BẮT ĐẦU
CĂN BẢN
KIỂU DỮ LIỆU
CONTROL FLOW
FUNCTION
EXCEPTION
OOP
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kotlin - Lấy dữ liệu bằng hàm readLine()

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem cách lấy Input(đầu vào) từ người dùng(User) trong Kotlin, bằng cách sử dụng hai hàm readLine()

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ví dụ 1: Hiển thị chuỗi được nhập bởi người dùng

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ lấy Input từ User và hiển thị nó ra ngoài màn hình. Ở đây chúng ta đang sử dụng hàm readLine () để đọc chuỗi được nhập trên console.

fun main(args: Array<String>) {
  print("Write anything here: ")

  val enteredString = readLine()
  println("You have entered this: $enteredString")
}

OUTPUT

Write anything here: welcome to freetuts.net
You have entered this: welcome to freetuts.net

Ví dụ 2: Lấy Input và chuyển đổi nó thành một kiểu khác

Như chúng ta đã thấy trong ví dụ trên, hàm readLine () đọc Input dưới dạng String. Nếu chúng ta muốn lấy Input theo một kiểu khác như interger, long, double thì chúng ta cần chuyển đổi đầu vào sang kiểu khác hoặc sử dụng [Java Scanner class].

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Input là Chuỗi và chuyển đổi nó thành int

Ở đây chúng ta chuyển đổi đầu vào thành một số nguyên.

fun main(args: Array<String>) {
  print("Write any number: ")

  val number = Integer.valueOf(readLine())
  println("The entered number is: $number")
}

OUTPUT:

Write any number: 101
The entered number is: 101

Lấy Input khác kiểu String bằng cách sử dụng Scanner class

Trong ví dụ này, đầu vào là kiểu interger và float sử dụng các hàm nextInt () và nextFloat () tương ứng. Tương tự, chúng ta có thể sử dụng các phương thức nextLong (), nextDouble () và nextBoolean () để lấy các đầu vào Long, Double và boolean tương ứng.

import java.util.Scanner
fun main(args: Array<String>) {
  //creating Scanner object
  val read = Scanner(System.`in`)

  //Taking integer input
  println("Enter an integer number: ")
  var num1 = read.nextInt()

  //Taking float input
  println("Enter a float number: ")
  var num2 = read.nextFloat()

  //Displaying input numbers
  println("First Input Number: "+num1)
  println("Second Input Number: "+num2)
}

OUTPUT:

Enter an integer number: 
99
Enter a float number: 
10.55
First Input Number: 99
Second Input Number: 10.55

1 Kotlin taking user input jpg

Cùng chuyên mục:

Hàm Lambda trong Kotlin

Hàm Lambda trong Kotlin

Hàm Lambda còn được gọi là hàm ẩn danh vì nó không có tên.

Tham số function trong Kotlin

Tham số function trong Kotlin

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu tham số mặc định và cách…

Đệ quy trong Kotlin

Đệ quy trong Kotlin

Ở bài trước chúng ta đã học xong cách tạo function, vậy thì trong bài…

Function trong Kotlin

Function trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ học một khái niệm mới, đó là function trong…

Lệnh break trong Kotlin

Lệnh break trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh break trong Kotlin

Lệnh continue trong Kotlin

Lệnh continue trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ học lệnh continue trong Kotlin,

Vòng lặp do-while trong Kotlin

Vòng lặp do-while trong Kotlin

Vòng lặp While trong Kotlin

Vòng lặp While trong Kotlin

Vòng lặp For trong Kotlin

Vòng lặp For trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về vòng lặp For

Lệnh When trong Kotlin

Lệnh When trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ học lệnh When trong Kotlin

Lệnh if .. else trong Kotlin

Lệnh if .. else trong Kotlin

Trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, chúng ta cần các câu lệnh điều…

Ranges trong Kotlin

Ranges trong Kotlin

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tính năng rất hay của…

Mảng (Array) trong Kotlin

Mảng (Array) trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một kiểu dữ liệu rất quan trọng…

Thao tác với chuỗi trong Kotlin

Thao tác với chuỗi trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách khai báo và xử lý chuỗi…

Ghi chú (comment) trong Kotlin

Ghi chú (comment) trong Kotlin

Toán tử Kotlin – Arithmetic, Assignment, Unary, Logical

Toán tử Kotlin – Arithmetic, Assignment, Unary, Logical

Trong bài này, ta sẽ tìm hiểu các loại toán tử có sẵn trong Kotlin…

Kotlin - Type Casting - chuyển đổi kiểu dữ liệu

Kotlin - Type Casting - chuyển đổi kiểu dữ liệu

Type Casting là quá trình chuyển đổi từ loại dữ liệu sang loại dữ liệu…

Biến và Kiểu dữ liệu trong Kotlin

Biến và Kiểu dữ liệu trong Kotlin

Kotlin Keywords, Soft Keywords và Identifiers

Kotlin Keywords, Soft Keywords và Identifiers

Có một số từ nhất định trong Kotlin có ý nghĩa đặc biệt và không…

Chương trình Kotlin đầu tiên - Hello world

Chương trình Kotlin đầu tiên - Hello world

Chúng ta hãy cũng viết một chương trình Kotlin đơn giản để hiển thị thông…

Top