CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm strftime() trong C

Trong hàm này, strftime() nổi bật như một công cụ để định dạng thời gian theo các chuẩn chuỗi cụ thể. Trong bài này, mình sẽ đi vào việc tìm hiểu về hàm strftime() trong C. Mình sẽ tìm hiểu về cú pháp của hàm này, cách sử dụng nó để định dạng thời gian theo ý muốn, cùng với các ví dụ minh họa để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm này trong các ứng dụng thực tế.

Hãy cùng bắt đầu với freetuts.net tìm hiểu cách mà hàm strftime() có thể giúp mình quản lý và biểu diễn thời gian một cách linh hoạt và hiệu quả trong C.

Cú pháp của hàm strftime() trong C

Cú pháp của hàm strftime() trong ngôn ngữ lập trình C như sau:

size_t strftime(char *str, size_t maxsize, const char *format, const struct tm *timeptr);

Trong đó:

 • char *str: là con trỏ đến vị trí bắt đầu của mảng ký tự mà kết quả định dạng thời gian sẽ được sao chép.
 • size_t maxsize: là kích thước tối đa của mảng ký tự được trỏ bởi str, bao gồm cả ký tự null kết thúc chuỗi.
 • const char *format: là chuỗi định dạng thời gian mà bạn muốn sử dụng để định dạng thời gian được trỏ bởi timeptr.
 • const struct tm *timeptr: là con trỏ đến cấu trúc tm biểu diễn thời gian mà bạn muốn định dạng.

Hàm strftime() sẽ trả về số lượng ký tự được ghi vào mảng str nếu thành công, không tính ký tự null kết thúc chuỗi. Nếu không thể ghi đủ dữ liệu vào mảng str do kích thước không đủ, hàm sẽ trả về 0 và không làm thay đổi dữ liệu trong mảng str.

Cách sử dụng hàm strftime() trong C

Định dạng chuỗi của hàm strftime()

Hàm strftime() sử dụng chuỗi định dạng để xác định cách biểu diễn thời gian trong đầu ra. Chuỗi định dạng này có thể bao gồm các ký tự định dạng thời gian (ví dụ: %Y cho năm, %m cho tháng, %d cho ngày), cũng như các ký tự không phải định dạng thời gian (ví dụ: dấu cách, dấu gạch ngang).

Ví dụ về cách sử dụng hàm strftime() trong C

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng hàm strftime() để định dạng thời gian và lấy ngày tháng hiện tại:

#include <stdio.h>
#include <time.h>

int main() {
  // Khai báo một biến cấu trúc tm để lưu trữ thời gian hiện tại
  time_t rawtime;
  struct tm *timeinfo;
  char buffer[80];

  // Lấy thời gian hiện tại
  time(&rawtime);
  timeinfo = localtime(&rawtime);
  //Bài viết được đăng tại freetuts.net
  // Định dạng và sao chép thời gian vào buffer
  strftime(buffer, sizeof(buffer), "%Y-%m-%d %H:%M:%S", timeinfo);

  // Hiển thị thời gian đã định dạng
  printf("Thời gian hiện tại là: %s\n", buffer);

  return 0;
}

Output sẽ là ngày giờ hiện tại được định dạng theo định dạng "%Y-%m-%d %H:%M:%S":

Thời gian hiện tại là: 2024-04-13 15:30:00

Định dạng chuỗi trong hàm strftime() trong C

Các ký tự định dạng thời gian

Hàm strftime() sử dụng các ký tự định dạng để biểu diễn các thành phần của thời gian như năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây, v.v. Dưới đây là một số ký tự định dạng thời gian phổ biến:

 • %Y: Năm dưới dạng bốn chữ số (ví dụ: 2024).
 • %m: Tháng dưới dạng số (01 - 12).
 • %d: Ngày trong tháng (01 - 31).
 • %H: Giờ theo định dạng 24 giờ (00 - 23).
 • %M: Phút (00 - 59).
 • %S: Giây (00 - 59).

Ví dụ:

strftime(buffer, sizeof(buffer), "%Y-%m-%d %H:%M:%S", timeinfo); //Bài viết được đăng tại freetuts.net

Các ký tự định dạng ngày tháng

Ngoài các ký tự định dạng thời gian, hàm strftime() cũng hỗ trợ các ký tự định dạng để biểu diễn thông tin về ngày và tháng:

 • %a: Tên ngắn của thứ trong tuần (Sun, Mon, ..., Sat).
 • %A: Tên đầy đủ của thứ trong tuần (Sunday, Monday, ..., Saturday).
 • %b: Tên ngắn của tháng (Jan, Feb, ..., Dec).
 • %B: Tên đầy đủ của tháng (January, February, ..., December).
 • %d: Ngày trong tháng (01 - 31).

Ví dụ:

strftime(buffer, sizeof(buffer), "%A, %B %d, %Y", timeinfo); //Bài viết được đăng tại freetuts.net

Các ký tự định dạng tuần và năm

Để biểu diễn thông tin về tuần và năm, hàm strftime() cung cấp một số ký tự định dạng như sau:

 • %U: Số thứ tự của tuần trong năm, bắt đầu từ tuần đầu tiên có ít nhất một ngày là thứ hai (00 - 53).
 • %W: Số thứ tự của tuần trong năm, bắt đầu từ tuần đầu tiên có ít nhất một ngày là thứ hai (00 - 53).
 • %V: Số thứ tự của tuần trong năm, dựa trên chuẩn ISO 8601 (01 - 53).
 • %G: Năm ISO 8601.
 • %g: Hai chữ số cuối cùng của năm ISO 8601.

Ví dụ:

strftime(buffer, sizeof(buffer), "Tuần %U của năm %Y", timeinfo);//Bài viết được đăng tại freetuts.net
strftime(buffer, sizeof(buffer), "Tuần %V của năm %G", timeinfo);
strftime(buffer, sizeof(buffer), "Năm %G, Tuần %V", timeinfo); //Bài viết được đăng tại freetuts.net

Đây là một số ký tự định dạng phổ biến trong hàm strftime() để biểu diễn thông tin về thời gian, ngày tháng, tuần và năm.

Lưu ý khi sử dụng hàm strftime() trong C

Các lỗi phổ biến khi sử dụng hàm strftime()

 • Lỗi về kích thước buffer: Khi sử dụng hàm strftime(), cần chắc chắn rằng kích thước của buffer đủ lớn để chứa chuỗi kết quả. Nếu không, sẽ xảy ra lỗi ghi dữ liệu tràn buffer.
 • Không định dạng đúng chuỗi định dạng thời gian: Nếu chuỗi định dạng thời gian không đúng, hàm strftime() có thể không hoạt động đúng. Cần chắc chắn rằng chuỗi định dạng được sử dụng tuân thủ các quy tắc và ký tự định dạng đúng.
 • Sử dụng sai cấu trúc tm: Nếu sử dụng con trỏ timeptr trỏ đến một cấu trúc tm không được khởi tạo đúng cách hoặc không chứa thông tin thời gian hợp lệ, hàm strftime() có thể trả về kết quả không chính xác hoặc không mong đợi.

Cách xử lý các trường hợp đặc biệt khi sử dụng hàm strftime()

 • Kiểm tra kết quả trả về: Luôn kiểm tra giá trị trả về của hàm strftime() để đảm bảo rằng dữ liệu đã được định dạng thành công và không có lỗi xảy ra.
 • Kiểm tra buffer đủ lớn: Trước khi gọi hàm strftime(), nên kiểm tra kích thước của buffer và cân nhắc sử dụng hàm snprintf() hoặc các phương pháp khác để đảm bảo an toàn khi ghi dữ liệu vào buffer.
 • Kiểm tra cấu trúc tm: Đảm bảo rằng cấu trúc tm được sử dụng chứa thông tin thời gian hợp lệ trước khi truyền vào hàm strftime().

Việc chú ý đến các lưu ý trên và xử lý các trường hợp đặc biệt khi sử dụng hàm strftime() sẽ giúp bạn tránh được các lỗi phổ biến và đảm bảo tính chính xác và an toàn cho ứng dụng của mình.

Ví dụ về việc sử dụng hàm strftime() trong C

Định dạng ngày tháng trong ghi chú log

Trong ghi log, việc định dạng ngày tháng là một phần quan trọng để ghi lại thời gian mỗi sự kiện xảy ra. Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng hàm strftime() để định dạng ngày tháng trong ghi chú log:

#include <stdio.h>
#include <time.h>

void write_log(const char *message) {
  // Lấy thời gian hiện tại
  time_t rawtime;
  struct tm *timeinfo;
  time(&rawtime);
  timeinfo = localtime(&rawtime);
//Bài viết được đăng tại freetuts.net
  // Định dạng ngày tháng
  char timestamp[20];
  strftime(timestamp, sizeof(timestamp), "%Y-%m-%d %H:%M:%S", timeinfo);

  // Ghi vào file log
  FILE *file = fopen("logfile.txt", "a");
  fprintf(file, "[%s] %s\n", timestamp, message);
  fclose(file);
}
//Bài viết được đăng tại freetuts.net
int main() {
  // Ghi log
  write_log("This is a log message.");

  return 0;
}

Output:

Nội dung "This is a log message." được ghi vào file "logfile.txt" cùng với thời gian định dạng như sau: "[2024-04-13 15:30:00] This is a log message."

Hiển thị thời gian trên giao diện người dùng

Trong ứng dụng giao diện người dùng, việc hiển thị thời gian có thể được thực hiện một cách dễ dàng bằng cách sử dụng hàm strftime() để định dạng thời gian và hiển thị trên giao diện người dùng. Dưới đây là một ví dụ:

#include <stdio.h>
#include <time.h>

int main() {
  // Lấy thời gian hiện tại
  time_t rawtime;
  struct tm *timeinfo;
  time(&rawtime);
  timeinfo = localtime(&rawtime);
//Bài viết được đăng tại freetuts.net
  // Định dạng và hiển thị thời gian trên giao diện người dùng
  char timestamp[20];
  strftime(timestamp, sizeof(timestamp), "%Y-%m-%d %H:%M:%S", timeinfo);
  printf("Thời gian hiện tại là: %s\n", timestamp);

  return 0;
}

Output

Thời gian hiện tại là: 2024-04-13 03:52:52

Thời gian hiện tại được hiển thị trên giao diện người dùng với định dạng "2024-04-13 15:30:00".

Xuất ra các file báo cáo với định dạng thời gian tùy chỉnh

Trong các ứng dụng tạo báo cáo, việc xuất ra các file với thời gian được định dạng tùy chỉnh là một yêu cầu phổ biến. Dưới đây là một ví dụ:

#include <stdio.h>
#include <time.h>

void generate_report() {
  // Lấy thời gian hiện tại
  time_t rawtime;
  struct tm *timeinfo;
  time(&rawtime);
  timeinfo = localtime(&rawtime);
//Bài viết được đăng tại freetuts.net
  // Định dạng thời gian
  char filename[50];
  strftime(filename, sizeof(filename), "report_%Y%m%d_%H%M%S.txt", timeinfo);

  // Tạo file báo cáo
  FILE *file = fopen(filename, "w");
  fprintf(file, "Đây là nội dung của báo cáo.\n");
  fclose(file);
//Bài viết được đăng tại freetuts.net
  printf("Báo cáo đã được tạo với tên file: %s\n", filename);
}

int main() {
  // Tạo báo cáo và xuất ra file
  generate_report();

  return 0;
}

Output: Một file báo cáo mới được tạo với tên có định dạng "report_20240413_153000.txt".

Kết bài

Hàm strftime() trong C là một công cụ giúp định dạng và biểu diễn thời gian một cách linh hoạt và chính xác. Từ việc ghi log, hiển thị thời gian trên giao diện người dùng đến việc tạo các file báo cáo với định dạng thời gian tùy chỉnh, strftime() đóng vai trò quan trọng trong nhiều ứng dụng thực tế.

Qua các ví dụ minh họa, mình đã thấy cách sử dụng hàm strftime() để định dạng thời gian và áp dụng vào các tình huống khác nhau một cách linh hoạt. Việc hiểu và sử dụng đúng hàm strftime() không chỉ giúp chúng ta quản lý thời gian một cách hiệu quả mà còn mở ra nhiều cơ hội trong việc phát triển C.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top