Các loại kiểm thử (thủ công và tự động)

Bài viết này sẽ trình bày những loại kiểm thử có thể được sử dụng để kiểm thử phần mềm trong suốt quá trình phát triển phần mềm. Có hai loại kiểm thử, đó là kiểm thử thủ công kiểm thử tự động. Chúng ta cùng tìm hiểu rõ hơn về hai loại kiểm thử này nhé.

Kiểm thử thủ công (Manual testing)

Kiểm thử thủ công là kiểm thử một phần mềm một cách thủ công (không sử dụng bất kỳ công cụ tự động hoặc bất kỳ đoạn mã nào). Với loại kiểm thử này, tester như người sử dụng cuối sẽ kiểm tra phần mềm để xác định bất kỳ hành vi không mong muốn hoặc lỗi. Có rất nhiều giai đoạn để kiểm thử bằng tay như Kiểm thử đơn vị (Unit testing), Kiểm thử tích hợp (Integration testing), Kiểm thử hệ thống (System testing) và Kiểm thử chấp nhận (User Acceptance testing).

Tester sử dụng kế hoạch kiểm thử (test plans), trường hợp kiểm thử (test case), hoặc kịch bản kiểm thử (test scenarios) để đảm bảo tính đầy đủ của kiểm thử. Kiểm thử thủ công cũng bao gồm kiểm thử phám phá, tester kiểm thử khám phá phần mềm để tìm ra lỗi trong phần mềm đó.

Kiểm thử tự động (Automation testing)

Kiểm thử tự động là khi tester viết kịch bản và sử dụng những công cụ hỗ trợ để kiểm thử phần mềm. Quá trình này là chuỗi tự động hóa quá trình kiểm thử thủ công. Kiểm thử tự động được sử dụng để chạy lại các kịch bản kiểm thử đã được kiểm thử thủ công, nhanh chóng, lặp lại nhiều lần.

Ngoài kiểm thử hồi quy, kiểm thử tự động cũng được sử dụng để kiểm tra ứng dụng từ load, performance, và stress. Nó tăng thêm độ bao phủ, cải thiện độ chính xác ,tiết kiệm thời gian và tiền bạc so với kiểm thử thủ công

Tự động hóa cái gì?

Không phải tự động hóa lúc nào cũng khả thi với mọi phần mềm. Các lĩnh vực như người dùng có thể thực hiện giao dịch cũng như form đăng nhập hoặc form đăng ký, bất kỳ lĩnh vưc nào có số lượng người dùng lớn có thể truy cập đồng thời vào phần mềm thì nên được tự động hóa.

Hơn nữa, tất cả các mục GUI (Giao diện người dùng), kết nối với CSDL, xác thực các trường,... có thể được kiểm thử hiệu quả bằng cách tự động hóa quá trình kiểm thử thủ công.

Tự động hóa khi nào?

Kiểm thử tự động nên được sử dụng theo những phương diện sau:

 • Các dự án lớn và trọng điểm.
 • Những dự án yêu cầu kiểm thử thường xuyên trong cùng một lĩnh vực.
 • Những yêu cầu không thường xuyên thay đổi.
 • Truy cập ứng dụng để kiểm tra tải và hiệu suất với nhiều người dùng ảo.
 • Kiểm tra tính ổn định của phần mềm trên quan điểm của kiểm thử thủ công.
 • Tính khả dụng của thời gian

Tự động hóa như thế nào?

Tự động hóa được thực hiện bằng cách sử dụng một ngôn ngữ máy tính được hỗ trợ như VB và ứng dụng phần mềm tự động. Có rất nhiều công cụ có sẵn có thể được sử dụng để viết những đoạn kịch bản tự động. Trước khi nhắc đến các công cụ đó, hãy xác định những quy trình có thể được sử dụng để tự động hóa quá trình kiểm thử:

 • Xác định các lĩnh vực trong phần mềm để tự động hoá.
 • Lựa chọn những công cụ thích hợp cho kiểm thử tự động hóa.
 • Viết mã tự động hóa (test scripts).
 • Phát triển các bộ kiểm tra (test suits).
 • Thực thi các đoạn mã.
 • Tạo các báo cáo kết quả.
 • Phát hiện các lỗi tiềm ẩn hoặc vấn đề hiệu suất.

Các công cụ kiểm thử phần mềm

Các công cụ sau có thể được sử dụng trong kiểm thử tự động hóa:

 • HP Quick Test Professional
 • Selenium
 • IBM Rational Functional Tester
 • SilkTest
 • TestComplete
 • Testing Anywhere
 • WinRunner
 • LoadRunner
 • Visual Studio Test Professional
 • WATIR

Khóa học đang giảm giá:

Nguồn: freetuts.net