BẮT ĐẦU
CĂN BẢN
KIỂU DỮ LIỆU
CONTROL FLOW
FUNCTION
EXCEPTION
OOP
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thao tác với chuỗi trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách khai báo và xử lý chuỗi String trong Kotlin. Mặc dù đây là kiến thức căn bản nhưng ít nhất bạn cũng phải biết một vài thao tác xử lý chuỗi trong Kotlin.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

String là một chuỗi các ký tự. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem cách khai báo, sử dụng và thao tác các chuỗi - String trong Kotlin.

1. Khai báo một chuỗi trong Kotlin

Có rất nhiều cách chúng ta có thể định nghĩa một Chuỗi trong Kotlin. Hãy xem ví dụ sau, ở đây chúng ta khai báo hai Immutable String là website & longString, khai báo hai mutable là name & lName. Ví dụ này cũng cho thấy một cách nối chuỗi đơn giản, bạn có thể đọc thêm [refer String trong Kotlin].

/**
 * created by Chaitanya for Beginnersbook.com
 */
package beginnersbook

fun main(args : Array<String>){

  /**
   * These Strings are Immutable which
   * means they are read-only and
   * unchangeable
   */
  val website = "BeginnersBook"

  /**
   * This is how we declare long strings
   */
  val longString = """Welcome to
    Beginnersbook.com"""


  /**
   * Mutable Strings
   */
  var name = "Chaitanya"
  var lName = "Singh"
  name = name + " " + lName
  println("Name is: $name")
}

OUTPUT:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2 kotlin string jpg

2. Lấy độ dài của chuỗi trong Kotlin

Hãy xem cách chúng ta có thể nhận được độ dài của Chuỗi trong Kotlin.

Trong ví dụ sau, chúng ta có String FirstName và chúng ta hiển thị độ dài của chuỗi này.

/**
 * created by Chaitanya for Beginnersbook.com
 */
package beginnersbook

fun main(args : Array<String>){

  var firstName = "Chaitanya"

  /**
   * String interpolation
   */
  println("String Length: ${firstName.length}")

  /**
   * Or you can display like this
   */
  println("String Length: " + firstName.length)
}

OUTPUT:

String Length: 9
String Length: 9

3. So Sánh trong Kotlin

Hãy lấy một ví dụ trong đó chúng ta so sánh hai Chuỗi trong Kotlin. Có hai cách để so sánh Chuỗi, sử dụng phương thức equals () hoặc sử dụng phương thức compareTo().

/**
 * created by Chaitanya for Beginnersbook.com
 */
package beginnersbook

fun main(args : Array<String>){

  var str1 = "BeginnersBook"
  var str2 = "beginnersbook"

  /**
   * true if equals, otherwise false
   */
  println("String Equals? : ${str1.equals(str2)}")

  /**
   * 0 if equals, otherwise false
   */
  println("String Equals? : ${str1.compareTo(str2)}")
}

3 kotlin string compare jpg

4. Truy cập ký tự trong một chuỗi tại một chỉ mục cụ thể

Chúng ta có thể lấy một ký tự từ một chỉ mục cụ thể trong một chuỗi bằng phương thức get () tương đương với [phương thức charAt () của Java]

/**
 * created by Chaitanya for Beginnersbook.com
 */
package beginnersbook

fun main(args : Array<String>){

  var str = "BeginnersBook"

  println("3rd Index: ${str.get(3)}")

  /**
   * Another way of doing the same
   * This is the recommended way
   */
  println("3rd Index: ${str[3]}")
}

OUTPUT:

3rd Index: i
3rd Index: i

5. Chuỗi con

Chúng ta có thể hiển thị một chuỗi con trong Kotlin bằng phương thức subSequence (). Kotlin cung cấp cho chúng ta fromIndextoIndex trong phương thức SubSequence (fromIndex, toIndex) trong đó chuỗi bắt đầu từ fromIndex đến toIndex

/**
 * created by Chaitanya for Beginnersbook.com
 */
package beginnersbook

fun main(args : Array<String>){

  var str = "BeginnersBook"

  /**
   * Here fromIndex is inclusive and
   * toIndex is exclusive which means
   * 5th index char will not be included
   */
  println("Index from 2 to 5: " +
  str.subSequence(2,5))
}

OUTPUT:

Index from 2 to 5: gin

6. Kiểm tra xem Chuỗi có chứa Chuỗi khác không

Chúng ta có thể sử dụng phương contains() để kiểm tra xem chuỗi đã cho có chứa chuỗi đã chỉ định hay không. Hãy lấy một ví dụ để hiểu cách sử dụng contains()

/**
 * created by Chaitanya for Beginnersbook.com
 */
package beginnersbook

fun main(args : Array<String>){

  var str = "beginnersbook.com"

  println("Contains .com: ${str.contains(".com")}")
}

4 kotlin string contains jpg

Cùng chuyên mục:

Hàm Lambda trong Kotlin

Hàm Lambda trong Kotlin

Hàm Lambda còn được gọi là hàm ẩn danh vì nó không có tên.

Tham số function trong Kotlin

Tham số function trong Kotlin

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu tham số mặc định và cách…

Đệ quy trong Kotlin

Đệ quy trong Kotlin

Ở bài trước chúng ta đã học xong cách tạo function, vậy thì trong bài…

Function trong Kotlin

Function trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ học một khái niệm mới, đó là function trong…

Lệnh break trong Kotlin

Lệnh break trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh break trong Kotlin

Lệnh continue trong Kotlin

Lệnh continue trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ học lệnh continue trong Kotlin,

Vòng lặp do-while trong Kotlin

Vòng lặp do-while trong Kotlin

Vòng lặp While trong Kotlin

Vòng lặp While trong Kotlin

Vòng lặp For trong Kotlin

Vòng lặp For trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về vòng lặp For

Lệnh When trong Kotlin

Lệnh When trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ học lệnh When trong Kotlin

Lệnh if .. else trong Kotlin

Lệnh if .. else trong Kotlin

Trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, chúng ta cần các câu lệnh điều…

Ranges trong Kotlin

Ranges trong Kotlin

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tính năng rất hay của…

Mảng (Array) trong Kotlin

Mảng (Array) trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một kiểu dữ liệu rất quan trọng…

Ghi chú (comment) trong Kotlin

Ghi chú (comment) trong Kotlin

Toán tử Kotlin – Arithmetic, Assignment, Unary, Logical

Toán tử Kotlin – Arithmetic, Assignment, Unary, Logical

Trong bài này, ta sẽ tìm hiểu các loại toán tử có sẵn trong Kotlin…

Kotlin - Lấy dữ liệu bằng hàm readLine()

Kotlin - Lấy dữ liệu bằng hàm readLine()

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem cách lấy Input(đầu vào) từ người dùng(User)…

Kotlin - Type Casting - chuyển đổi kiểu dữ liệu

Kotlin - Type Casting - chuyển đổi kiểu dữ liệu

Type Casting là quá trình chuyển đổi từ loại dữ liệu sang loại dữ liệu…

Biến và Kiểu dữ liệu trong Kotlin

Biến và Kiểu dữ liệu trong Kotlin

Kotlin Keywords, Soft Keywords và Identifiers

Kotlin Keywords, Soft Keywords và Identifiers

Có một số từ nhất định trong Kotlin có ý nghĩa đặc biệt và không…

Chương trình Kotlin đầu tiên - Hello world

Chương trình Kotlin đầu tiên - Hello world

Chúng ta hãy cũng viết một chương trình Kotlin đơn giản để hiển thị thông…

Top