LARAVEL TUTORIALS
10 thủ thuật Lavavel giúp bạn code nhanh hơn! Routing trong Laravel, cách tạo Route và sử dung AZ Tạo Middleware trong Laravel đơn giản trong 5 phút Xử lý Authentication và Authorization trong Laravel Event và listener trong Laravel, cách tạo và quản lý cơ bản nhất Tạo broadcast event trong Laravel dễ dàng trong 10 phút Xử lý Form Validation trong Laravel từ A - Z Cách tạo Session và cookie trong Laravel dễ dàng như ăn cháo Top 10 Package Lavavel thường dùng trong dự án Laravel Sử dụng Task trong Laravel đơn giản trong 10 phút. Cách tạo API trong Laravel đơn giản chỉ trong 5 phút Cách tạo job trong Laravel sao cho hiệu quả? Queues trong Laravel, dùng để xử lý các tác vụ mất nhiều thời gian Cache trong Laravel, các loại Cache thường dùng trong Laravel Redis trong Laravel, biết cách sử dung Redis Laravel trong 5 phút Sử dụng Memcache trong Laravel tăng tốc độ truy cập website Unit Test trong Laravel, thực hành tạo testing Laravel A-Z 10 thủ thuật tối ưu quá trình Testing trong Laravel Top 7 thư viện Testing Laravel được dùng nhiều nhất Testbench và Orchestra Testbench trong Laravel, kiểm thử Laravel dễ dàng Cách dùng Browser Testing (Laravel Dusk) trong Laravel Cách tạo test case cho Controller trong Laravel Cách tạo test case cho Model trong Laravel Cách tạo Database Testing trong Laravel Real-time web applications là gì ? Tầm quan trọng trong Laravel Laravel WebSockets, các bước tạo WebSockets trong Laravel Cách dùng Socket.io trong Laravel để tạo ứng dụng realtime Dùng Server-Sent Events trong Laravel để làm ứng dụng realtime Cách dùng Long polling trong Laravel để cải thiện trải nghiệm Cách tích hợp Vue.js vào Laravel và làm một ứng dụng căn bản Task Scheduling là gì? Cấu hình Task Scheduling trong Laravel Cách dùng Queue trong laravel để tạo tác vụ bất đồng bộ Cách dùng Event Sourcing trong Laravel Cách sử dụng CQRS trong Laravel từ A đến Z đơn giản Sử dụng Service Container trong Laravel dễ dàng Cách xử lý đa ngôn ngữ trong Laravel dễ dàng Tìm hiểu và sử dụng Service Provider trong Laravel Facades là gì? Cách dùng Facades trong Laravel Cách sử dụng Email Verification trong Laravel Cách dùng URL Generation trong Larevel Cách sử dụng Error Handling trong Laravel Cách dùng Encryption và decryption trong Laravel Cách sử dụng Relationships trong Laravel Bài 01: Laravel là gì? Hướng dẫn cài đặt laravel trên windows Sử dụng Event trong Laravel Một cách quản lý filter trong Laravel
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sử dụng Service Container trong Laravel dễ dàng

Tìm hiểu về Service Container trong Laravel để quản lý đối tượng và phụ thuộc trong ứng dụng một cách dễ dàng và linh hoạt.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Service Container trong Laravel và cách sử dụng nó để quản lý các đối tượng và phụ thuộc trong ứng dụng của bạn. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cách đăng ký các đối tượng và phụ thuộc, cách truy xuất chúng từ Service Container, và các ví dụ cụ thể về việc sử dụng Service Container trong Laravel. Cuối cùng, chúng ta sẽ tóm tắt lại những điểm chính về Service Container và cách nó có thể giúp tăng tính linh hoạt và mô đun trong ứng dụng của bạn.

Service Container trong Laravel là gì?

Laravel Service Container png

Laravel Service Container

Service Container là một tính năng quan trọng của Laravel framework, cung cấp cho chúng ta một cơ chế quản lý các đối tượng và phụ thuộc của chúng trong ứng dụng một cách dễ dàng và linh hoạt. Nó được sử dụng để đăng ký và giải quyết các phụ thuộc của các đối tượng trong ứng dụng, giúp tăng tính tái sử dụng và giảm sự phụ thuộc trong mã nguồn.

Service Container hoạt động bằng cách giữ một bản đồ của các đối tượng và phụ thuộc của chúng, cung cấp chúng khi cần thiết trong ứng dụng của bạn. Nó cho phép chúng ta đăng ký các đối tượng và phụ thuộc của chúng trong một nơi duy nhất, và sử dụng chúng ở bất kỳ đâu trong ứng dụng của bạn một cách dễ dàng và linh hoạt.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Vai trò của Service Container

Service Container đóng vai trò như một bộ định tuyến (router) cho các đối tượng và các phụ thuộc của chúng. Nó cung cấp một cơ chế đăng ký các đối tượng (objects) và các phụ thuộc (dependencies) trong ứng dụng của bạn, và sau đó nó có thể tự động giải quyết các phụ thuộc này khi cần thiết.

Với Service Container, bạn có thể đăng ký và quản lý các đối tượng phức tạp trong ứng dụng của bạn, bao gồm các đối tượng của các lớp và các phụ thuộc của chúng như các đối tượng database, các đối tượng mail, các đối tượng cache, và các đối tượng tùy chỉnh khác. Service Container cho phép bạn quản lý các đối tượng này một cách dễ dàng và đơn giản, và giúp tăng tính mô đun và linh hoạt trong ứng dụng của bạn.

Các tính năng của Service Container

Service Container là một tính năng quan trọng trong Laravel framework, cung cấp cho chúng ta nhiều tính năng mạnh mẽ để quản lý các đối tượng và phụ thuộc trong ứng dụng. Dưới đây là một số tính năng quan trọng của Service Container:

 • Đăng ký đối tượng: Service Container cho phép chúng ta đăng ký các đối tượng và phụ thuộc của chúng trong một nơi duy nhất. Việc đăng ký đối tượng này giúp chúng ta dễ dàng quản lý và sử dụng chúng ở bất kỳ đâu trong ứng dụng của chúng ta.
 • Cung cấp đối tượng: Service Container có thể cung cấp đối tượng và phụ thuộc của chúng bất kỳ lúc nào trong ứng dụng của chúng ta. Điều này cho phép chúng ta dễ dàng sử dụng các đối tượng và phụ thuộc của chúng một cách linh hoạt và tiện lợi.
 • Điều khiển vòng đời đối tượng: Service Container cung cấp các tính năng giúp chúng ta kiểm soát vòng đời của đối tượng. Điều này bao gồm việc quản lý việc khởi tạo, giải phóng và tái sử dụng các đối tượng trong ứng dụng của chúng ta.
 • Độ phụ thuộc ngược: Service Container giúp chúng ta tránh việc phụ thuộc ngược trong ứng dụng. Điều này bao gồm việc giảm sự phụ thuộc giữa các lớp và module trong ứng dụng của chúng ta.
 • Tính mô-đun: Service Container giúp tăng tính mô đun trong ứng dụng của chúng ta. Nó cho phép chúng ta đăng ký các đối tượng và phụ thuộc của chúng trong các module khác nhau, và sử dụng chúng ở bất kỳ đâu trong ứng dụng của chúng ta.

Tóm lại, Service Container là một tính năng quan trọng của Laravel framework, cung cấp cho chúng ta nhiều tính năng mạnh mẽ để quản lý các đối tượng và phụ thuộc trong ứng dụng của chúng ta. Nó giúp chúng ta tăng tính mô đun, giảm sự phụ thuộc, và dễ dàng quản lý các đối tượng và phụ thuộc của chúng trong ứng dụng của chúng ta.

Cách sử dụng Service Container trong Laravel

Đăng ký Service

Đăng ký Service là một trong những tính năng quan trọng của Service Container trong Laravel. Chúng ta có thể đăng ký các đối tượng và phụ thuộc của chúng trong một nơi duy nhất, giúp cho việc quản lý và sử dụng chúng trở nên dễ dàng và tiện lợi.

Có ba phương thức đăng ký Service trong Laravel Service Container, bao gồm Binding, Singleton và Instance.

Sử dụng Binding

Phương thức Binding cho phép chúng ta đăng ký các đối tượng và phụ thuộc của chúng với Service Container. Ví dụ, để đăng ký một Interface với Service Container, chúng ta có thể sử dụng phương thức bind():

app()->bind(InterfaceName::class, ClassName::class);

Trong đó, InterfaceName là tên Interface mà chúng ta muốn đăng ký và ClassName là tên lớp cụ thể sẽ được sử dụng khi Interface đó được yêu cầu.

Sử dụng Singleton

Phương thức Singleton cho phép chúng ta đăng ký các đối tượng và phụ thuộc của chúng với Service Container theo dạng Singleton, có nghĩa là Service Container chỉ tạo một đối tượng duy nhất và sử dụng lại đối tượng đó mỗi khi nó được yêu cầu. Ví dụ, để đăng ký một Singleton với Service Container, chúng ta có thể sử dụng phương thức singleton():

app()->singleton(ClassName::class);

Trong đó, ClassName là tên lớp cụ thể mà chúng ta muốn đăng ký với Service Container theo dạng Singleton.

Sử dụng Instance

Phương thức Instance cho phép chúng ta đăng ký một đối tượng cụ thể với Service Container. Ví dụ, để đăng ký một đối tượng cụ thể với Service Container, chúng ta có thể sử dụng phương thức instance():

app()->instance(InterfaceName::class, $object);

Trong đó, InterfaceName là tên Interface mà chúng ta muốn đăng ký và $object là đối tượng cụ thể mà chúng ta muốn đăng ký với Service Container.

Các phương thức truy xuất Service Container

Service Container trong Laravel cung cấp các phương thức truy xuất đến các đối tượng đã được đăng ký trước đó. Các phương thức này bao gồm resolve(), app() Facade Dependency Injection.

Sử dụng resolve():

Phương thức resolve() cho phép chúng ta truy xuất đến các đối tượng đã được đăng ký với Service Container. Ví dụ, để truy xuất một đối tượng đã được đăng ký, chúng ta có thể sử dụng phương thức resolve():

$object = resolve(ClassName::class);

Trong đó, ClassName là tên lớp cụ thể mà chúng ta muốn truy xuất.

Sử dụng app() Facade

Facade là một tính năng quan trọng của Laravel, giúp cho việc truy xuất các đối tượng trở nên dễ dàng hơn. Service Container trong Laravel cũng cung cấp Facade để truy xuất đến các đối tượng đã được đăng ký với Service Container. Ví dụ, để truy xuất một đối tượng đã được đăng ký, chúng ta có thể sử dụng Facade:

$object = app()->make(ClassName::class);

Trong đó, ClassName là tên lớp cụ thể mà chúng ta muốn truy xuất.

Sử dụng Dependency Injection:

Dependency Injection là một kỹ thuật quan trọng trong lập trình phần mềm, cho phép chúng ta truyền các đối tượng vào một lớp thông qua constructor hoặc method. Service Container trong Laravel cũng hỗ trợ Dependency Injection. Ví dụ, để truy xuất một đối tượng đã được đăng ký với Service Container thông qua Dependency Injection, chúng ta có thể sử dụng constructor hoặc method:

use App\Services\ServiceInterface;

class ServiceClass
{
  protected $service;

  public function __construct(ServiceInterface $service)
  {
    $this->service = $service;
  }

  public function someMethod()
  {
    $object = $this->service->someMethod();
  }
}

Trong đó, ServiceInterface là Interface mà đối tượng đã được đăng ký và ServiceClass là lớp chúng ta muốn truy xuất đối tượng đó thông qua Dependency Injection.

Các ví dụ cụ thể về việc sử dụng Service Container trong Laravel

Injecting Dependencies:

Service Container trong Laravel cho phép chúng ta inject các dependencies vào các lớp khác nhau thông qua constructor hoặc method. Ví dụ, chúng ta có một lớp UserController sử dụng một dependency UserService:

class UserController
{
  protected $userService;

  public function __construct(UserService $userService)
  {
    $this->userService = $userService;
  }

  public function index()
  {
    $users = $this->userService->getAllUsers();
    return view('users.index', compact('users'));
  }
}

Chúng ta có thể đăng ký UserService với Service Container để inject vào UserController bằng cách sử dụng method bind():

$app->bind(UserService::class, function ($app) {
  return new UserService();
});

Resolving Dependencies:

Service Container trong Laravel cũng cho phép chúng ta resolve các dependencies mà không cần phải inject vào constructor hoặc method. Ví dụ, chúng ta muốn truy xuất đến một đối tượng LogService đã được đăng ký trong Service Container:

$logger = app()->make(LogService::class);
$logger->log('Something happened');

Service Providers:

Service Providers là một tính năng quan trọng của Laravel, cho phép chúng ta đăng ký các dependencies với Service Container. Ví dụ, chúng ta có một service EmailService:

class EmailService
{
  public function send($recipient, $subject, $body)
  {
    // Send email
  }
}

Chúng ta có thể tạo một Service Provider để đăng ký EmailService với Service Container:

class EmailServiceProvider extends ServiceProvider
{
  public function register()
  {
    $this->app->singleton(EmailService::class, function ($app) {
      return new EmailService();
    });
  }
}

Sau đó, chúng ta có thể sử dụng EmailService bằng cách inject vào constructor hoặc method của một lớp khác:

class UserController
{
  protected $emailService;

  public function __construct(EmailService $emailService)
  {
    $this->emailService = $emailService;
  }

  public function index()
  {
    $this->emailService->send('recipient@example.com', 'Subject', 'Body');
  }
}

Facades

Facades là một tính năng quan trọng trong Laravel, cho phép chúng ta truy xuất đến các dependencies một cách dễ dàng thông qua syntax gọn nhẹ. Ví dụ, chúng ta có một dependency MailService:

class MailService
{
  public function send($to, $subject, $body)
  {
    // Send email
  }
}

Chúng ta có thể đăng ký MailService với Service Container và sử dụng Facade để truy xuất nó:

$app->bind(MailService::class, function ($app) {
  return new MailService();
});

// Truy xuất MailService thông qua Facade
Mail::send('recipient@example.com', 'Subject', 'Body');

Các tính năng khác của Service Container

Ngoài các tính năng trên, Service Container trong Laravel còn cung cấp một số tính năng khác như:

Binding interfaces to implementations: cho phép chúng ta đăng ký một interface với một implementation cụ thể và sử dụng interface đó để inject dependencies. Ví dụ:

$app->bind(UserRepositoryInterface::class, UserRepository::class);

Contextual binding: cho phép chúng ta đăng ký một implementation cụ thể cho một dependency trong một trường hợp cụ thể. Ví dụ:

$this->app->when(PhotoController::class)
     ->needs(Filesystem::class)
     ->give(function () {
       return Storage::disk('s3');
     });

Auto resolving: cho phép chúng ta đăng ký các dependencies một cách tự động bằng cách sử dụng reflection. Ví dụ:

class UserController
{
  public function index(UserRepository $userRepository)
  {
    $users = $userRepository->getAllUsers();
    return view('users.index', compact('users'));
  }
}

Service Container trong Laravel sẽ tự động tạo một instance của UserRepository và inject vào method index() của UserController.

Như vậy, Service Container là một tính năng quan trọng trong Laravel, giúp quản lý các dependencies và đối tượng trong ứng dụng của bạn một cách dễ dàng và linh hoạt.

Kết bài viết

Service Container là một tính năng mạnh mẽ trong Laravel, cho phép quản lý các dependencies và đối tượng trong ứng dụng của bạn một cách hiệu quả. Với Service Container, bạn có thể dễ dàng đăng ký, bind và resolve các dependencies, sử dụng Singleton và Instance để quản lý các đối tượng, và sử dụng Dependency Injection để inject các dependencies vào trong các class của bạn.

Ngoài ra, Service Container trong Laravel còn cung cấp nhiều tính năng khác như Binding interfaces to implementations, Contextual binding và Auto resolving, giúp cho việc quản lý dependencies và đối tượng trong ứng dụng của bạn trở nên dễ dàng và linh hoạt hơn.

Tuy nhiên, để sử dụng tốt Service Container, bạn cần phải hiểu rõ các tính năng và phương thức truy xuất của nó, cũng như cách áp dụng chúng vào ứng dụng của mình một cách hợp lý và hiệu quả.

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn có cái nhìn tổng quan về Service Container trong Laravel và cách sử dụng nó để quản lý dependencies và đối tượng trong ứng dụng của bạn.

Cùng chuyên mục:

Cách sử dụng Relationships trong Laravel

Cách sử dụng Relationships trong Laravel

Cách dùng Encryption và decryption trong Laravel

Cách dùng Encryption và decryption trong Laravel

Cách sử dụng Error Handling trong Laravel

Cách sử dụng Error Handling trong Laravel

Cách dùng URL Generation trong Larevel

Cách dùng URL Generation trong Larevel

Cách sử dụng Email Verification trong Laravel

Cách sử dụng Email Verification trong Laravel

Facades là gì? Cách dùng Facades trong Laravel

Facades là gì? Cách dùng Facades trong Laravel

Tìm hiểu và sử dụng Service Provider trong Laravel

Tìm hiểu và sử dụng Service Provider trong Laravel

Cách xử lý đa ngôn ngữ trong Laravel dễ dàng

Cách xử lý đa ngôn ngữ trong Laravel dễ dàng

Cách sử dụng CQRS trong Laravel từ A đến Z đơn giản

Cách sử dụng CQRS trong Laravel từ A đến Z đơn giản

Cách dùng Event Sourcing trong Laravel

Cách dùng Event Sourcing trong Laravel

Task Scheduling là gì? Cấu hình Task Scheduling trong Laravel

Task Scheduling là gì? Cấu hình Task Scheduling trong Laravel

Cách dùng Queue trong laravel để tạo tác vụ bất đồng bộ

Cách dùng Queue trong laravel để tạo tác vụ bất đồng bộ

Cách tích hợp Vue.js vào Laravel và làm một ứng dụng căn bản

Cách tích hợp Vue.js vào Laravel và làm một ứng dụng căn bản

Cách dùng Long polling trong Laravel để cải thiện trải nghiệm

Cách dùng Long polling trong Laravel để cải thiện trải nghiệm

Dùng Server-Sent Events trong Laravel để làm ứng dụng realtime

Dùng Server-Sent Events trong Laravel để làm ứng dụng realtime

Cách dùng Socket.io trong Laravel để tạo ứng dụng realtime

Cách dùng Socket.io trong Laravel để tạo ứng dụng realtime

Laravel WebSockets, các bước tạo WebSockets trong Laravel

Laravel WebSockets, các bước tạo WebSockets trong Laravel

Real-time web applications là gì ? Tầm quan trọng trong Laravel

Real-time web applications là gì ? Tầm quan trọng trong Laravel

Cách tạo Database Testing trong Laravel

Cách tạo Database Testing trong Laravel

Cách dùng Browser Testing (Laravel Dusk) trong Laravel

Cách dùng Browser Testing (Laravel Dusk) trong Laravel

Top