LARAVEL TUTORIALS
10 thủ thuật Lavavel giúp bạn code nhanh hơn! Routing trong Laravel, cách tạo Route và sử dung AZ Tạo Middleware trong Laravel đơn giản trong 5 phút Xử lý Authentication và Authorization trong Laravel Event và listener trong Laravel, cách tạo và quản lý cơ bản nhất Tạo broadcast event trong Laravel dễ dàng trong 10 phút Xử lý Form Validation trong Laravel từ A - Z Cách tạo Session và cookie trong Laravel dễ dàng như ăn cháo Top 10 Package Lavavel thường dùng trong dự án Laravel Sử dụng Task trong Laravel đơn giản trong 10 phút. Cách tạo API trong Laravel đơn giản chỉ trong 5 phút Cách tạo job trong Laravel sao cho hiệu quả? Queues trong Laravel, dùng để xử lý các tác vụ mất nhiều thời gian Cache trong Laravel, các loại Cache thường dùng trong Laravel Redis trong Laravel, biết cách sử dung Redis Laravel trong 5 phút Sử dụng Memcache trong Laravel tăng tốc độ truy cập website Unit Test trong Laravel, thực hành tạo testing Laravel A-Z 10 thủ thuật tối ưu quá trình Testing trong Laravel Top 7 thư viện Testing Laravel được dùng nhiều nhất Testbench và Orchestra Testbench trong Laravel, kiểm thử Laravel dễ dàng Cách dùng Browser Testing (Laravel Dusk) trong Laravel Cách tạo test case cho Controller trong Laravel Cách tạo test case cho Model trong Laravel Cách tạo Database Testing trong Laravel Real-time web applications là gì ? Tầm quan trọng trong Laravel Laravel WebSockets, các bước tạo WebSockets trong Laravel Cách dùng Socket.io trong Laravel để tạo ứng dụng realtime Dùng Server-Sent Events trong Laravel để làm ứng dụng realtime Cách dùng Long polling trong Laravel để cải thiện trải nghiệm Cách tích hợp Vue.js vào Laravel và làm một ứng dụng căn bản Task Scheduling là gì? Cấu hình Task Scheduling trong Laravel Cách dùng Queue trong laravel để tạo tác vụ bất đồng bộ Cách dùng Event Sourcing trong Laravel Cách sử dụng CQRS trong Laravel từ A đến Z đơn giản Sử dụng Service Container trong Laravel dễ dàng Cách xử lý đa ngôn ngữ trong Laravel dễ dàng Tìm hiểu và sử dụng Service Provider trong Laravel Facades là gì? Cách dùng Facades trong Laravel Cách sử dụng Email Verification trong Laravel Cách dùng URL Generation trong Larevel Cách sử dụng Error Handling trong Laravel Cách dùng Encryption và decryption trong Laravel Cách sử dụng Relationships trong Laravel Bài 01: Laravel là gì? Hướng dẫn cài đặt laravel trên windows Sử dụng Event trong Laravel Một cách quản lý filter trong Laravel
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách dùng URL Generation trong Larevel

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về URL Generation trong Laravel, các phương thức và cách sử dụng chúng để tạo ra các URL cho các tài nguyên khác nhau trong ứng dụng web của bạn.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bạn đang muốn tìm hiểu về URL Generation trong Laravel? Hãy khám phá các phương thức URL Generation của Laravel và cách sử dụng chúng để tạo ra các URL cho các tài nguyên khác nhau trong ứng dụng web của bạn, giúp tăng tính ổn định và hiệu quả của ứng dụng của bạn.

URL Generation là gì?

Laravel URL Generation png

URL Generation là quá trình sinh ra các URL từ các tài nguyên được định danh trong ứng dụng web của bạn. Nó là một chức năng quan trọng trong phát triển ứng dụng web, vì URL cho phép người dùng truy cập vào các trang web cũng như các tài nguyên khác trên trang web của bạn. Trong Laravel, URL Generation được sử dụng để tạo các URL cho các tài nguyên khác nhau trong ứng dụng của bạn, bao gồm các URL của trang, các tệp tĩnh và các API. Các phương thức URL Generation trong Laravel giúp đơn giản hóa quá trình tạo URL và giúp cho ứng dụng của bạn hoạt động ổn định hơn.

Laravel cung cấp nhiều phương thức khác nhau để tạo ra các URL từ các tài nguyên khác nhau, bao gồm các URL của trang, các tệp tĩnh và các API.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Các phương thức URL Generation trong Laravel

Laravel cung cấp nhiều phương thức URL Generation khác nhau để tạo ra các URL cho các tài nguyên khác nhau trong ứng dụng của bạn. Dưới đây là một số phương thức URL Generation phổ biến trong Laravel:

URL::to

Phương thức URL::to trong Laravel được sử dụng để tạo ra URL cho một đường dẫn cụ thể trong ứng dụng của bạn.

Cú pháp của phương thức này như sau:

URL::to($path, $parameters = [], $secure = null)

Trong đó:

 • $path: Đường dẫn tới tài nguyên trong ứng dụng của bạn. Đây có thể là đường dẫn tới một trang web, một tệp tĩnh hoặc một tài nguyên API.

 • $parameters: Một mảng chứa các tham số động để chèn vào URL. Các tham số này sẽ được chèn vào URL dưới dạng chuỗi query string, ví dụ ?key=value.

 • $secure: Một giá trị boolean, xác định xem URL được tạo ra có phải là bảo mật hay không. Nếu giá trị này là true, URL được tạo ra sẽ sử dụng giao thức HTTPS.

Ví dụ, để tạo ra URL cho trang chủ của ứng dụng Laravel, bạn có thể sử dụng phương thức URL::to như sau:

$url = URL::to('/');

Phương thức này sẽ trả về một chuỗi URL hoàn chỉnh đến trang chủ của ứng dụng của bạn.

URL::action

Phương thức URL::action trong Laravel được sử dụng để tạo URL cho một hành động (action) trong controller của ứng dụng của bạn. Cú pháp của phương thức này như sau:

URL::action($action, $parameters = [], $absolute = true)

Trong đó:

 • $action: Tên của hành động trong controller của bạn. Tên này sẽ được định nghĩa dưới dạng TênController@tênHànhĐộng.

 • $parameters: Một mảng chứa các tham số động để chèn vào URL. Các tham số này sẽ được chèn vào URL dưới dạng chuỗi query string, ví dụ ?key=value.

 • $absolute: Một giá trị boolean, xác định xem URL được tạo ra có phải là URL tuyệt đối hay không. Nếu giá trị này là true, URL được tạo ra sẽ là URL tuyệt đối.

Ví dụ, để tạo ra URL cho hành động index trong controller UserController, bạn có thể sử dụng phương thức URL::action như sau:

$url = URL::action('UserController@index');

Phương thức này sẽ trả về một chuỗi URL hoàn chỉnh đến hành động index trong controller UserController của ứng dụng của bạn. Nếu bạn muốn truyền thêm các tham số động vào URL, bạn có thể sử dụng tham số $parameters như sau:

$url = URL::action('UserController@index', ['id' => 1]);

Trong ví dụ này, URL được tạo ra sẽ chứa tham số id=1 và trỏ đến hành động index trong controller UserController.

URL::route

Phương thức URL::route trong Laravel được sử dụng để tạo URL cho một route đã được định nghĩa trong file route.php của ứng dụng của bạn. Cú pháp của phương thức này như sau:

URL::route($name, $parameters = [], $absolute = true)

Trong đó:

 • $name: Tên của route đã được định nghĩa trong file route.php của ứng dụng của bạn.

 • $parameters: Một mảng chứa các tham số động để chèn vào URL. Các tham số này sẽ được chèn vào URL dưới dạng chuỗi query string, ví dụ ?key=value.

 • $absolute: Một giá trị boolean, xác định xem URL được tạo ra có phải là URL tuyệt đối hay không. Nếu giá trị này là true, URL được tạo ra sẽ là URL tuyệt đối.

Ví dụ, để tạo ra URL cho route home đã được định nghĩa trong file route.php của ứng dụng của bạn, bạn có thể sử dụng phương thức URL::route như sau:

$url = URL::route('home');

Phương thức này sẽ trả về một chuỗi URL hoàn chỉnh đến route home đã được định nghĩa trong file route.php của ứng dụng của bạn. Nếu bạn muốn truyền thêm các tham số động vào URL, bạn có thể sử dụng tham số $parameters như sau:

$url = URL::route('profile', ['username' => 'john']);

Trong ví dụ này, URL được tạo ra sẽ chứa tham số username=john và trỏ đến route profile đã được định nghĩa trong file route.php của ứng dụng của bạn.

URL::secureAsset

Phương thức URL::secureAsset trong Laravel được sử dụng để tạo URL cho một tài nguyên bảo mật như tệp CSS hoặc JavaScript. Cú pháp của phương thức này như sau:

URL::secureAsset($path)

Trong đó:

 • $path: Đường dẫn tới tài nguyên bảo mật, ví dụ như tệp CSS hoặc JavaScript.

Phương thức này sẽ trả về một URL bảo mật đến tài nguyên được chỉ định, bao gồm cả giao thức HTTPS. Ví dụ, để tạo URL bảo mật đến tệp CSS có đường dẫn public/css/style.css, bạn có thể sử dụng phương thức URL::secureAsset như sau:

$url = URL::secureAsset('css/style.css');

Phương thức này sẽ trả về một URL bảo mật như https://example.com/css/style.css, với domain là domain của ứng dụng Laravel của bạn. Nếu ứng dụng Laravel của bạn chạy trên một domain khác, domain đó sẽ được sử dụng thay vì domain example.com.

URL::asset

Phương thức URL::asset trong Laravel được sử dụng để tạo URL cho một tài nguyên tĩnh như tệp CSS hoặc JavaScript. Cú pháp của phương thức này như sau:

URL::asset($path)

Trong đó:

 • $path: Đường dẫn tới tài nguyên tĩnh, ví dụ như tệp CSS hoặc JavaScript.

Phương thức này sẽ trả về một URL tới tài nguyên được chỉ định, bao gồm cả domain của ứng dụng Laravel của bạn. Ví dụ, để tạo URL đến tệp CSS có đường dẫn public/css/style.css, bạn có thể sử dụng phương thức URL::asset như sau:

$url = URL::asset('css/style.css');

Phương thức này sẽ trả về một URL như http://example.com/css/style.css, với domain là domain của ứng dụng Laravel của bạn. Nếu ứng dụng Laravel của bạn chạy trên một domain khác, domain đó sẽ được sử dụng thay vì domain example.com.

Câu hỏi về URL Generation trong Larevel

Làm thế nào để sử dụng các tham số trong các phương thức URL của Laravel?

Sử dụng các tham số trong các phương thức URL của Laravel: Để sử dụng các tham số trong các phương thức URL của Laravel, bạn có thể truyền chúng như một mảng hoặc một đối tượng cho các tham số của phương thức. Các tham số này có thể được sử dụng để định dạng các thông tin được truyền trong URL.

Làm thế nào để tạo các URL tương đối và tuyệt đối trong Laravel?

Tạo các URL tương đối và tuyệt đối trong Laravel: Để tạo các URL tương đối, bạn chỉ cần cung cấp đường dẫn của tài nguyên đó bắt đầu từ thư mục gốc của ứng dụng. Để tạo các URL tuyệt đối, bạn có thể sử dụng tham số $absolute của phương thức URL.

Làm thế nào để kiểm tra xem một URL có hợp lệ hay không trong Laravel?

Kiểm tra xem một URL có hợp lệ hay không trong Laravel: Để kiểm tra xem một URL có hợp lệ hay không trong Laravel, bạn có thể sử dụng phương thức URL::isValidUrl($url) hoặc filter_var($url, FILTER_VALIDATE_URL).

Có những lỗi gì thường gặp khi sử dụng URL Generation trong Laravel và làm thế nào để khắc phục chúng?

Lỗi xảy ra khi sử dụng phương thức URL::route hoặc URL::action mà không định nghĩa tên của route hoặc tên hành động. Để khắc phục, bạn cần xác định đúng tên route hoặc tên hành động.

Lỗi xảy ra khi sử dụng phương thức URL::asset hoặc URL::secureAsset để tạo URL cho các tài nguyên tĩnh mà file .htaccess của bạn chặn quyền truy cập. Để khắc phục, bạn cần tạo một file .htaccess mới hoặc chỉnh sửa file .htaccess hiện có để cho phép truy cập tài nguyên tĩnh.

Lỗi xảy ra khi sử dụng phương thức URL::route hoặc URL::action để tạo URL cho một route hoặc hành động chưa được đăng ký. Để khắc phục, bạn cần đăng ký route hoặc hành động trước khi sử dụng chúng để tạo URL.

Lỗi xảy ra khi sử dụng các tham số không hợp lệ hoặc thiếu tham số trong phương thức URL. Để khắc phục, bạn cần xác định đúng các tham số và kiểm tra các giá trị của chúng.

Kết bài viết

Trong kết luận, URL Generation là một phần quan trọng của ứng dụng web, và Laravel đã cung cấp cho chúng ta nhiều phương thức để tạo ra các URL khác nhau. Các phương thức này cho phép chúng ta dễ dàng tạo ra các URL cho các tài nguyên khác nhau, bao gồm các URL của trang, các tệp tĩnh và các API.

Các phương thức URL trong Laravel bao gồm URL::to, URL::action, URL::route, URL::secureAsset, và URL::asset. Mỗi phương thức này có cú pháp và chức năng riêng biệt.

Việc sử dụng đúng các phương thức URL trong Laravel giúp cho việc tạo ra các URL trong ứng dụng của bạn trở nên đơn giản hơn và ít gặp lỗi hơn. Điều này đặc biệt quan trọng khi xây dựng các ứng dụng lớn và phức tạp. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu thêm về URL Generation trong Laravel và áp dụng thành công vào ứng dụng của bạn.

Cùng chuyên mục:

Cách sử dụng Relationships trong Laravel

Cách sử dụng Relationships trong Laravel

Cách dùng Encryption và decryption trong Laravel

Cách dùng Encryption và decryption trong Laravel

Cách sử dụng Error Handling trong Laravel

Cách sử dụng Error Handling trong Laravel

Cách sử dụng Email Verification trong Laravel

Cách sử dụng Email Verification trong Laravel

Facades là gì? Cách dùng Facades trong Laravel

Facades là gì? Cách dùng Facades trong Laravel

Tìm hiểu và sử dụng Service Provider trong Laravel

Tìm hiểu và sử dụng Service Provider trong Laravel

Sử dụng Service Container trong Laravel dễ dàng

Sử dụng Service Container trong Laravel dễ dàng

Cách xử lý đa ngôn ngữ trong Laravel dễ dàng

Cách xử lý đa ngôn ngữ trong Laravel dễ dàng

Cách sử dụng CQRS trong Laravel từ A đến Z đơn giản

Cách sử dụng CQRS trong Laravel từ A đến Z đơn giản

Cách dùng Event Sourcing trong Laravel

Cách dùng Event Sourcing trong Laravel

Task Scheduling là gì? Cấu hình Task Scheduling trong Laravel

Task Scheduling là gì? Cấu hình Task Scheduling trong Laravel

Cách dùng Queue trong laravel để tạo tác vụ bất đồng bộ

Cách dùng Queue trong laravel để tạo tác vụ bất đồng bộ

Cách tích hợp Vue.js vào Laravel và làm một ứng dụng căn bản

Cách tích hợp Vue.js vào Laravel và làm một ứng dụng căn bản

Cách dùng Long polling trong Laravel để cải thiện trải nghiệm

Cách dùng Long polling trong Laravel để cải thiện trải nghiệm

Dùng Server-Sent Events trong Laravel để làm ứng dụng realtime

Dùng Server-Sent Events trong Laravel để làm ứng dụng realtime

Cách dùng Socket.io trong Laravel để tạo ứng dụng realtime

Cách dùng Socket.io trong Laravel để tạo ứng dụng realtime

Laravel WebSockets, các bước tạo WebSockets trong Laravel

Laravel WebSockets, các bước tạo WebSockets trong Laravel

Real-time web applications là gì ? Tầm quan trọng trong Laravel

Real-time web applications là gì ? Tầm quan trọng trong Laravel

Cách tạo Database Testing trong Laravel

Cách tạo Database Testing trong Laravel

Cách dùng Browser Testing (Laravel Dusk) trong Laravel

Cách dùng Browser Testing (Laravel Dusk) trong Laravel

Top