BẮT ĐẦU
CĂN BẢN
KIỂU DỮ LIỆU
CONTROL FLOW
FUNCTION
EXCEPTION
OOP
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Lệnh When trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ học lệnh When trong Kotlin, đây là lệnh có công dụng giống với lệnh switch - case ở các ngôn ngữ lập trình khác như JAVA, PHP, C, C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Lệnh when được dùng để rẻ nhánh chương trình, về ý nghĩa rất giống với lệnh if else, nhưng về tính khả thi thì thường người ta sẽ chọn if else thay vì chọn When.

1. Câu lệnh When trong Kotlin và ví dụ

Hãy bắt đầu tìm hiểu bằng một ví dụ dưới đây.

/**
 * created by Chaitanya for Beginnersbook.com
 */
package beginnersbook

fun main(args : Array<String>){

  var ch = 'A'

  when(ch){

    'A' -> println("A is a Vowel")
    'E' -> println("E is a Vowel")
    'I' -> println("I is a Vowel")
    'O' -> println("O is a Vowel")
    'U' -> println("U is a Vowel")

    else -> println("$ch is a Consonant")
  }
}

OUTPUT:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

A is a Vowel

Chúng ta cũng có thể viết lại code theo cách gọn gàng hơn như thế này:

/**
 * created by Chaitanya for Beginnersbook.com
 */

package beginnersbook

fun main(args : Array<String>){

  var ch = 'A'

  when(ch){

    'A', 'E', 'I', 'O', 'U' -> println("$ch is a Vowel")

    else -> println("$ch is a Consonant")
  }
}

2. Câu lệnh When với ranges trong Kotlin

Chúng ta cũng có thể sử dụng phạm vi khi biểu thức. Trong ví dụ sau, chúng ta sử dụng nhiều phạm vi bên trong câu lệnh When để tìm ra các chữ số trong số đã cho.

/**
 * created by Chaitanya for Beginnersbook.com
 */

package beginnersbook

fun main(args : Array<String>){

  var num = 78

  when(num) {
    in 1..9 -> println("$num is a single digit number")
    in 10..99 -> println("$num is a two digit number")
    in 100..999 -> println("$num is a three digit number")
    else -> println("$num has more than three digits")
  }
}

OUTPUT:

10 kotlin when expression jpg

3. Phép toán số học bên trong câu lệnh When

Chúng ta cũng có thể thực hiện các tính toán trên biến trong câu lệnh When.

/**
 * created by Chaitanya for Beginnersbook.com
 */

package beginnersbook

fun main(args : Array<String>){

  var age = 16

  when(age) {
    in 1..17 -> {
      val num = 18 - age
      println("You will be eligible for voting in $num years")
    }
    in 18..100 -> println("You are eligible for voting")
  }
}

OUTPUT:

11 kotlin when expression ranges example jpg

Như mình đã nói ban đầu, lệnh when có cú pháp hơi phức tạp nên với những chương trình code lớn thì ta nên sử dụng lệnh if để thay thế.

Cùng chuyên mục:

Hàm Lambda trong Kotlin

Hàm Lambda trong Kotlin

Hàm Lambda còn được gọi là hàm ẩn danh vì nó không có tên.

Tham số function trong Kotlin

Tham số function trong Kotlin

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu tham số mặc định và cách…

Đệ quy trong Kotlin

Đệ quy trong Kotlin

Ở bài trước chúng ta đã học xong cách tạo function, vậy thì trong bài…

Function trong Kotlin

Function trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ học một khái niệm mới, đó là function trong…

Lệnh break trong Kotlin

Lệnh break trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh break trong Kotlin

Lệnh continue trong Kotlin

Lệnh continue trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ học lệnh continue trong Kotlin,

Vòng lặp do-while trong Kotlin

Vòng lặp do-while trong Kotlin

Vòng lặp While trong Kotlin

Vòng lặp While trong Kotlin

Vòng lặp For trong Kotlin

Vòng lặp For trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về vòng lặp For

Lệnh if .. else trong Kotlin

Lệnh if .. else trong Kotlin

Trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, chúng ta cần các câu lệnh điều…

Ranges trong Kotlin

Ranges trong Kotlin

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tính năng rất hay của…

Mảng (Array) trong Kotlin

Mảng (Array) trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một kiểu dữ liệu rất quan trọng…

Thao tác với chuỗi trong Kotlin

Thao tác với chuỗi trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách khai báo và xử lý chuỗi…

Ghi chú (comment) trong Kotlin

Ghi chú (comment) trong Kotlin

Toán tử Kotlin – Arithmetic, Assignment, Unary, Logical

Toán tử Kotlin – Arithmetic, Assignment, Unary, Logical

Trong bài này, ta sẽ tìm hiểu các loại toán tử có sẵn trong Kotlin…

Kotlin - Lấy dữ liệu bằng hàm readLine()

Kotlin - Lấy dữ liệu bằng hàm readLine()

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem cách lấy Input(đầu vào) từ người dùng(User)…

Kotlin - Type Casting - chuyển đổi kiểu dữ liệu

Kotlin - Type Casting - chuyển đổi kiểu dữ liệu

Type Casting là quá trình chuyển đổi từ loại dữ liệu sang loại dữ liệu…

Biến và Kiểu dữ liệu trong Kotlin

Biến và Kiểu dữ liệu trong Kotlin

Kotlin Keywords, Soft Keywords và Identifiers

Kotlin Keywords, Soft Keywords và Identifiers

Có một số từ nhất định trong Kotlin có ý nghĩa đặc biệt và không…

Chương trình Kotlin đầu tiên - Hello world

Chương trình Kotlin đầu tiên - Hello world

Chúng ta hãy cũng viết một chương trình Kotlin đơn giản để hiển thị thông…

Top