CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm difftime() trong C

Trong thư viện time.h, hàm difftime() nổi bật như một công cụ hữu ích để tính toán sự chênh lệch giữa hai thời điểm. Việc hiểu rõ về hàm này không chỉ giúp mình quản lý thời gian một cách hiệu quả, mà còn mở ra cánh cửa cho nhiều ứng dụng thú vị trong lập trình C.

Trong bài này, mình sẽ đi vào tìm hiểu về hàm difftime(), từ cách nó hoạt động đến cách sử dụng hiệu quả nhất trong các dự án lập trình C. Hãy cùng freetuts.net tìm hiểu những tính năng mà hàm này mang lại.

Cú pháp của hàm difftime() trong C

Cú pháp của hàm difftime() trong ngôn ngữ lập trình C khá đơn giản. Dưới đây là cú pháp cơ bản của hàm difftime() :

double difftime(time_t time1, time_t time0);

Trong đó:

 • time_t time1 là tham số thời điểm sau.
 • time_t time0 là tham số thời điểm trước.

Hàm difftime() sẽ tính toán và trả về số giây chênh lệch giữa hai thời điểm được chỉ định, tức là thời điểm sau time1 và thời điểm trước time0. Giá trị trả về là một số thực kiểu double, biểu diễn số giây chênh lệch giữa hai thời điểm.

Cách sử dụng hàm difftime() trong C

Tham số của hàm difftime()

 • Tham số thứ nhất (time_t time1): Thời điểm sau mà bạn muốn tính toán.
 • Tham số thứ hai (time_t time0): Thời điểm trước mà bạn muốn tính toán.

Giá trị trả về của hàm difftime()

 • Giá trị trả về là một số thực kiểu double, biểu diễn số giây chênh lệch giữa hai thời điểm time1 và time0.

Ví dụ về cách sử dụng hàm difftime()

Để minh họa cách sử dụng hàm difftime(), mình sẽ tạo một ví dụ đơn giản về tính toán khoảng thời gian giữa hai thời điểm.

#include <stdio.h>
#include <time.h>

int main() {
  // Khai báo hai biến thời điểm
  time_t time1, time0;
  double seconds;
  //Bài viết được đăng tại freetuts.net
  // Lấy thời điểm hiện tại
  time(&time0);

  // Giả sử có một hành động mất thời gian
  printf("Vui lòng đợi 5 giây...\n");
  sleep(5);

  // Lấy thời điểm hiện tại sau khi hành động đã hoàn thành
  time(&time1);
  //Bài viết được đăng tại freetuts.net
  // Tính toán số giây chênh lệch giữa hai thời điểm
  seconds = difftime(time1, time0);

  // Hiển thị kết quả
  printf("Khoảng thời gian đã trôi qua: %.2f giây\n", seconds);

  return 0;
}

Trong ví dụ này:

 • Mình sử dụng time() để lấy thời điểm hiện tại trước khi bắt đầu một hành động.
 • Sau đó, ta sử dụng sleep(5) để giả định rằng hành động này mất 5 giây.
 • Tiếp theo,lấy lại thời điểm hiện tại và sử dụng hàm difftime() để tính toán số giây đã trôi qua giữa hai thời điểm.
 • Cuối cùng, hiển thị kết quả.

Output sẽ là:

Vui lòng đợi 5 giây...
Khoảng thời gian đã trôi qua: 5.00 giây

So sánh hàm difftime() với các hàm khác trong C

So sánh với hàm time()

 • Hàm time() được sử dụng để lấy thời điểm hiện tại và trả về số giây kể từ thời điểm Epoch (00:00:00 UTC, ngày 1 tháng 1 năm 1970).
 • Trong khi đó, hàm difftime() được sử dụng để tính toán khoảng thời gian chênh lệch giữa hai thời điểm, không nhất thiết phải là thời điểm hiện tại và thời điểm Epoch.

So sánh với hàm difftime()

 • Hàm difftime() tính toán và trả về số giây chênh lệch giữa hai thời điểm đã cho.
 • Trong khi đó, hàm time() trả về thời điểm hiện tại.

So sánh với các hàm thời gian khác trong thư viện time.h

 • mktime(): Hàm này chuyển đổi một cấu trúc tm biểu diễn thời gian thành một giá trị thời gian kiểu time_t.
 • gmtime() localtime(): Được sử dụng để chuyển đổi thời gian từ kiểu time_t sang cấu trúc tm biểu diễn thời gian dựa trên múi giờ địa phương hoặc UTC.
 • strftime(): Dùng để chuyển đổi thời gian từ cấu trúc tm sang chuỗi ký tự theo định dạng đã cho.
 • difftime(): So sánh với các hàm này, hàm difftime() tập trung vào việc tính toán chênh lệch giữa hai thời điểm cụ thể, trong khi các hàm khác chủ yếu liên quan đến việc biến đổi và định dạng thời gian.

Tổng quan, hàm difftime() là một công cụ đặc biệt được thiết kế để tính toán sự chênh lệch giữa hai thời điểm, còn các hàm khác trong thư viện time.h tập trung vào các tác vụ khác như biến đổi và định dạng thời gian.

Ví dụ về việc sử dụng hàm difftime() trong C

Tính thời gian chênh lệch giữa hai sự kiện

Trong nhiều trường hợp, chúng ta cần tính toán khoảng thời gian giữa hai sự kiện như thời gian bắt đầu và kết thúc một công việc. Dưới đây là một ví dụ về việc tính thời gian chênh lệch giữa hai sự kiện:

#include <stdio.h>
#include <time.h>

int main() {
  // Khai báo hai biến thời điểm
  time_t start_time, end_time;
  double duration;
   //Bài viết được đăng tại freetuts.net
  // Lấy thời điểm bắt đầu công việc
  time(&start_time);

  // Thực hiện công việc mất thời gian
  // Ví dụ: Một vòng lặp mất thời gian
  for (int i = 0; i < 1000000; ++i) {
    // Do nothing
  }

  // Lấy thời điểm kết thúc công việc
  time(&end_time);

  // Tính toán thời gian đã trôi qua
  duration = difftime(end_time, start_time);
  //Bài viết được đăng tại freetuts.net
  // Hiển thị kết quả
  printf("Thời gian thực hiện công việc: %.2f giây\n", duration);

  return 0;
}

Output:

Thời gian thực hiện công việc: 0.00 giây

Đo độ dài của một quá trình

Trong các ứng dụng như đo độ trễ của một quá trình, việc sử dụng hàm difftime() là cần thiết để tính toán thời gian mất đi giữa hai sự kiện quan trọng.

Ứng dụng trong việc đo thời gian thực hiện của một chương trình

Hàm difftime() cũng có thể được sử dụng để đo thời gian thực hiện của một chương trình hoặc một phần của chương trình. Bằng cách lấy thời điểm bắt đầu và kết thúc thực hiện một nhiệm vụ, chúng ta có thể tính toán tổng thời gian mà chương trình hoặc phần đó mất để thực hiện.

Qua các ví dụ trên, mình có thể thấy rằng hàm difftime() rất hữu ích trong việc tính toán và đo lường thời gian giữa các sự kiện trong các ứng dụng thực tế.

Kết bài

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu về hàm difftime() trong C, một công cụ quan trọng để tính toán khoảng thời gian giữa hai thời điểm. Mình đã tìm hiểu cách sử dụng hàm này để tính toán khoảng cách thời gian giữa hai timestamp, cũng như cách sử dụng nó trong các ứng dụng thực tế như đo thời gian thực hiện của các hoạt động, định thời gian các sự kiện, và nhiều ứng dụng khác.

Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đã có cái nhìn rõ ràng hơn về hàm difftime() và sẽ tận dụng được tính năng của nó trong các dự án lập trình của mình.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top