CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm time() trong C

Việc đo lường thời gian thực thi của các chương trình, xử lý thời gian dựa trên timestamp, hay thậm chí là đồng bộ hóa thời gian giữa các thiết bị đều là những nhiệm vụ cần thiết và thường xuyên gặp. Trong C, thư viện time.h cung cấp một loạt các hàm để làm việc với thời gian. Trong đó, hàm time() là một trong những hàm cơ bản nhất, cho phép lấy thời gian hiện tại của hệ thống.

Trong bài này, mình sẽ tìm hiểu sâu hơn về hàm time() trong C, bao gồm cách hoạt động của nó, ứng dụng thực tế và những hạn chế khi sử dụng. Hãy cùng tìm hiểu cùng freetuts.net nhé!

Hàm time() trong C

Hàm time() trong ngôn ngữ lập trình C được sử dụng để lấy thời gian hiện tại của hệ thống. Thời gian được trả về bởi hàm này được biểu diễn dưới dạng số giây tính từ một thời điểm cố định trước đó (thường là 00:00:00 UTC, 1 tháng 1 năm 1970), còn được gọi là Unix Epoch.

Cú pháp

time_t time(time_t *timer);

Tham số:

 • timer: Một con trỏ tới một biến kiểu time_t để lưu trữ thời gian trả về. Đối số này có thể bị bỏ qua bằng cách truyền giá trị NULL.

Mô tả hoạt động

 • Hàm time() lấy thời gian hiện tại của hệ thống và trả về số giây tính từ Unix Epoch.
 • Nếu đối số timer không phải là NULL, thì giá trị trả về của hàm cũng sẽ được gán cho *timer.

Ví dụ hàm time() trong C

#include <stdio.h>
#include <time.h>

int main() {
  // Khai báo biến để lưu trữ thời gian
  time_t currentTime;

  // Lấy thời gian hiện tại
  time(&currentTime);
  //Bài viết được đăng tại freetuts.net
  // In ra thời gian hiện tại
  printf("Thoi gian hien tai: %ld\n", currentTime);

  return 0;
}

Trong ví dụ trên, mình sử dụng hàm time() để lấy thời gian hiện tại và in ra số giây tính từ Unix Epoch.

Cách sử dụng hàm time() trong C

Đo thời gian thực hiện của chương trình

 • Hàm time() thường được sử dụng để đo thời gian thực hiện của một phần của chương trình hoặc toàn bộ chương trình. Bằng cách lấy thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc của một khối mã, chúng ta có thể tính toán thời gian thực hiện và đánh giá hiệu suất của chương trình.

Ví dụ: Đo thời gian thực hiện của một vòng lặp đơn giản.

#include <stdio.h>
#include <time.h>

int main() {
  // Lấy thời điểm bắt đầu
  time_t start = time(NULL);

  // Vòng lặp đơn giản
  for (int i = 0; i < 1000000; ++i) {
    // Do nothing
  }

  // Lấy thời điểm kết thúc
  time_t end = time(NULL);

  // Tính thời gian thực hiện
  double elapsed = difftime(end, start);
  //Bài viết được đăng tại freetuts.net
  printf("Thoi gian thuc hien: %.2f giay\n", elapsed);

  return 0;
}

Output:

Thoi gian thuc hien: 0.00 giay

Tạo timestamp cho các sự kiện

 • Hàm time() cũng được sử dụng để tạo ra timestamp cho các sự kiện, tức là biểu diễn thời gian hiện tại dưới dạng số giây tính từ Unix Epoch. Các timestamp có thể được sử dụng để ghi nhật ký sự kiện, xác định thứ tự của các sự kiện, v.v.

Xử lý thời gian trong các ứng dụng đồng hồ, lịch, v.v.

 • Trong các ứng dụng đồng hồ, lịch và các ứng dụng liên quan đến thời gian, hàm time() được sử dụng để lấy thời gian hiện tại và hiển thị nó cho người dùng.

Ví dụ: Hiển thị thời gian hiện tại dưới dạng định dạng chuẩn.

#include <stdio.h>
#include <time.h>

int main() {
  // Lấy thời gian hiện tại
  time_t currentTime = time(NULL);

  // Chuyển đổi thời gian thành cấu trúc tm
  struct tm *localTime = localtime(&currentTime);
  //Bài viết được đăng tại freetuts.net
  // Hiển thị thời gian dưới dạng chuỗi
  printf("Thoi gian hien tai: %s", asctime(localTime));

  return 0;
}

Output:

Thoi gian hien tai: Sun Apr 3 18:15:31 2022

Lưu ý khi sử dụng hàm time() trong C

Định dạng và kiểu dữ liệu trả về

 • Hàm time() trả về thời gian hiện tại dưới dạng số giây tính từ Unix Epoch. Kiểu dữ liệu trả về của hàm này là time_t, một kiểu dữ liệu nguyên có kích thước thích hợp để lưu trữ thời gian tính từ mốc Unix Epoch.

Sự cố với hệ thống đồng bộ thời gian

 • Trong một số trường hợp, đặc biệt là khi sử dụng trên các hệ thống phân tán hoặc hệ thống không đồng bộ thời gian, hàm time() có thể trả về thời gian không chính xác. Điều này có thể gây ra sự không nhất quán trong việc đo thời gian hoặc xử lý dữ liệu dựa trên thời gian.

Hạn chế của hàm time() trong môi trường đa luồng

 • Trong môi trường đa luồng, việc sử dụng hàm time() có thể dẫn đến vấn đề về đồng bộ hóa thời gian giữa các luồng. Nếu nhiều luồng cùng gọi hàm time() cùng một lúc, thì thời gian trả về có thể không nhất quán giữa chúng, gây ra các lỗi hoặc kết quả không mong muốn.

Để tránh các vấn đề trên, cần cân nhắc kỹ khi sử dụng hàm time() và áp dụng các biện pháp phù hợp để đảm bảo tính chính xác và đồng nhất của thời gian trong ứng dụng của bạn.

Kết bài

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu về hàm time() trong ngôn ngữ lập trình C, một công cụ quan trọng để làm việc với thời gian trong các ứng dụng. Mình đã đào sâu vào cú pháp, tham số và cách hoạt động của hàm này. Đồng thời, cũng đã xem xét các ứng dụng thực tế của nó, từ việc đo thời gian thực hiện của chương trình đến việc xử lý thời gian trong các ứng dụng đồng hồ, lịch và nhật ký sự kiện.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng việc làm việc với thời gian có thể gặp phải một số hạn chế và vấn đề như định dạng dữ liệu, đồng bộ hóa thời gian trên các hệ thống không đồng bộ và vấn đề về đa luồng. Do đó, khi sử dụng hàm time(), cần phải xem xét và áp dụng các biện pháp phù hợp để đảm bảo tính chính xác và đồng nhất của thời gian trong ứng dụng của bạn.

Hy vọng rằng thông qua bài viết của freetuts.net này, bạn đã có cái nhìn tổng quan về cách sử dụng hàm time() trong C và sẽ áp dụng nó một cách hiệu quả trong công việc lập trình của mình.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top