CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm clock() trong C

Hàm clock() cho phép bạn đo đạc thời gian thực thi của một phần của chương trình hoặc toàn bộ chương trình. Trong bài này, mình sẽ tìm hiểu chi tiết về hàm clock(), từ cú pháp và tham số đầu vào, đến giá trị trả về và cách sử dụng trong thực tế. Đồng thời, mình cũng sẽ xem các ví dụ minh họa và lưu ý khi sử dụng hàm này. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm clock() để đo lường thời gian trong chương trình C của mình.

Cú pháp của hàm clock() trong C

Cú pháp tổng quát của hàm clock()

clock_t clock(void);

Các tham số của hàm clock()

 • Hàm clock() không yêu cầu bất kỳ tham số nào.

Giá trị trả về đơn vị đo thời gian

 • Hàm clock() trả về số giây CPU đã trôi qua kể từ khi chương trình bắt đầu chạy.

Ý nghĩa của giá trị trả về

 • Giá trị trả về của clock() thường được sử dụng để đo đạc thời gian thực thi của một phần của chương trình hoặc toàn bộ chương trình.

Ví dụ:

#include <stdio.h>
#include <time.h>

int main() {
  clock_t start, end;
  double cpu_time_used;
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  start = clock();
  // Đoạn code mà bạn muốn đo thời gian thực thi ở đây
  for (int i = 0; i < 1000000; ++i) {
    printf("%d\n", i);
  }
  end = clock();

  cpu_time_used = ((double) (end - start)) / CLOCKS_PER_SEC;
  printf("Thời gian thực thi: %f giây\n", cpu_time_used);

  return 0;
}

Trong ví dụ này, mình sử dụng hàm clock() để đo thời gian thực thi của vòng lặp in ra các số từ 0 đến 999999. Đầu tiên, mình gán giá trị trả về của clock() vào biến start trước khi thực thi vòng lặp. Sau đó, lại gán giá trị trả về của clock() vào biến end sau khi vòng lặp kết thúc. Cuối cùng, mình tính toán thời gian thực thi bằng cách lấy hiệu của end và start, chia cho CLOCKS_PER_SEC để chuyển đổi thành giây.

Cách sử dụng hàm clock() trong C

Sử dụng hàm clock() để đo thời gian thực thi của một đoạn code

#include <stdio.h>
#include <time.h>

int main() {
  clock_t start, end;
  double cpu_time_used;
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  start = clock();
  // Đoạn code mà bạn muốn đo thời gian thực thi ở đây
  for (int i = 0; i < 1000000; ++i) {
    printf("%d\n", i);
  }
  end = clock();

  cpu_time_used = ((double) (end - start)) / CLOCKS_PER_SEC;
  printf("Thời gian thực thi: %f giây\n", cpu_time_used);

  return 0;
}

Trong ví dụ này, mình sử dụng hàm clock() để đo thời gian thực thi của một vòng lặp in ra các số từ 0 đến 999999. Bắt đầu bằng việc gán giá trị trả về của clock() vào biến start, thực thi vòng lặp, sau đó lấy giá trị trả về của clock() sau khi vòng lặp kết thúc và gán vào biến end. Cuối cùng, tính toán thời gian thực thi bằng cách lấy hiệu của end và start, sau đó chia cho CLOCKS_PER_SEC để chuyển đổi thành giây và in ra màn hình.

Xử lý các trường hợp đặc biệt khi sử dụng hàm clock()

 • Cần chú ý rằng hàm clock() chỉ đo thời gian thực thi của CPU, không tính thời gian chờ I/O hoặc các hoạt động khác.
 • Kết quả trả về của hàm clock() có thể bị giới hạn bởi độ chính xác của hệ thống và có thể không chính xác đối với các tác vụ ngắn hoặc trong môi trường đa luồng.

Trong ví dụ trên, mình không xử lý các trường hợp đặc biệt này, nhưng trong các ứng dụng thực tế, bạn cần cân nhắc và xử lý các trường hợp này một cách phù hợp.

Lưu ý khi sử dụng hàm clock() trong C

Hạn chế của hàm clock()

 • Hàm clock() thường trả về thời gian xử lý CPU và không đo thời gian thực tế hoặc thời gian thực hiện tự nhiên của chương trình.
 • Đôi khi, hàm clock() không cung cấp độ chính xác cao, đặc biệt khi đo các thời gian ngắn.

Các vấn đề cần lưu ý khi sử dụng

 • Đảm bảo rằng bạn đã chạy chương trình trên một hệ thống với CPU ổn định để đảm bảo tính đồng nhất của kết quả.
 • Sử dụng hàm clock() để đo thời gian tương đối giữa các thời điểm khác nhau trong chương trình, không nên dùng nó để đo thời gian thực tế.
 • Khi đo thời gian thực thi của một phần của chương trình, hãy chắc chắn rằng không có các hoạt động I/O hoặc các hoạt động có thể gây chậm trễ khác ảnh hưởng đến kết quả.

Nhớ rằng, việc đo thời gian thực thi là một phần quan trọng trong việc tối ưu hóa mã nguồn, nhưng cần được thực hiện cẩn thận và phản xạ.

So sánh với các phương pháp khác trong C

So sánh với hàm time()

 • Hàm clock() trả về số chu kỳ xử lý CPU, trong khi hàm time() trả về thời gian hiện tại tính bằng giây từ Epoch.
 • Hàm clock() thường được sử dụng để đo thời gian thực thi của một phần của chương trình, trong khi hàm time() thường được sử dụng để lấy thời gian hiện tại.
 • clock() có độ chính xác hơn đối với các thời gian ngắn hơn so với time().

So sánh với hàm gettimeofday()

 • Hàm clock() đo thời gian dựa trên số chu kỳ xử lý CPU, trong khi hàm gettimeofday() đo thời gian dựa trên thời gian thực tế.
 • gettimeofday() thường có độ chính xác cao hơn và thích hợp hơn cho việc đo thời gian thực thi của các chương trình đa luồng hoặc đa tiến trình.

Dưới đây là ví dụ so sánh giữa hàm clock() và gettimeofday():

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/time.h>
#include <time.h>
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  clock_t start_clock, end_clock;
  struct timeval start_timeval, end_timeval;

  // Sử dụng hàm clock()
  start_clock = clock();
  // Phần code cần đo thời gian thực thi
  for (int i = 0; i < 1000000; ++i) {
    // Đoạn code mẫu
    int x = i * i;
  }
  end_clock = clock();
  printf("Thời gian sử dụng hàm clock(): %lf giây\n", (double)(end_clock - start_clock) / CLOCKS_PER_SEC);
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  // Sử dụng hàm gettimeofday()
  gettimeofday(&start_timeval, NULL);
  // Phần code cần đo thời gian thực thi
  for (int i = 0; i < 1000000; ++i) {
    // Đoạn code mẫu
    int x = i * i;
  }
  gettimeofday(&end_timeval, NULL);
  printf("Thời gian sử dụng hàm gettimeofday(): %lf giây\n", (end_timeval.tv_sec - start_timeval.tv_sec) + (end_timeval.tv_usec - start_timeval.tv_usec) / 1000000.0);

  return 0;
}

Trong ví dụ này, mình so sánh thời gian thực thi của một vòng lặp đơn giản bằng cách sử dụng cả clock() gettimeofday().

Ví dụ về sử dụng hàm clock() trong C

Ví dụ về việc sử dụng hàm clock() để đo thời gian thực thi của một hàm

#include <stdio.h>
#include <time.h>
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
void heavyTask() {
  // Mô phỏng một hàm thực hiện một công việc nặng
  for (int i = 0; i < 1000000; ++i) {
    // Do nothing, chỉ mô phỏng một vòng lặp lớn
  }
}

int main() {
  clock_t start, end;
  double cpu_time_used;

  start = clock();
  heavyTask(); // Gọi hàm cần đo thời gian thực thi
  end = clock();
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  cpu_time_used = ((double) (end - start)) / CLOCKS_PER_SEC;
  printf("Thời gian thực thi của hàm heavyTask: %f giây\n", cpu_time_used);

  return 0;
}

Trong ví dụ này, mình đo thời gian thực thi của hàm heavyTask(), một hàm được mô phỏng thực hiện một công việc nặng bằng cách sử dụng vòng lặp lớn. Kết quả sẽ cho thấy thời gian mà hàm này mất để thực hiện công việc.

Ví dụ về việc sử dụng hàm clock() để đo thời gian thực thi của một vòng lặp

#include <stdio.h>
#include <time.h>
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  clock_t start, end;
  double cpu_time_used;

  start = clock();
  // Đoạn code mà bạn muốn đo thời gian thực thi ở đây
  for (int i = 0; i < 1000000; ++i) {
    printf("%d\n", i);
  }
  end = clock();
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  cpu_time_used = ((double) (end - start)) / CLOCKS_PER_SEC;
  printf("Thời gian thực thi của vòng lặp: %f giây\n", cpu_time_used);

  return 0;
}

Trong ví dụ này, mình sử dụng hàm clock() để đo thời gian thực thi của một vòng lặp in ra các số từ 0 đến 999999. Kết quả sẽ cho thấy thời gian mà vòng lặp mất để thực hiện.

Kết bài

Trên đây là một số thông tin về hàm clock() trong C, bao gồm cú pháp, giá trị trả về, cách sử dụng và so sánh với các phương pháp khác để đo thời gian. Hi vọng bạn đã có cái nhìn tổng quan và hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm này trong việc đo thời gian thực thi của các đoạn code trong chương trình của mình. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đừng ngần ngại để lại câu hỏi. Chúc bạn thành công trong việc sử dụng hàm clock() của mình!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top