BẮT ĐẦU
CĂN BẢN
KIỂU DỮ LIỆU
CONTROL FLOW
FUNCTION
EXCEPTION
OOP
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Vòng lặp For trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về vòng lặp For. Vòng lặp for trong Kotlin đóng vai trò rất quan trọng, nó là vòng lặp được sử dụng nhiều nhất trong tất cả những loại vòng lặp của Kotlin.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Vòng lặp for trong Kotlin được sử dụng để lặp hoặc quay vòng qua các phần tử của [array], [ranges], [collections], v.v.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng vòng lặp trong Kotlin với qua các ví dụ khác nhau.

1. Ví dụ đơn giản của vòng lặp For trong Kotlin

Trong ví dụ sau, chúng ta lặp lại một ranges số nguyên bằng vòng lặp for.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

/**
 * created by Chaitanya for Beginnersbook.com
 */

package beginnersbook

fun main(args : Array<String>){

  for(n in 10..15){
    println("Loop: $n")
  }
}

OUTPUT:

12 Kotlin for loop jpg

2. Kotlin - For loop sử dụng Array

Trong ví dụ sau, chúng ta khai báo một mảng myArray và hiển thị các phần tử của mảng bằng vòng lặp for.

package beginnersbook

fun main(args : Array<String>){

  val myArray = arrayOf("ab", "bc", "cd", "da")
  for (str in myArray){
    println(str)
  }
}

OUTPUT:

ab
bc
cd
da

3. Dùng vòng lặp for để lặp qua các phần tử của Array

Chúng ta cũng có thể sử dụng các chỉ mục mảng để lặp lại mảng.

/**
 * created by Chaitanya for Beginnersbook.com
 */

package beginnersbook

fun main(args : Array<String>){

  val myArray = arrayOf("Steve", "Robin", "Kate", "Lucy")
  for (n in myArray.indices){
    println("myArray[$n]: ${myArray[n]}")
  }
}

OUTPUT:

13 kotlin array collections jpg

4. Hàm withIndex() trong vòng lặp For

Trong ví dụ trên, chúng ta đã lặp qua mảng bằng các chỉ mục của mảng. Một cách khác để làm điều tương tự là sử dụng hàm withIndex().

package beginnersbook

fun main(args : Array<String>){

  val myArray = arrayOf("Steve", "Robin", "Kate", "Lucy")
  for((index, value) in myArray.withIndex()){
    println("Value at Index $index is: $value")
  }
}

OUTPUT:

Value at Index 0 is: Steve
Value at Index 1 is: Robin
Value at Index 2 is: Kate
Value at Index 3 is: Lucy

Như vậy là bạn đã được học cách sử dụng vòng lặp for trong Kotlin và nhiều thao tác liên quan đến nó.

Cùng chuyên mục:

Hàm Lambda trong Kotlin

Hàm Lambda trong Kotlin

Hàm Lambda còn được gọi là hàm ẩn danh vì nó không có tên.

Tham số function trong Kotlin

Tham số function trong Kotlin

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu tham số mặc định và cách…

Đệ quy trong Kotlin

Đệ quy trong Kotlin

Ở bài trước chúng ta đã học xong cách tạo function, vậy thì trong bài…

Function trong Kotlin

Function trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ học một khái niệm mới, đó là function trong…

Lệnh break trong Kotlin

Lệnh break trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh break trong Kotlin

Lệnh continue trong Kotlin

Lệnh continue trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ học lệnh continue trong Kotlin,

Vòng lặp do-while trong Kotlin

Vòng lặp do-while trong Kotlin

Vòng lặp While trong Kotlin

Vòng lặp While trong Kotlin

Lệnh When trong Kotlin

Lệnh When trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ học lệnh When trong Kotlin

Lệnh if .. else trong Kotlin

Lệnh if .. else trong Kotlin

Trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, chúng ta cần các câu lệnh điều…

Ranges trong Kotlin

Ranges trong Kotlin

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tính năng rất hay của…

Mảng (Array) trong Kotlin

Mảng (Array) trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một kiểu dữ liệu rất quan trọng…

Thao tác với chuỗi trong Kotlin

Thao tác với chuỗi trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách khai báo và xử lý chuỗi…

Ghi chú (comment) trong Kotlin

Ghi chú (comment) trong Kotlin

Toán tử Kotlin – Arithmetic, Assignment, Unary, Logical

Toán tử Kotlin – Arithmetic, Assignment, Unary, Logical

Trong bài này, ta sẽ tìm hiểu các loại toán tử có sẵn trong Kotlin…

Kotlin - Lấy dữ liệu bằng hàm readLine()

Kotlin - Lấy dữ liệu bằng hàm readLine()

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem cách lấy Input(đầu vào) từ người dùng(User)…

Kotlin - Type Casting - chuyển đổi kiểu dữ liệu

Kotlin - Type Casting - chuyển đổi kiểu dữ liệu

Type Casting là quá trình chuyển đổi từ loại dữ liệu sang loại dữ liệu…

Biến và Kiểu dữ liệu trong Kotlin

Biến và Kiểu dữ liệu trong Kotlin

Kotlin Keywords, Soft Keywords và Identifiers

Kotlin Keywords, Soft Keywords và Identifiers

Có một số từ nhất định trong Kotlin có ý nghĩa đặc biệt và không…

Chương trình Kotlin đầu tiên - Hello world

Chương trình Kotlin đầu tiên - Hello world

Chúng ta hãy cũng viết một chương trình Kotlin đơn giản để hiển thị thông…

Top