BẮT ĐẦU
CĂN BẢN
KIỂU DỮ LIỆU
CONTROL FLOW
FUNCTION
EXCEPTION
OOP
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Vòng lặp do-while trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu vòng lặp do-while trong Kotlin, đây là vòng lặp có cách sử dụng ngược so với vòng lặp while, đó là nó sẽ lặp trước rồi mới kiểm tra điều kiện.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Vậy, một vòng lặp do-while tương tự như vòng lặp while ngoại trừ việc nó kiểm tra điều kiện ở cuối vòng lặp. Một vòng lặp do-while ít nhất sẽ chạy một lần ngay cả khi điều kiện đã cho là sai.

1. Ví dụ về vòng lặp do-while

Hãy xem ví dụ dưới đây, trong ví dụ này mình đã lặp từ 100 đến 105 (tổng số alàn lặp là 5 lần).

/**
 * created by Chaitanya for Beginnersbook.com
 */

package beginnersbook

fun main(args : Array<String>){

  var num = 100
  do {
    println("Loop: $num")
    num++
  }
  while (num<=105)
}

OUTPUT:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

15 kotlin do while loop jpg

2. Vòng lặp do-while chạy ít nhất một lần

Như ta đã đề cập ở phần đầu của bài viết này, một vòng lặp do-while ít nhất sẽ chạy một lần ngay cả khi điều kiện return false. Điều này xảy ra bởi vì vòng lặp do-while kiểm tra điều kiện sau khi thực hiện thân vòng lặp.

Như trong ví dụ ở bài này mình đã cho điều kiện lặp có giá trị false ngay từ đầu luôn, nhưng vẫn có một lần lặp. Điều này khác hoàn toàn với vòng lặp while.

/**
 * created by Chaitanya for Beginnersbook.com
 */

package beginnersbook

fun main(args : Array<String>){

  var num = 100
  do {
    println("Loop: $num")
    num++
  }
  while (false)
}

OUTPUT:

16 do while loop false condition jpg

3. Vòng lặp do-while vô hạn trong Kotlin

Một vòng lặp do-while chạy vô hạn và không bao giờ dừng được gọi là vòng lặp do-while vô hạn. Hãy xem xét một vài ví dụ về vòng lặp do-while vô hạn.

Ví dụ 1: điều kiện lặp luôn trả về TRUE nên bị vô hạn

var num = 100
do {
  println("Loop: $num")
  num++  
}
while (true)

Ví dụ 2: Cũng như ví dụ 1, biến num sẽ bị giảm sau mỗi vòng lặp nên điều kiện luôn true

var num = 100
do {
  println("Loop: $num")
  num-- 
}
while (num<=105)

Ví dụ 3: Biến num tăng sau mỗi lần lặp nên điều kiện dừng luôn true

var num = 105
do {
  println("Loop: $num")
  num++
}
while (num>=100)

Trên là một vài ví dụ về cách sử dụng vòng lặp do-while trong Kotlin. Bạn cần phải lưu ý là vòng lặp này luôn lặp tối thiểu một lần nhé, sau này đi phỏng vấn lập trình Kotlin có thể họ sẽ hỏi vấn đề này để kiểm tra xem nền tảng của bạn tốt không đấy.

Cùng chuyên mục:

Hàm Lambda trong Kotlin

Hàm Lambda trong Kotlin

Hàm Lambda còn được gọi là hàm ẩn danh vì nó không có tên.

Tham số function trong Kotlin

Tham số function trong Kotlin

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu tham số mặc định và cách…

Đệ quy trong Kotlin

Đệ quy trong Kotlin

Ở bài trước chúng ta đã học xong cách tạo function, vậy thì trong bài…

Function trong Kotlin

Function trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ học một khái niệm mới, đó là function trong…

Lệnh break trong Kotlin

Lệnh break trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh break trong Kotlin

Lệnh continue trong Kotlin

Lệnh continue trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ học lệnh continue trong Kotlin,

Vòng lặp While trong Kotlin

Vòng lặp While trong Kotlin

Vòng lặp For trong Kotlin

Vòng lặp For trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về vòng lặp For

Lệnh When trong Kotlin

Lệnh When trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ học lệnh When trong Kotlin

Lệnh if .. else trong Kotlin

Lệnh if .. else trong Kotlin

Trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, chúng ta cần các câu lệnh điều…

Ranges trong Kotlin

Ranges trong Kotlin

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tính năng rất hay của…

Mảng (Array) trong Kotlin

Mảng (Array) trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một kiểu dữ liệu rất quan trọng…

Thao tác với chuỗi trong Kotlin

Thao tác với chuỗi trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách khai báo và xử lý chuỗi…

Ghi chú (comment) trong Kotlin

Ghi chú (comment) trong Kotlin

Toán tử Kotlin – Arithmetic, Assignment, Unary, Logical

Toán tử Kotlin – Arithmetic, Assignment, Unary, Logical

Trong bài này, ta sẽ tìm hiểu các loại toán tử có sẵn trong Kotlin…

Kotlin - Lấy dữ liệu bằng hàm readLine()

Kotlin - Lấy dữ liệu bằng hàm readLine()

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem cách lấy Input(đầu vào) từ người dùng(User)…

Kotlin - Type Casting - chuyển đổi kiểu dữ liệu

Kotlin - Type Casting - chuyển đổi kiểu dữ liệu

Type Casting là quá trình chuyển đổi từ loại dữ liệu sang loại dữ liệu…

Biến và Kiểu dữ liệu trong Kotlin

Biến và Kiểu dữ liệu trong Kotlin

Kotlin Keywords, Soft Keywords và Identifiers

Kotlin Keywords, Soft Keywords và Identifiers

Có một số từ nhất định trong Kotlin có ý nghĩa đặc biệt và không…

Chương trình Kotlin đầu tiên - Hello world

Chương trình Kotlin đầu tiên - Hello world

Chúng ta hãy cũng viết một chương trình Kotlin đơn giản để hiển thị thông…

Top