CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm gmtime() trong C

Hàm gmtime() là một công cụ quan trọng trong việc xử lý thời gian trong các ứng dụng như hệ thống đăng nhập, ứng dụng web, hoặc bất kỳ ứng dụng nào cần đồng bộ hóa thời gian trên nhiều máy chủ và múi giờ khác nhau. Trong bài này, mình sẽ tìm hiểu chi tiết về cách sử dụng và các đặc điểm của hàm gmtime().

Cú pháp của hàm gmtime() trong C

Cú pháp tổng quát của hàm gmtime()

struct tm *gmtime(const time_t *timer);

Các tham số đầu vào của hàm gmtime()

 • timer: Con trỏ tới một biến kiểu time_t, chứa giá trị thời gian Epoch (số giây tính từ 00:00:00 UTC, ngày 1 tháng 1 năm 1970) mà bạn muốn chuyển đổi.

Giá trị trả về của hàm gmtime()

Hàm gmtime() trả về một con trỏ tới một cấu trúc struct tm, chứa thông tin về thời gian biểu diễn theo múi giờ UTC.

Ví dụ:

#include <stdio.h>
#include <time.h>

int main() {
  // Khai báo biến time_t lưu thời gian Epoch
  time_t now = time(NULL);
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  // Sử dụng hàm gmtime để chuyển đổi thời gian Epoch thành struct tm
  struct tm *timeinfo = gmtime(&now);

  // Hiển thị thông tin thời gian dưới dạng chuỗi
  printf("Thời gian hiện tại (UTC): %s", asctime(timeinfo));

  return 0;
}

Kết quả:

Thời gian hiện tại (UTC): Fri Apr 29 05:30:00 2022

Trong ví dụ trên, mình sử dụng hàm gmtime() để chuyển đổi thời gian hiện tại thành múi giờ UTC và sau đó hiển thị thông tin thời gian dưới dạng chuỗi ký tự sử dụng hàm asctime().

Cách sử dụng hàm gmtime() trong C

Sử dụng hàm gmtime() để chuyển đổi thời gian Epoch thành struct tm

#include <stdio.h>
#include <time.h>

int main() {
  // Khai báo biến time_t lưu thời gian Epoch
  time_t now = time(NULL);
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  // Sử dụng hàm gmtime để chuyển đổi thời gian Epoch thành struct tm
  struct tm *timeinfo = gmtime(&now);

  // Hiển thị thông tin thời gian dưới dạng chuỗi
  printf("Thời gian hiện tại (UTC): %s", asctime(timeinfo));

  return 0;
}

Kết quả:

Thời gian hiện tại (UTC): Fri Apr 29 05:30:00 2022

Trong ví dụ này, mình sử dụng hàm gmtime() để chuyển đổi thời gian hiện tại thành múi giờ UTC và sau đó hiển thị thông tin thời gian dưới dạng chuỗi ký tự sử dụng hàm asctime().

Xử lý các trường hợp đặc biệt

 • Hàm gmtime() không xử lý trường hợp thời gian âm hoặc không hợp lệ. Nếu timer trỏ đến một giá trị âm hoặc không hợp lệ, hàm sẽ trả về NULL. Do đó, việc xử lý các trường hợp này phụ thuộc vào kiểm tra trước khi sử dụng hàm gmtime().

Lưu ý khi sử dụng hàm gmtime() trong C

Các trường hợp đặc biệt cần chú ý khi chuyển đổi thời gian

 • Thời gian âm: Hàm gmtime() không xử lý các giá trị thời gian âm. Nếu biến time_t trỏ đến một giá trị âm, hàm sẽ trả về NULL.
 • Thời gian không hợp lệ: Nếu biến time_t trỏ đến một giá trị không hợp lệ, hàm cũng sẽ trả về NULL.

Ví dụ :

#include <stdio.h>
#include <time.h>

int main() {
  // Sử dụng hàm gmtime với thời gian âm
  time_t negativeTime = -1;
  struct tm *timeinfo1 = gmtime(&negativeTime);
  if (timeinfo1 == NULL) {
    printf("Thời gian âm: Không thể chuyển đổi.\n");
  }
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  // Sử dụng hàm gmtime với thời gian không hợp lệ
  time_t invalidTime = -9999999999; // Giả sử là một giá trị không hợp lệ
  struct tm *timeinfo2 = gmtime(&invalidTime);
  if (timeinfo2 == NULL) {
    printf("Thời gian không hợp lệ: Không thể chuyển đổi.\n");
  }

  return 0;
}

Kết quả:

Thời gian âm: Không thể chuyển đổi.
Thời gian không hợp lệ: Không thể chuyển đổi.

Hạn chế của hàm gmtime()

 • Hàm gmtime() chỉ chuyển đổi thời gian thành struct tm biểu diễn theo múi giờ UTC. Nếu bạn cần biểu diễn thời gian theo múi giờ địa phương hoặc một múi giờ khác, bạn cần sử dụng các hàm khác như localtime().

Ví dụ:

#include <stdio.h>
#include <time.h>
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  time_t now = time(NULL);
  struct tm *localTime = localtime(&now);
  printf("Thời gian hiện tại (múi giờ địa phương): %s", asctime(localTime));

  return 0;
}

Kết quả:

Thời gian hiện tại (múi giờ địa phương): Fri Apr 29 12:30:00 2022

Trong ví dụ này, mình sử dụng hàm localtime() để chuyển đổi thời gian hiện tại thành múi giờ địa phương và hiển thị nó dưới dạng chuỗi.

So sánh với các phương pháp khác trong C

So sánh với hàm localtime()

 • gmtime(): Chuyển đổi thời gian thành struct tm biểu diễn theo múi giờ UTC (Coordinated Universal Time).
 • localtime(): Chuyển đổi thời gian thành struct tm biểu diễn theo múi giờ địa phương.

Ví dụ:

#include <stdio.h>
#include <time.h>

int main() {
  time_t now = time(NULL);
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  // Sử dụng hàm gmtime()
  struct tm *gmTimeInfo = gmtime(&now);
  printf("Thời gian hiện tại (UTC): %s", asctime(gmTimeInfo));

  // Sử dụng hàm localtime()
  struct tm *localTimeInfo = localtime(&now);
  printf("Thời gian hiện tại (múi giờ địa phương): %s", asctime(localTimeInfo));

  return 0;
}

Kết quả:

Thời gian hiện tại (UTC): Fri Apr 29 05:30:00 2022
Thời gian hiện tại (múi giờ địa phương): Fri Apr 29 12:30:00 2022

So sánh với hàm UTC

 • Hàm gmtime() và UTC không phải là hai khái niệm có thể so sánh trực tiếp. UTC (Coordinated Universal Time) là một chuẩn thời gian quốc tế được xác định dựa trên ngày giờ tại Greenwich, Anh. Trong khi đó, gmtime() là một hàm trong C sử dụng để chuyển đổi thời gian thành struct tm biểu diễn theo múi giờ UTC.

Chú ý:

 • Hàm gmtime() có thể được sử dụng để lấy thời gian hiện tại theo múi giờ UTC, trong khi UTC là một chuẩn thời gian được sử dụng trên toàn thế giới.

Ví dụ về sử dụng hàm gmtime() trong C

Sử dụng hàm gmtime() để hiển thị thời gian dưới dạng chuỗi ký tự

#include <stdio.h>
#include <time.h>

int main() {
  // Lấy thời gian hiện tại
  time_t now = time(NULL);
  
  // Chuyển đổi thời gian thành struct tm biểu diễn theo múi giờ UTC
  struct tm *timeInfo = gmtime(&now);
  //Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  // Hiển thị thời gian dưới dạng chuỗi ký tự
  printf("Thời gian hiện tại (UTC): %s", asctime(timeInfo));
  
  return 0;
}

Output:

Thời gian hiện tại (UTC): Fri Jan 28 12:00:00 2022

Áp dụng hàm gmtime() trong việc xử lý dữ liệu thời gian trên Internet

Trên Internet, thời gian thường được truyền đi dưới dạng các số giây kể từ thời điểm Epoch (1/1/1970, 00:00:00 UTC). Để xử lý và hiển thị thời gian này, ta có thể sử dụng hàm gmtime() để chuyển đổi số giây này thành struct tm biểu diễn theo múi giờ UTC, sau đó có thể tùy ý hiển thị hoặc xử lý dữ liệu thời gian như cần.

#include <stdio.h>
#include <time.h>

// Hàm chuyển đổi số giây thành chuỗi ký tự thời gian
void printTimeFromSeconds(long seconds) {
  struct tm *timeInfo = gmtime(&seconds);
  printf("Thời gian từ số giây (UTC): %s", asctime(timeInfo));
}
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  long seconds = 1643340043; // Số giây từ Epoch (28/1/2022, 12:40:43 UTC)
  printTimeFromSeconds(seconds);
  
  return 0;
}

Output:

Thời gian từ số giây (UTC): Fri Jan 28 12:40:43 2022

Kết bài

Trên đây, mình đã tìm hiểu về hàm gmtime() trong C, một trong những hàm quan trọng để xử lý thời gian. Mình cũng đã tìm hiểu qua cú pháp, tham số, giá trị trả về của hàm, cũng như cách sử dụng và các ví dụ minh họa.

Hàm gmtime() không chỉ giúp chuyển đổi thời gian từ số giây kể từ Epoch sang cấu trúc thời gian struct tm biểu diễn theo múi giờ UTC, mà còn hữu ích trong nhiều ứng dụng thực tế như hiển thị thời gian trên Internet, xử lý dữ liệu thời gian và nhiều hơn nữa.

Hy vọng qua bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ về cách sử dụng hàm gmtime() trong C.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top