BẮT ĐẦU
CĂN BẢN
KIỂU DỮ LIỆU
CONTROL FLOW
FUNCTION
EXCEPTION
OOP
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Vòng lặp While trong Kotlin

Trong bài này chung ta sẽ tìm hiểu vòng lặp while trong Kotlin. Vòng lặp While được sử dụng để lặp lại một khối mã liên tục miễn là điều kiện đã cho trả về true. Ngược lại sẽ dừng nếu điều kiện trả về false.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng vòng lặp while thông qua những ví dụ.

1. Ví dụ vòng lặp While đơn giản trong Kotlin

Trong ví dụ sau, chúng ta sẽ hiển thị giá trị từ 10 về 5 bằng vòng lặp while. Điểm quan trọng cần lưu ý ở đây là biến đếm, chính là biến num trong, đối với vòng tăng dần, giá trị biến đếm sẽ tăng để đáp ứng điều kiện đã cho và đối với vòng lặp giảm dần, giá trị biến đếm sẽ giảm trong mỗi lần lặp giống như chúng ta làm ở ví dụ sau đây.

/**
 * created by Chaitanya for Beginnersbook.com
 */

package beginnersbook

fun main(args : Array<String>){

  var num = 10

  while(num>=5){
    println("Loop: $num")
    num--
  }
}

OUTPUT:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

14 kotlin while loop jpg

2. Vòng lặp for vô hạn trong Kotlin

Nếu điều kiện được chỉ định trong vòng lặp while không bao giờ trả về false thì vòng lặp sẽ không bao giờ dừng, như vậy được gọi là vòng lặp vô hạn . Chúng ta luôn luôn nên tránh tình huống như vậy trong khi viết code. Hãy xem một vài ví dụ về vòng lặp while vô hạn.

Vì điều kiện luôn đúng nên vòng lặp sẽ lặp lại vô hạn.

while (true){ 
  println("loop") 
}

Trong vòng lặp while này, chúng ta tăng số đếm của biến đếm, giá trị ban đầu của biến đếm là 10 và chúng ta tăng nó trên mỗi lần lặp, điều đó có nghĩa là điều kiện được chỉ định num> = 5 sẽ luôn đúng và vòng lặp sẽ không bao giờ dừng.

var num = 10

while(num>=5){
  println("Loop: $num")
  num++
}

Vòng lặp sau đây cũng là một vòng lặp vô hạn vì chúng ta đang giảm giá trị của biến num cho nên điều kiện luôn đúng, điều đó có nghĩa là điều kiện num <= 10 sẽ luôn được thỏa mãn.

var num = 5

while(num<=10){
  println("Loop: $num")
  num--
}

Trên là cách sử dụng vòng lặp for trong Kotlin, bạn hãy xem những ví dụ để biết cú pháp cũng như những tình huống thường gặp.

Cùng chuyên mục:

Hàm Lambda trong Kotlin

Hàm Lambda trong Kotlin

Hàm Lambda còn được gọi là hàm ẩn danh vì nó không có tên.

Tham số function trong Kotlin

Tham số function trong Kotlin

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu tham số mặc định và cách…

Đệ quy trong Kotlin

Đệ quy trong Kotlin

Ở bài trước chúng ta đã học xong cách tạo function, vậy thì trong bài…

Function trong Kotlin

Function trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ học một khái niệm mới, đó là function trong…

Lệnh break trong Kotlin

Lệnh break trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh break trong Kotlin

Lệnh continue trong Kotlin

Lệnh continue trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ học lệnh continue trong Kotlin,

Vòng lặp do-while trong Kotlin

Vòng lặp do-while trong Kotlin

Vòng lặp For trong Kotlin

Vòng lặp For trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về vòng lặp For

Lệnh When trong Kotlin

Lệnh When trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ học lệnh When trong Kotlin

Lệnh if .. else trong Kotlin

Lệnh if .. else trong Kotlin

Trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, chúng ta cần các câu lệnh điều…

Ranges trong Kotlin

Ranges trong Kotlin

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tính năng rất hay của…

Mảng (Array) trong Kotlin

Mảng (Array) trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một kiểu dữ liệu rất quan trọng…

Thao tác với chuỗi trong Kotlin

Thao tác với chuỗi trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách khai báo và xử lý chuỗi…

Ghi chú (comment) trong Kotlin

Ghi chú (comment) trong Kotlin

Toán tử Kotlin – Arithmetic, Assignment, Unary, Logical

Toán tử Kotlin – Arithmetic, Assignment, Unary, Logical

Trong bài này, ta sẽ tìm hiểu các loại toán tử có sẵn trong Kotlin…

Kotlin - Lấy dữ liệu bằng hàm readLine()

Kotlin - Lấy dữ liệu bằng hàm readLine()

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem cách lấy Input(đầu vào) từ người dùng(User)…

Kotlin - Type Casting - chuyển đổi kiểu dữ liệu

Kotlin - Type Casting - chuyển đổi kiểu dữ liệu

Type Casting là quá trình chuyển đổi từ loại dữ liệu sang loại dữ liệu…

Biến và Kiểu dữ liệu trong Kotlin

Biến và Kiểu dữ liệu trong Kotlin

Kotlin Keywords, Soft Keywords và Identifiers

Kotlin Keywords, Soft Keywords và Identifiers

Có một số từ nhất định trong Kotlin có ý nghĩa đặc biệt và không…

Chương trình Kotlin đầu tiên - Hello world

Chương trình Kotlin đầu tiên - Hello world

Chúng ta hãy cũng viết một chương trình Kotlin đơn giản để hiển thị thông…

Top