LARAVEL TUTORIALS
10 thủ thuật Lavavel giúp bạn code nhanh hơn! Routing trong Laravel, cách tạo Route và sử dung AZ Tạo Middleware trong Laravel đơn giản trong 5 phút Xử lý Authentication và Authorization trong Laravel Event và listener trong Laravel, cách tạo và quản lý cơ bản nhất Tạo broadcast event trong Laravel dễ dàng trong 10 phút Xử lý Form Validation trong Laravel từ A - Z Cách tạo Session và cookie trong Laravel dễ dàng như ăn cháo Top 10 Package Lavavel thường dùng trong dự án Laravel Sử dụng Task trong Laravel đơn giản trong 10 phút. Cách tạo API trong Laravel đơn giản chỉ trong 5 phút Cách tạo job trong Laravel sao cho hiệu quả? Queues trong Laravel, dùng để xử lý các tác vụ mất nhiều thời gian Cache trong Laravel, các loại Cache thường dùng trong Laravel Redis trong Laravel, biết cách sử dung Redis Laravel trong 5 phút Sử dụng Memcache trong Laravel tăng tốc độ truy cập website Unit Test trong Laravel, thực hành tạo testing Laravel A-Z 10 thủ thuật tối ưu quá trình Testing trong Laravel Top 7 thư viện Testing Laravel được dùng nhiều nhất Testbench và Orchestra Testbench trong Laravel, kiểm thử Laravel dễ dàng Cách dùng Browser Testing (Laravel Dusk) trong Laravel Cách tạo test case cho Controller trong Laravel Cách tạo test case cho Model trong Laravel Cách tạo Database Testing trong Laravel Real-time web applications là gì ? Tầm quan trọng trong Laravel Laravel WebSockets, các bước tạo WebSockets trong Laravel Cách dùng Socket.io trong Laravel để tạo ứng dụng realtime Dùng Server-Sent Events trong Laravel để làm ứng dụng realtime Cách dùng Long polling trong Laravel để cải thiện trải nghiệm Cách tích hợp Vue.js vào Laravel và làm một ứng dụng căn bản Task Scheduling là gì? Cấu hình Task Scheduling trong Laravel Cách dùng Queue trong laravel để tạo tác vụ bất đồng bộ Cách dùng Event Sourcing trong Laravel Cách sử dụng CQRS trong Laravel từ A đến Z đơn giản Sử dụng Service Container trong Laravel dễ dàng Cách xử lý đa ngôn ngữ trong Laravel dễ dàng Tìm hiểu và sử dụng Service Provider trong Laravel Facades là gì? Cách dùng Facades trong Laravel Cách sử dụng Email Verification trong Laravel Cách dùng URL Generation trong Larevel Cách sử dụng Error Handling trong Laravel Cách dùng Encryption và decryption trong Laravel Cách sử dụng Relationships trong Laravel Bài 01: Laravel là gì? Hướng dẫn cài đặt laravel trên windows Sử dụng Event trong Laravel Một cách quản lý filter trong Laravel
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Redis trong Laravel, biết cách sử dung Redis Laravel trong 5 phút

Trong lập trình web, hiệu suất ứng dụng là một vấn đề quan trọng và Redis là một trong những công cụ được sử dụng rộng rãi để giải quyết vấn đề này. Redis là một hệ thống cơ sở dữ liệu lưu trữ trên bộ nhớ, được sử dụng để lưu trữ dữ liệu tạm thời và phân tán dữ liệu trong các ứng dụng web. Trong Laravel, Redis được tích hợp sẵn và cho phép bạn sử dụng nó để cải thiện hiệu suất của ứng dụng Laravel của bạn.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng Redis trong Laravel hiệu quả như thế nào?

Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về cache trong Laravel và cách Redis giúp cải thiện hiệu suất của cache. Laravel cung cấp một bộ nhớ cache dựa trên tệp hoặc Redis. Khi bạn sử dụng Redis làm bộ nhớ cache của ứng dụng Laravel, dữ liệu được lưu trữ trong bộ nhớ và có thể được truy cập nhanh chóng bằng cách sử dụng các lệnh Redis. Vì Redis lưu trữ dữ liệu trên bộ nhớ, nó cho phép truy cập dữ liệu nhanh hơn so với lưu trữ dữ liệu trên đĩa cứng.

Redis trong Laravel là gì ?

laravel redis jpg
Redis trong Laravel

Redis là một hệ thống cơ sở dữ liệu lưu trữ trên bộ nhớ, được sử dụng để lưu trữ dữ liệu tạm thời và phân tán dữ liệu trong các ứng dụng web. Trong Laravel, Redis được tích hợp sẵn và là một trong những công cụ được sử dụng rộng rãi để giải quyết vấn đề hiệu suất của ứng dụng web.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Redis trong Laravel được sử dụng chủ yếu để cải thiện hiệu suất của bộ nhớ cache, lưu trữ dữ liệu tạm thời và phân tán dữ liệu trong các ứng dụng web. Khi sử dụng Redis trong Laravel, dữ liệu được lưu trữ trên bộ nhớ, cho phép truy cập nhanh chóng bằng cách sử dụng các lệnh Redis. Với Redis, bạn có thể giảm thiểu tài nguyên hệ thống và cải thiện hiệu suất của ứng dụng Laravel của bạn.

Dưới đây là các bước để cấu hình và sử dụng Redis trong Laravel

Cài đặt Redis trong Laravel

Để sử dụng Redis trong Laravel, trước tiên bạn cần cài đặt Redis trên hệ thống của mình. Sau khi cài đặt Redis, bạn có thể tiếp tục cài đặt các gói Redis cho Laravel. Dưới đây là các bước để cài đặt Redis trong Laravel:

Bước 1: Cài đặt Redis trên hệ thống của bạn

Bạn có thể cài đặt Redis thông qua các gói phần mềm của hệ điều hành của bạn hoặc tải xuống từ trang web chính thức của Redis. Sau khi cài đặt Redis, bạn có thể kiểm tra phiên bản Redis bằng cách chạy lệnh sau:

redis-cli ping

Nếu Redis đã được cài đặt đúng cách, bạn sẽ nhận được phản hồi "PONG" từ Redis.

Bước 2: Cài đặt các gói Redis cho Laravel

Để cài đặt các gói Redis cho Laravel, bạn có thể sử dụng Composer. Chạy lệnh sau trong terminal để cài đặt các gói Redis cho Laravel:

composer require predis/predis

Cấu hình Redis trong Laravel

Để sử dụng Redis trong Laravel, bạn cần cấu hình Redis trong file .env của Laravel. Dưới đây là các bước để cấu hình Redis trong Laravel:

Bước 1: Mở file .env trong Laravel

Để cấu hình Redis trong Laravel, bạn cần mở file .env trong Laravel bằng trình chỉnh sửa văn bản như Notepad++ hoặc Sublime Text.

Bước 2: Thêm thông tin cấu hình Redis

Sau khi đã mở file .env, bạn có thể thêm các thông tin cấu hình Redis như sau:

'redis' => array(
 
  'cluster' => true,
 
  'default' => array('host' => '127.0.0.1', 'port' => 6379),
 freetuts.net
),

Các thông số cấu hình Redis bao gồm:

 • HOST: Địa chỉ IP hoặc tên miền của Redis server. Mặc định là 127.0.0.1.
 • PASSWORD: Mật khẩu để kết nối đến Redis server. Mặc định là null.
 • PORT: Cổng để kết nối đến Redis server. Mặc định là 6379.

Bạn có thể thay đổi các giá trị này để phù hợp với thông tin cấu hình Redis của mình.

Bước 3: Lưu và đóng file .env

Sau khi đã thêm các thông tin cấu hình Redis vào file .env, bạn cần lưu và đóng file .env.

Sử dụng Redis trong Laravel

Sau khi cấu hình Redis, bạn có thể sử dụng Redis trong Laravel bằng cách sử dụng lớp Redis hoặc facade Redis.

Ví dụ:

use Illuminate\Support\Facades\Redis;

// Lưu trữ một giá trị vào Redis
Redis::set('key', 'value');
freetuts.net
// Lấy giá trị từ Redis
$value = Redis::get('key');

// Xóa giá trị từ Redis
Redis::del('key');

Bạn cũng có thể sử dụng Redis trong Laravel để lưu trữ cache hoặc session. Để sử dụng Redis làm cơ chế cache hoặc session, bạn cần chỉnh sửa file config/cache.php hoặc config/session.php và cấu hình driver là redis.

Ví dụ:

// Cấu hình cache sử dụng Redis
return [
  'default' => env('CACHE_DRIVER', 'redis'),
  'stores' => [
    'redis' => [
      'driver' => 'redis',
      'connection' => 'default',
    ],
  ],
  'prefix' => env('CACHE_PREFIX', 'laravel_cache'),
];
freetuts.net
// Cấu hình session sử dụng Redis
return [
  'driver' => env('SESSION_DRIVER', 'redis'),
  'connection' => env('SESSION_CONNECTION', 'default'),
  'table' => 'sessions',
  'store' => null,
  'lottery' => [2, 100],
  'lifetime' => 120,
  'expire_on_close' => false,
  

Bạn cũng có thể sử dụng Redis trong Laravel để thực hiện các hoạt động phân tán, như nhận dạng bản sao, phân phối tác vụ và đồng bộ hóa dữ liệu. Để sử dụng Redis để thực hiện các hoạt động phân tán, bạn cần sử dụng Redis Pub/Sub hoặc Redis Lua scripting.

Ví dụ:

Redis Pub/Sub

Bạn có thể sử dụng Redis Pub/Sub để gửi và nhận các thông điệp giữa các ứng dụng Laravel khác nhau. Để sử dụng Redis Pub/Sub trong Laravel, bạn cần sử dụng lớp Redis hoặc facade Redis để đăng ký các kênh và nhận thông điệp từ các kênh đó.

// Đăng ký một kênh
Redis::subscribe('channel', function ($message) {
  // Xử lý thông điệp nhận được
});
freetuts.net
// Gửi một thông điệp đến một kênh
Redis::publish('channel', 'message');

Redis Lua scripting

Bạn có thể sử dụng Redis Lua scripting để thực hiện các hoạt động phân tán phức tạp trong Laravel. Để sử dụng Redis Lua scripting trong Laravel, bạn cần sử dụng lớp Redis hoặc facade Redis để thực thi các lệnh Lua.

// Thực thi một lệnh Lua
Redis::eval('return redis.call("get", KEYS[1])', 1, 'key');

Trên đây là các cách cơ bản để sử dụng Redis trong Laravel. Redis là một công cụ mạnh mẽ để cải thiện hiệu suất của ứng dụng Laravel của bạn, đặc biệt là trong các tình huống cần lưu trữ dữ liệu tạm thời, phân tán và đồng bộ hóa dữ liệu.

Sử dụng Redis để quản lý queue (hàng đợi)

Redis được sử dụng để quản lý queue - một tính năng quan trọng để xử lý các tác vụ nặng trong ứng dụng. Redis giúp quản lý các công việc trong queue một cách hiệu quả, giúp giảm tải cho máy chủ và tăng tốc độ hoạt động của ứng dụng.

Để sử dụng Redis để quản lý queue trong Laravel, bạn cần đầu tiên cài đặt Redis và cấu hình nó trong file .env và file config/database.php của ứng dụng Laravel của bạn. Sau đó, bạn có thể tạo các công việc trong queue bằng cách sử dụng phương thức dispatch hoặc push của lớp Illuminate\Support\Facades\Queue.

Ví dụ:

use Illuminate\Support\Facades\Queue;
use App\Jobs\SendEmail;
freetuts.net
// Dispatch a job to the default queue
Queue::push(new SendEmail($user, $email));

// Dispatch a job to a specific queue
Queue::push(new SendEmail($user, $email), 'emails');

Sau khi các công việc đã được đẩy vào queue, bạn có thể sử dụng Redis để quản lý các công việc đó. Redis cung cấp một số lớp và phương thức để làm việc với queue, bao gồm:

 • Illuminate\Queue\RedisQueue: Lớp này cho phép bạn làm việc với Redis như một driver cho queue của Laravel. Nó cung cấp các phương thức để đẩy và lấy ra các công việc từ queue.
 • Illuminate\Queue\Jobs\RedisJob: Lớp này đại diện cho một công việc trong queue được lấy ra từ Redis. Nó cho phép bạn xử lý công việc đó và đánh dấu nó là đã hoàn thành hoặc thất bại.

Ví dụ, để lấy ra một công việc từ queue, bạn có thể sử dụng phương thức pop của lớp Illuminate\Queue\RedisQueue:

use Illuminate\Support\Facades\Queue;

$job = Queue::connection('redis')->pop('default');

Sau khi lấy ra công việc, bạn có thể sử dụng lớp Illuminate\Queue\Jobs\RedisJob để xử lý công việc đó:

use Illuminate\Queue\Jobs\RedisJob;

public function handle(RedisJob $job, $data)
{
  // Handle the job
  // ...

  // Mark the job as completed
  $job->delete();
}

Trên đây là một số thông tin cơ bản về cách sử dụng Redis để quản lý queue trong Laravel. Việc sử dụng Redis để quản lý queue giúp cho việc xử lý các tác vụ nặng trở nên dễ dàng hơn, tăng tốc độ hoạt động của ứng dụng và giảm

Câu hỏi thường gặp khi sử dụng Redis trong Laravel

1. Cách khắc phục lỗi "class redis' not found laravel như thế nào?

Nếu bạn gặp lỗi "class redis' not found" trong Laravel 9, có thể là do bạn chưa cài đặt extension PHP Redis hoặc chưa cấu hình đúng trong Laravel.

Để khắc phục lỗi này, bạn có thể thực hiện các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra xem extension PHP Redis đã được cài đặt hay chưa bằng cách chạy lệnh sau trong terminal:

php -m | grep redis

Nếu kết quả trả về là "redis", thì extension đã được cài đặt.

Bước 2: Nếu extension chưa được cài đặt, bạn cần cài đặt extension này bằng cách chạy lệnh sau trong terminal:

sudo apt-get install php-redis

Bước 3: Kiểm tra xem extension đã được kích hoạt trong PHP hay chưa bằng cách kiểm tra file php.ini. Nếu chưa, bạn cần thêm dòng sau vào file php.ini:

extension=redis.so

Bước 4: Kiểm tra lại file .env của Laravel và đảm bảo rằng thông tin cấu hình Redis đã đúng.

Bước 5: Nếu vẫn gặp lỗi, hãy chạy lệnh sau để xóa các tệp cache của Laravel và thử lại:

php artisan cache:clear

Nếu vẫn gặp vấn đề, bạn có thể tham khảo thêm tài liệu hướng dẫn trên trang chủ của Laravel hoặc hỏi cộng đồng Laravel để được hỗ trợ.

2. Làm thế nào để kiểm tra kết nối đến Redis?

Chúng ta có thể sử dụng facade Redis để kiểm tra kết nối đến Redis bằng cách gọi phương thức ping(). Nếu kết nối thành công, Redis sẽ trả về "PONG".

3. Làm thế nào để sử dụng Redis để lưu trữ cache trong Laravel?

Chúng ta có thể sử dụng driver cache Redis được tích hợp sẵn trong Laravel bằng cách chỉ định 'redis' làm driver trong file config/cache.php. Sau đó, chúng ta có thể sử dụng các phương thức của facade Cache để lưu trữ và truy xuất dữ liệu cache.

Tổng kết

Redis là một công cụ mạnh mẽ để quản lý dữ liệu và tăng tốc độ hoạt động của ứng dụng Laravel. Với Redis, bạn có thể quản lý các tác vụ nặng và giảm tải cho máy chủ của mình bằng cách sử dụng hàng đợi. Laravel cung cấp một loạt các lớp và phương thức để làm việc với Redis, giúp bạn tạo, đẩy và xử lý các công việc hàng đợi dễ dàng hơn.

Ngoài tính năng quản lý hàng đợi, Redis còn có rất nhiều tính năng khác như bộ nhớ đệm, phân tán khóa và đối tượng, phân tích dữ liệu thời gian thực và nhiều tính năng khác. Những tính năng này đều giúp cho việc phát triển ứng dụng Laravel của bạn trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Trên đây là một số thông tin cơ bản về cách sử dụng Redis trong Laravel. Việc áp dụng Redis vào ứng dụng Laravel của bạn sẽ giúp tăng tốc độ hoạt động và giảm tải cho máy chủ của bạn, giúp ứng dụng hoạt động mượt mà và hiệu quả hơn.

Top 3 bài tham khảo về chủ đề Redis trong Laravel

Cùng chuyên mục:

Cách sử dụng Relationships trong Laravel

Cách sử dụng Relationships trong Laravel

Cách dùng Encryption và decryption trong Laravel

Cách dùng Encryption và decryption trong Laravel

Cách sử dụng Error Handling trong Laravel

Cách sử dụng Error Handling trong Laravel

Cách dùng URL Generation trong Larevel

Cách dùng URL Generation trong Larevel

Cách sử dụng Email Verification trong Laravel

Cách sử dụng Email Verification trong Laravel

Facades là gì? Cách dùng Facades trong Laravel

Facades là gì? Cách dùng Facades trong Laravel

Tìm hiểu và sử dụng Service Provider trong Laravel

Tìm hiểu và sử dụng Service Provider trong Laravel

Sử dụng Service Container trong Laravel dễ dàng

Sử dụng Service Container trong Laravel dễ dàng

Cách xử lý đa ngôn ngữ trong Laravel dễ dàng

Cách xử lý đa ngôn ngữ trong Laravel dễ dàng

Cách sử dụng CQRS trong Laravel từ A đến Z đơn giản

Cách sử dụng CQRS trong Laravel từ A đến Z đơn giản

Cách dùng Event Sourcing trong Laravel

Cách dùng Event Sourcing trong Laravel

Task Scheduling là gì? Cấu hình Task Scheduling trong Laravel

Task Scheduling là gì? Cấu hình Task Scheduling trong Laravel

Cách dùng Queue trong laravel để tạo tác vụ bất đồng bộ

Cách dùng Queue trong laravel để tạo tác vụ bất đồng bộ

Cách tích hợp Vue.js vào Laravel và làm một ứng dụng căn bản

Cách tích hợp Vue.js vào Laravel và làm một ứng dụng căn bản

Cách dùng Long polling trong Laravel để cải thiện trải nghiệm

Cách dùng Long polling trong Laravel để cải thiện trải nghiệm

Dùng Server-Sent Events trong Laravel để làm ứng dụng realtime

Dùng Server-Sent Events trong Laravel để làm ứng dụng realtime

Cách dùng Socket.io trong Laravel để tạo ứng dụng realtime

Cách dùng Socket.io trong Laravel để tạo ứng dụng realtime

Laravel WebSockets, các bước tạo WebSockets trong Laravel

Laravel WebSockets, các bước tạo WebSockets trong Laravel

Real-time web applications là gì ? Tầm quan trọng trong Laravel

Real-time web applications là gì ? Tầm quan trọng trong Laravel

Cách tạo Database Testing trong Laravel

Cách tạo Database Testing trong Laravel

Top