách dùng Browser Testing (Laravel Dusk) trong Laravel

Cách dùng Browser Testing (Laravel Dusk) trong Laravel

Top