CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm asctime() trong C

Trong bài này, mình sẽ đi vào tìm hiểu vào cách sử dụng và hiểu biết về hàm asctime() trong C, cung cấp một cái nhìn tổng quan về cú pháp, tham số, giá trị trả về và các ví dụ minh họa. Hãy cùng freetuts.net tìm hiểu kĩ hơn nhé!

Cú pháp của hàm asctime() trong C

Cú pháp tổng quát của hàm asctime()

char *asctime(const struct tm *timeptr);

Trong đó:

 • timeptr là một con trỏ đến cấu trúc tm chứa thông tin về thời gian.

Các tham số đầu vào của hàm asctime()

 • timeptr: Con trỏ đến cấu trúc tm chứa thông tin về thời gian mà bạn muốn chuyển đổi thành chuỗi ký tự.

Giá trị trả về của hàm asctime()

 • Hàm asctime() trả về một con trỏ đến một chuỗi ký tự định dạng thời gian, được tạo ra từ thông tin thời gian được chỉ định bởi timeptr.

Ví dụ:

#include <stdio.h>
#include <time.h>
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  // Tạo cấu trúc tm chứa thời gian hiện tại
  time_t current_time = time(NULL);
  struct tm *time_info = localtime(&current_time);

  // Sử dụng hàm asctime() để chuyển đổi thành chuỗi ký tự
  char *time_str = asctime(time_info);
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  // In ra chuỗi ký tự thời gian
  printf("Thời gian hiện tại: %s\n", time_str);

  return 0;
}

Output:

Thời gian hiện tại: Wed Sep 7 14:38:46 2022

Trong ví dụ này, hàm asctime() được sử dụng để chuyển đổi thông tin thời gian hiện tại từ cấu trúc tm sang một chuỗi ký tự và sau đó in ra màn hình.

Cách sử dụng hàm asctime() trong C

Sử dụng hàm asctime() để chuyển đổi struct tm thành chuỗi ký tự định dạng thời gian

#include <stdio.h>
#include <time.h>
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  // Tạo cấu trúc tm chứa thông tin thời gian
  struct tm time_info = {0};
  time_info.tm_sec = 30;
  time_info.tm_min = 10;
  time_info.tm_hour = 8;
  time_info.tm_mday = 5;
  time_info.tm_mon = 3;
  time_info.tm_year = 122;
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  // Sử dụng hàm asctime() để chuyển đổi thành chuỗi ký tự
  char *time_str = asctime(&time_info);

  // In ra chuỗi ký tự thời gian
  printf("Thời gian: %s\n", time_str);

  return 0;
}

Output:

Thời gian: Thu Apr 5 08:10:30 2022

Xử lý các trường hợp đặc biệt như thời gian không hợp lệ

Đối với hàm asctime(), không có xử lý trường hợp thời gian không hợp lệ. Nếu thông tin thời gian không hợp lệ được cung cấp, hàm chỉ trả về một chuỗi ký tự không xác định hoặc không thay đổi. Điều này có thể dẫn đến việc in ra thông tin thời gian không hợp lệ hoặc không đúng định dạng. Để đảm bảo tính chính xác, trước khi sử dụng hàm asctime(), cần kiểm tra thông tin thời gian được cung cấp để đảm bảo rằng nó là hợp lệ.

Lưu ý khi sử dụng hàm asctime() trong C

Các trường hợp đặc biệt cần chú ý khi chuyển đổi thời gian thành chuỗi ký tự

 • Thời gian không hợp lệ: Trong một số trường hợp, thông tin thời gian có thể không hợp lệ, chẳng hạn như tháng 13, ngày 32, giờ 25, v.v. Khi sử dụng hàm asctime(), cần đảm bảo rằng thông tin thời gian được cung cấp là hợp lệ để tránh in ra các giá trị không chính xác hoặc không mong muốn.

Hạn chế của hàm asctime()

 • Không hỗ trợ định dạng tùy chỉnh: Hàm asctime() chỉ trả về một chuỗi ký tự định dạng thời gian mặc định, không cho phép tùy chỉnh định dạng theo ý muốn của người dùng. Điều này có nghĩa là bạn không thể kiểm soát được cách thông tin thời gian được biểu diễn, và định dạng có thể khác nhau tùy thuộc vào môi trường thực thi.

Đối với các yêu cầu đặc biệt về định dạng thời gian hoặc xử lý các trường hợp đặc biệt, bạn có thể cần sử dụng các hàm khác như strftime() để có được tính linh hoạt và tùy chỉnh cao hơn.

Ví dụ về sử dụng hàm asctime() trong C

Sử dụng hàm asctime() để hiển thị thời gian cục bộ

#include <stdio.h>
#include <time.h>
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  // Lấy thời gian hiện tại
  time_t current_time;
  time(&current_time);

  // Chuyển đổi thời gian thành chuỗi ký tự định dạng cục bộ
  char *local_time_str = asctime(localtime(&current_time));

  // In ra thời gian cục bộ
  printf("Thời gian cục bộ: %s\n", local_time_str);

  return 0;
}

Output:

Thời gian cục bộ: Thu Sep 8 13:57:39 2022

Áp dụng hàm asctime() trong việc ghi log và ghi vào file

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
void logMessage(const char *message) {
  // Lấy thời gian hiện tại
  time_t current_time;
  time(&current_time);
  
  // Chuyển đổi thời gian thành chuỗi ký tự định dạng cục bộ
  char *time_str = asctime(localtime(&current_time));

  // Mở file log để ghi
  FILE *log_file = fopen("log.txt", "a");
  if (log_file == NULL) {
    perror("Lỗi mở file log");
    exit(EXIT_FAILURE);
  }

  // Ghi thông điệp và thời gian vào file log
  fprintf(log_file, "[%s] %s\n", time_str, message);

  // Đóng file log
  fclose(log_file);
}
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  // Ghi log message
  logMessage("Đây là một thông điệp ghi log.");

  return 0;
}

Output (trong file "log.txt"):

[Thu Sep 8 14:02:57 2022] Đây là một thông điệp ghi log.

Trong ví dụ này, hàm asctime() được sử dụng để chuyển đổi thông tin thời gian thành chuỗi ký tự, và sau đó được sử dụng để ghi vào file log cùng với thông điệp.

Kết bài

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu về hàm asctime() trong C, một trong những hàm xử lý thời gian cơ bản trong thư viện time.h. Mình đã đi qua cú pháp, tham số và giá trị trả về của hàm, cùng với các ví dụ minh họa về cách sử dụng và áp dụng thực tế của nó.

Thông qua các ví dụ, mình đã thấy cách sử dụng hàm asctime() để chuyển đổi thông tin thời gian thành chuỗi ký tự định dạng thời gian, hiển thị thời gian cục bộ và ghi vào file log. Tính linh hoạt của hàm này đã giúp bạn xử lý và hiển thị thông tin thời gian một cách dễ dàng và tiện lợi.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng hàm asctime() có một số hạn chế, như không hỗ trợ định dạng tùy chỉnh và không xử lý các trường hợp thời gian không hợp lệ. Đối với các yêu cầu phức tạp hơn, có thể cần sử dụng các hàm khác trong thư viện time.h như strftime().

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top