CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm localtime() trong C

Trong C, thư viện time.h cung cấp một số hàm để làm việc với thời gian, trong đó có hàm localtime(). Hàm này cho phép chuyển đổi timestamp thành một struct tm, cung cấp thông tin chi tiết về thời gian như ngày, tháng, năm, giờ, phút và giây.

Trong bài này, mình sẽ tìm hiểu về hàm localtime(), từ cú pháp, cách hoạt động đến các ứng dụng thực tế và những hạn chế khi sử dụng. Hãy cùng tìm hiểu cùng freetuts.net nhé!

Hàm localtime() trong C

Hàm localtime() trong ngôn ngữ lập trình C được sử dụng để chuyển đổi một timestamp thành một struct tm chứa thông tin cụ thể về thời gian ở múi giờ địa phương.

Cú pháp

struct tm *localtime(const time_t *time);

Tham số

 • time: Một con trỏ kiểu time_t trỏ đến giá trị thời gian cần chuyển đổi thành múi giờ địa phương.

Mô tả hoạt động

 • Hàm localtime() nhận một timestamp (thời gian tính từ Unix Epoch) thông qua tham số time và trả về một con trỏ đến một struct tm chứa thông tin chi tiết về thời gian ở múi giờ địa phương.

Ví dụ hàm localtime() trong C

#include <stdio.h>
#include <time.h>

int main() {
  // Lấy thời gian hiện tại
  time_t currentTime;
  time(&currentTime);
  //Bài viết được đăng tại freetuts.net
  // Chuyển đổi thời gian thành struct tm ở múi giờ địa phương
  struct tm *localTimeInfo = localtime(&currentTime);

  // In ra thông tin về thời gian ở múi giờ địa phương
  printf("Thoi gian hien tai theo gio dia phuong: %02d:%02d:%02d\n",
      localTimeInfo->tm_hour, localTimeInfo->tm_min, localTimeInfo->tm_sec);

  return 0;
}

Output:

Thoi gian hien tai theo gio dia phuong: 10:34:08

Trong ví dụ trên, mình sử dụng hàm localtime() để chuyển đổi thời gian hiện tại thành struct tm chứa thông tin chi tiết về thời gian ở múi giờ địa phương, sau đó in ra màn hình.

Cách sử dụng hàm localtime() trong C

Chuyển đổi timestamp thành struct tm:

 • Hàm localtime() thường được sử dụng để chuyển đổi timestamp (thời gian tính từ Unix Epoch) thành một struct tm chứa thông tin cụ thể về thời gian ở múi giờ địa phương.

Ví dụ: Chuyển đổi timestamp thành struct tm và hiển thị thông tin chi tiết về thời gian.

#include <stdio.h>
#include <time.h>

int main() {
  // Timestamp
  time_t timestamp = 1618167150;
  //Bài viết được đăng tại freetuts.net
  // Chuyển đổi timestamp thành struct tm ở múi giờ địa phương
  struct tm *localTimeInfo = localtime(&timestamp);

  // In ra thông tin chi tiết về thời gian
  printf("Thoi gian tu timestamp: %04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d\n",
      localTimeInfo->tm_year + 1900, localTimeInfo->tm_mon + 1, localTimeInfo->tm_mday,
      localTimeInfo->tm_hour, localTimeInfo->tm_min, localTimeInfo->tm_sec);

  return 0;
}

Output:

Thoi gian tu timestamp: 2021-04-11 02:32:30

Hiển thị thông tin thời gian cụ thể:

 • Hàm localtime() cung cấp thông tin chi tiết về thời gian như ngày, tháng, năm, giờ, phút và giây, cho phép hiển thị thông tin thời gian cụ thể cho người dùng hoặc lưu trữ trong các bản ghi nhật ký.

Xử lý thời gian trong các ứng dụng đồng hồ, lịch, v.v.:

 • Trong các ứng dụng đồng hồ, lịch và các ứng dụng liên quan đến thời gian, hàm localtime() có thể được sử dụng để hiển thị thời gian hiện tại cho người dùng hoặc để xử lý các sự kiện thời gian khác.

Lưu ý khi sử dụng hàm localtime() trong C

Sự phụ thuộc vào môi trường và cài đặt hệ thống:

 • Hàm localtime() phụ thuộc vào cài đặt múi giờ của hệ thống và có thể trả về kết quả khác nhau trên các máy tính khác nhau hoặc trong các môi trường khác nhau. Điều này có thể tạo ra những kết quả không nhất quán nếu ứng dụng của bạn chạy trên nhiều hệ thống.

Hạn chế trong việc xử lý thời gian đa múi:

 • Hàm localtime() không hỗ trợ xử lý thời gian đa múi. Điều này có nghĩa là nó không thể chuyển đổi một timestamp sang một struct tm ở một múi giờ khác ngoài múi giờ địa phương của hệ thống. Điều này có thể gây ra khó khăn trong việc xử lý thời gian cho các ứng dụng hoạt động trên nhiều múi giờ.

Hạn chế về độ chính xác và đồng bộ hóa thời gian:

 • Hàm localtime() có thể không đảm bảo độ chính xác và đồng bộ hóa thời gian giữa các ứng dụng hoặc trên các hệ thống khác nhau. Điều này có thể gây ra các vấn đề như sự không nhất quán trong việc hiển thị thời gian hoặc xử lý dữ liệu dựa trên thời gian.

Để giảm thiểu các vấn đề trên, cần phải cân nhắc kỹ khi sử dụng hàm localtime() và áp dụng các biện pháp phù hợp để đảm bảo tính chính xác và đồng nhất của thời gian trong ứng dụng của bạn.

Kết bài

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu về hàm localtime() trong ngôn ngữ lập trình C, một công cụ quan trọng để xử lý thời gian trong các ứng dụng. Mình đã hiểu cách sử dụng hàm này để chuyển đổi timestamp thành một struct tm chứa thông tin cụ thể về thời gian ở múi giờ địa phương.

Ngoài ra, mình cũng đã đi sâu vào ứng dụng thực tế của hàm localtime(), từ việc hiển thị thông tin thời gian cụ thể đến xử lý thời gian trong các ứng dụng như đồng hồ, lịch và nhiều ứng dụng khác.

Với hiểu biết về những điều này, bạn có thể sử dụng hàm localtime() một cách hiệu quả trong ứng dụng của mình, đảm bảo tính chính xác và đồng nhất của thời gian.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top